Wijk Berg en Bos

Het stadsdeel Berg en Bos ligt in het westelijk gedeelte van Apeldoorn en is 163 hectare groot, inclusief bosgebied ruim 300 ha. Het wordt begrensd door de N344 (Amersfoortseweg), Jachtlaan en Asselsestraat. De J.C. Wilslaan deelt het gebied diagonaal in tweeën en vormt de zuidwestgrens van het woongebied.[2] Dit telt ongeveer 2.100 inwoners en stamt grotendeels uit de jaren dertig van de 20e eeuw. Kenmerkend is de ruime opzet met ‘meanderende’ lanen, een bijzondere constellatie van de bebouwing en de nog alom aanwezige bebossing.

Laatste nieuws

Soerenseweg wordt aangepakt

In juni 2021 hebben wij u bericht over de aanstaande werkzaamheden aan de Soerenseweg. Inmiddels heeft aannemer Schagen Infra de opdracht verkregen: die is van plan op 20 september te starten met de uitvoering.

Tijdens de werkzaamheden wordt de Soerenseweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit wordt omgeleid via de JC Wilslaan en/of Amersfoortseweg. Fietsers worden omgeleid via de Soerenseweg, Juniperlaan en Bosweg. De aannemer start op 20 september met het opbreken van het wegvak van de kruising met de Juniperlaan tot de inrit naar de Arendsburcht. Het parkeerterrein van de Arendsburcht blijft daarbij bereikbaar vanaf de oostzijde. Op 27 september wordt gestart met het opbreken van de Roosmale Nepveulaan vanaf de Soerenseweg tot Burg. Roosmale Nepveulaan nr. 2.

Tennispark Manege wordt woonplek..

Op 12 juni 2021 zijn wij op de hoogte gesteld van de verkoop van voormalig tennispark “De Manege” aan Bemog Projectontwikkeling bv uit Zwolle.

Ruim een jaar geleden, op 10 maart 2020 is het clubgebouw van de manege door een grote brand compleet verwoest. Dat gebeurde in een periode dat de wijkvereniging samen met omwonenden protest had aangetekend tegen uitbreiding van de horecafaciliteiten op het voormalige tennispark die niets meer van doen hadden met een tennisvereniging.

Door de brand kwamen alle plannen op losse schroeven te staan. Omdat de aanvrager van de uitbreidingen geen verdere toelichtingen meer gaf aan de gemeente is de procedure uiteindelijk gestopt. Daarmee  is het tevens niet langer mogelijk voort te borduren op vage afspraken uit het verleden. Zo is het  uitgesloten om horecafaciliteiten op het terrein van het oude tennispark te ontwikkelen.

Start herinrichting Soerenseweg

De Soerenseweg wordt  opnieuw ingericht tussen de bebouwde kom-grens (ter hoogte van de Juniperlaan) en de Jachtlaan. Dit deel van de Soerenseweg bestaat uit een asfalt rijbaan met goten aan weerskanten en rode fietssuggestiestroken. De weg kent momenteel nog een snelheidsregime van 50 km/uur. Het is een lange rechte weg met ruim opgezette kruispunten.

Doel van het project is de Soerenseweg zo in te richten dat deze aansluit bij het in te stellen 30 km/uur regime. De maatregelen die daarvoor doorgevoerd worden versterken tegelijkertijd het landschappelijke/cultuurhistorische karakter van de wijk.

Versmalling
Als basis wordt de rijweg versmald naar 5 meter, met daarbij aan beide zijden een goot van een 0,5 meter. De totale breedte van de weg komt daarmee op 6 meter. Breed genoeg om als automobilist een fietser te kunnen passeren, maar smaller dan de huidige weg die tussen de 6,5 en 7,5 meter is (inclusief goten).

Asfaltonderhoud Vonderlaan e.o.

In 2017 is de gemeente begonnen met het asfaltonderhoud in de wijk Berg & Bos en zijn elk jaar een aantal wegen aangepakt en voorzien van een nieuwe laag asfalt. Naast deze werkzaamheden worden meteen maatregelen genomen om de 30 km/uur zone in onze wijk verder te realiseren.

Naast het werk wat nu plaatsvindt rond Pijnboomlaan, 2e Beukenlaan en Genistalaan wordt dit jaar nog onderhoud gepland rond de Vonderlaan en aansluitende wegen zoals Dennenlaan en Wildernislaan. Aanwonenden zijn in de gelegenheid gesteld om reactie te geven op een eerste ontwerp van de aanpassingen. Hier is ook aandacht aan besteed op onze website.
(Naast dit deel wordt ook de Soerenseweg opnieuw ingericht en aangepast aan een maximum snelheid van 30 km/uur: zie artikel Start Herinrichting Soerenseweg).

Verschillende bewoners hebben aangegeven dat relatief veel sluipverkeer gebruik maakt van de route 1e Beukenlaan-Wildernislaan-Bosweg en Vonderlaan-Bosweg.

Laatste nieuws

Nuttig en actueel

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn