Wijk Berg en Bos

Het stadsdeel Berg en Bos ligt in het westelijk gedeelte van Apeldoorn en is 163 hectare groot, inclusief bosgebied ruim 300 ha. Het wordt begrensd door de N344 (Amersfoortseweg), Jachtlaan en Asselsestraat. De J.C. Wilslaan deelt het gebied diagonaal in tweeën en vormt de zuidwestgrens van het woongebied.[2] Dit telt ongeveer 2.100 inwoners en stamt grotendeels uit de jaren dertig van de 20e eeuw. Kenmerkend is de ruime opzet met ‘meanderende’ lanen, een bijzondere constellatie van de bebouwing en de nog alom aanwezige bebossing.

Laatste nieuws

Hoe de parkeerchaos ontstond..

Een korte samenvatting van de oorzaken van de parkeerchaos in de wijk in de week van 8 – 12 augustus 2023:

Accres is verantwoordelijk voor de afhandeling van het parkeren bij Stadspark Berg en Bos. Op drukke dagen wordt de Wilslaan afgesloten tussen de ingang van het Park en de kruising van de Wilslaan met de Soerenseweg. Het afgesloten wegdeel dient daarna als parkeerplaats en wordt daarbij eenzijdig vanuit de richting van de Amersfoortseweg gevuld. Verkeer vanaf de Amersfoortseweg kan rechtstreeks de tijdelijke parkeergelegenheid op rijden. Verkeer vanaf de Laan van Spitsbergen moet omgeleid worden via Nepvuelaan en/of Jachtlaan naar de Soerenseweg. Dat verkeer ontmoet op de “P” routeborden langs de route die ook lijken aan te geven dat daar geparkeerd kan worden. Langs de Soerenseweg geldt geen parkeerverbod en mogen in principe auto’s geparkeerd worden in de berm. Dat is niet gewenst maar ook niet verboden en dus niet  te handhaven.

Zodra er een auto parkeert is het hek van de dam en volgen er meer. Dat heeft tot gevolg dat de overloopparkeerplaats langs de Wilslaan niet vol loopt. Dat heeft ook tot gevolg dat auto’s die niet op weg zijn naar de Apenheul niet naar die parkeerplaats gaan en linksaf de Soerenseweg op rijden richting onze wijk. Dat verkeer ontmoet de parkeerders op zoek naar de Wilslaan parking, et voilá: een verkeerd en parkeerchaos.

Dit probleem kan helaas niet even snel opgelost worden. De gemeente wijst (hand in hand met Apenheul) oplossingen met transferia aan de rand van de stad van de hand en gaat voor een dubbelparkeerdek op de grote parkeerplaats P1 en P2. Of en hoe dit past in de huidige wetgeving is wat betreft de wijkvereniging een vraagteken. Omwonenden zullen zich niet zonder slag of stoot neerleggen bij een betonkolos voor hun deur. Hoe daarnaast de verkeersstromen geregeld gaan worden op drukke dagen blijft een puzzel die o.i. geen goede oplossingen kent.

Parkeer- en verkeerschaos

Op 12 Augustus 2023 is volgende mededeling  per e-mail aan bewoners van onze wijk gestuurd:

Het is de afgelopen dagen een gekkenhuis geweest v.w.b. het verkeer en parkeren t.b.v. Apenheul en in mindere mate het Boschbad.

Als bestuur van de wijkvereniging hebben we dagelijks contact met de gemeente, Accres (parkeerbeheer) en met de afdeling handhaving.

Zelden was er zoveel parkeerchaos in de wijk en is ook veel dieper in onze wijk gedrongen dan ooit tevoren. Zelfs de Juniperlaan, de Seringenlaan en andere naburige straten hebben volgestaan met geparkeerde auto’s. Eigenlijk is het een probleem dat al 40 jaar oud is en telkens in een andere verschijningsvorm naar voren komt. Wij zijn al langere tijd met de gemeente in gesprek om aan oplossingen te werken, waaronder uitbreiding van het parkeervergunningengebied (mild regime, zodat de bewoners hier nauwelijks last van ondervinden). Daarnaast brengen we ook continu suggesties en ideeën in om deze problematiek op te lossen. Zonder hier al te diep op in te gaan is ons gevoel dat de gemeente ons op dit moment wel serieus neemt en dit is weleens anders geweest.

Dit moet overigens ook wel, want de huidige situatie levert niet alleen parkeerchaos en veel overlast op, maar ook opstoppingen en ronduit onveilige verkeerssituaties. Dit is een primaire verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur. Daarnaast zien we ook een verantwoordelijkheid voor andere partijen die via hun digitale kaartverkoop wel degelijk invloed hebben op de situatie.

Weet in ieder geval dat wij als bestuur van de Wijkvereniging er alles doen wat binnen ons bereik ligt om dit op te lossen. Voor het 2023 verwachten we geen wonderen. Voor het seizoen 2024 zal het beter geregeld moeten zijn.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Wijkvereniging Berg en Bos.

Nieuwe regels uitritten

Op 23 maart j.l is de Beleidsregel Uitwegen 2023 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn:

“overwegende dat er behoefte bestaat aan uitleg en nadere invulling van de weigeringsgronden voor een vergunning voor een uitweg (lees “uitrit’); gelet op artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening 2014 en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; heeft het college besloten de nieuwe Beleidsregel Uitwegen 2023  vast te stellen”.

Dit gaat betekenen dat u niet zomaar een uitrit kan wijzigen of toevoegen naar eigen idee. De regels vindt via de volgende link : Beleidsregel Uitwegen 2023

Bij aanpassing van de inritten naar uw eigen woning adviseren wij u de gewenste wijziging eerst te toetsen aan de beleidsregels. Indien dit niet mogelijk lijkt is het verstandig eerst in overleg te treden met de afdeling beheer en onderhoud van de gemeente. De gemeente is van zins handhavend op te treden waar nieuwe of gewijzigde uitwegen niet voldoen aan de gestelde regels.

 

Enquête Berg en Bos 2023

In het verlengde van de Vitaliteitsagenda heeft de wijkvereniging een enquete gehouden in de maanden februari/maart 2023 onder de bewoners van de wijk Berg en Bos. Die enquête is huis aan huis verspreid en kon digitaal en schriftelijk worden ingediend.

Onder de vitaliteitsagenda van onze wijk krijgen de volgende vier punten extra aandacht:

  • Behoud van het unieke karakter van Berg en Bos,
  • Werken aan een fijne gemeenschap voor alle generaties,
  • Creëren van een goed evenwicht tussen wonen en werken,
  • Bieden van hulp bij de verduurzaming van huizen.

In onze enquête hebben wij ingezoomd op de volgende onderwerpen:

  • Activiteiten in de wijk
  • Veiligheid
  • Duurzaamheid
  • Bereikbaarheid
  • Wonen
  • Wijkvereniging

De resultaten van onze enquête zullen met de bewoners worden gedeeld op de Algemene Leden Vergadering die gepland staat voor 18 april 2023.

Zie ook de samenvatting in de bijlage Vitaliteitsagenda Berg en Bos. Verdere details rond de vitaliteitsagenda’s  kunt u vinden op de website van de gemeente  via de link Vitaliteit agenda’s Apeldoorn

 

10 mei 2023: Voorlichtingsavond brandpreventie

In het wijkblad van de wijkvereniging Berg en Bos van december 2022 is onder het kopje “Veiligheid in de wijk”aandacht gevraagd voor het natuurbrandgevaar. Dit natuurbrandgevaar manifesteerde zich heftig in het extreem warme en droge jaar 2022 maar ook reeds in de warme, droge jaren van 2018, 2019 en 2020.

U woont in een schitterend groen gebied van onze mooie gemeente Apeldoorn en de Veluwe. Dit wilt u vast zo houden! Wij ook! Ik ga graag met u in gesprek op de voorlichtingsavond over natuurbrandveiligheid op 10 mei 2023. Op deze avond hoop ik duiding te geven van het natuurbrandrisico waar we nu in Nederland mee te maken hebben en nog belangrijker u handelingsperspectief te bieden om dit risico ook vanuit de woonomgeving mede beheersbaar te maken. Veelal kan, met kleine maatregelen, die ook nog een positief effect kunnen hebben op o.a. biodiversiteit en verduurzaming, het natuurbrandrisico al aanzienlijk worden verkleind.

Boomkroonjuwelen in park Berg en Bos

Met de heropeningen van Paleis het Loo als aanleiding werkt Apeldoorn met veel partijen sinds 2022 aan het project Koninklijke Veluwe. Om zo de stad voor bewoners, maar ook voor bezoekers nog meer op de kaart te zetten als de groene en royale hoofdstad van de Veluwe.

In dit project werkt “Apeldoorn Partners” (citymarketing) samen met Accres en de gemeente Apeldoorn aan een tijdelijk kunstproject in de natuur. Twee Apeldoornse kunstenaars zijn gevraagd om vier kunstwerken te maken die geïnspireerd zijn op de Koninklijke thematiek en die worden geplaatst in vier bomen in Stadspark Berg en Bos. Voor een periode van twee jaar zijn de zogenaamde boomkroonjuwelen (kunstwerken) te bewonderen voor de bezoekers aan het park. Daarnaast wordt een audiotour van ca. 60 minuten door het stadspark gemaakt waarin verhalen over de kunstwerken verteld worden met natuurlijk de historische verhalen over het stadspark zelf.

Op dit moment wordt gewerkt aan alle praktische zaken als vergunning en plaatsing en werken de kunstenaars aan de kunstwerken. Doel is de boomkroonjuwelen en de audiotour in april dit jaar te openen, rondom de grootse heropening van Paleis het Loo.

Daar zullen wij als wijkvereniging natuurlijk ook de nodige aandacht aan besteden: wordt vervolgd..

Betonnen parkeerkolos in Berg en Bos?

De onder aanvoering van wethouder Willems voorgestelde oplossing om 2 velden van AGOVV te confisqueren als permanente overloopparkeerplaats voor de Apenheul heeft schipbreuk geleden.

B&W blijken plotseling als enige reeële optie te hebben gekozen voor een dubbeldeks parkeergebouw op het parkeerterrein langs de R.Nepvuelaan. Het voorstel  ” Raadsbrief parkeren Berg en Bos ” is op 29 november 2022 ingediend door B&W en werd na stemming aangenomen door de gemeenteraad.

De wijkvereniging is het niet eens met deze route. Bovendien is deze optie al gedoemd is te mislukken vanwege het gebrek aan stikstofruimte. Met verder de recente uitspraak in de Porthos zaak zal het vrijwel onmogelijk blijken stikstofruimte te vinden voor een dergelijk groot bouwproject op een lokatie die bovendien vrijwel in een Natura 2000 gebied ligt.

De wijkvereniging blijft streven naar een oplossing waarbij bezoekers aan de Apenheul parkeren in transferia buiten de stad zoals bijvoorbeeld bij de Cantharel..

Laatste nieuws

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn