Wijk Berg en Bos

Het stadsdeel Berg en Bos ligt in het westelijk gedeelte van Apeldoorn en is 163 hectare groot, inclusief bosgebied ruim 300 ha. Het wordt begrensd door de N344 (Amersfoortseweg), Jachtlaan en Asselsestraat. De J.C. Wilslaan deelt het gebied diagonaal in tweeën en vormt de zuidwestgrens van het woongebied.[2] Dit telt ongeveer 2.100 inwoners en stamt grotendeels uit de jaren dertig van de 20e eeuw. Kenmerkend is de ruime opzet met ‘meanderende’ lanen, een bijzondere constellatie van de bebouwing en de nog alom aanwezige bebossing.

Laatste nieuws

Burgerparticipatie en de Vitaliteitsagenda

De gemeente wil de betrokkenheid van de burger met het gemeentelijke doen en laten vergroten en de afstand tussen overheid en burger verkleinen. In een poging dit te bereiken is daarvoor in 2019 het plan Burgerparticipatie opgezet. Dat plan, waarin de de stadsdeelaanpak en de vitaliteitsagenda belangrijke dragers zijn, werd door de gemeenteraad in het algemeen positief ontvangen.

Ofschoon de wethouder als onderdeel van het programma burgerparticipatie ook de betrokkenheid van de Wijkraden wilde beperken (lees “uitschakelen”) door onder meer de Verordening op Dorps- en Wijkraden in te trekken, heeft de gemeenteraad daar een stokje voor gestoken.

Via de vitaliteitsagenda wil de gemeente de betrokkenheid van inwoners binnen een stadsdeel vergroten. Het doel van de vitaliteitsagenda is het vitaal houden of maken van het gebied. Daarin staat wat het gebied nodig vindt en welke plannen, ambities en uitdagingen er vanuit de gemeente en andere partijen liggen. Daarmee worden initiatieven uit het gebied gekoppeld aan de plannen van de gemeente en externe partners. Dat gebeurt op alle gebieden: sociaal, fysiek, woningen, bevolking, gezondheid. De agenda heeft een tijdshorizon van drie tot tien jaar. De vitaliteitsagenda is van en voor het gebied.

De wijkvereniging stelt zich nu dan ook op het standpunt dat er het programma Burgerparticipatie een goed initiatief is maar constateert dat hier ook een duidelijke rol voor de wijkraden is weggelegd om dit initiatief van de grond te krijgen.
Onder de link vindt u de gemeentelijke publicatie “Vitaliteitsagenda Berg en Bos” ter lering en informatie.

Tot 2 april reageren op gepland wegenonderhoud

De gemeente heeft plannen klaarliggen voor aanbesteding van het laatste stukje asfaltonderhoud in de wijk. In dit artikel kunt u daarmee over lezen.

Belangrijk is dat u tot 2 april a.s. de mogelijkheid heeft om vragen en opmerkingen over deze plannen te maken. U kunt bellen of mailen met projectleider Sander Baan via s.baan@apeldoorn.nl of 06 – 51552232.

De werkzaamheden

In 2017 is de gemeente begonnen met het asfaltonderhoud in de wijk Berg & Bos. Vanaf 2017 zijn elk jaar een aantal wegen aangepakt en voorzien van een nieuwe laag asfalt. Dit najaar is het laatste deel van het asfaltonderhoud in onze wijk aan de beurt. De straten Vonderlaan, Dennenlaan, Coniferenlaan en laatste deel van de Valkenberglaan krijgen een nieuwe laag asfalt. Naast deze werkzaamheden worden maatregelen genomen om de 30 km/uur zone in de wijk verder te benadrukken en sluipverkeer te ontmoedigen.

Vrij parkeren rond Boschbad beperkt

Steeds meer bezoekers van het Boschbad hebben een parkeerplekje gevonden in de straten vlakbij de ingang van het zwembad. Waar in het overgrote deel van onze wijk ten zuiden van de Soerenseweg een parkeerregime is ingesteld, is dit niet het geval in de straten rond het Boschbad.

In deze straten is geen parkeerregeling van kracht omdat de aanwonenden in eerste instantie geen problemen hadden met parkerende badgasten. Daarmee is het vrij parkeren in die straten.

De toegenomen parkeerdrukte leidde langzamerhand tot toegangsproblemen in de Magnolialaan en Hazelaarlaan: op warme dagen was het regelmatig zo druk dat de toegang compleet geblokkeerd werd. De overlast beperkt zich overigens tot de zomermaanden wanneer het Boschbad geopend is.

Aanwonenden hebben daarom gemeente verzocht het parkeerregime wat geldt in de rest van de wijk ook van kracht te laten worden in de Hazelaarlaan en Magnolialaan, zij het alleen in de zomermaanden.

De bermen worden opgeruimd

Het nieuwe beheerplan voor onze wijk zoals dat gepubliceerd is in ons wijkblad editie 2-2020 wordt geïmplementeerd (zie ook:  Wijk Berg en Bos beheerplan ). Dit betekent dat de gemeente vanaf februari 2021 gaat controleren en inventariseren wat de huidige toestand van bermen, bomen, in- en uitritten is. De bedoeling is dat de wijk zoveel mogelijk volgens de richtlijnen van het beheerplan wordt ingericht.

Na de controle zal de gemeente brieven sturen naar adressen waar obstakels zoals paaltjes, stenen en andere zaken worden aangetroffen die daar niet thuis horen. Daarin wordt aangegeven welk probleem is aangetroffen en wanneer een en ander door gemeente zal worden opgeruimd. Tot die tijd heeft de betreffende bewoner de kans het zelf op te lossen mochten het eigendommen betreffen die hij wenst te bewaren.

Indien er na de opruimactie opnieuw paaltjes of andere obstakels in de berm worden aangetroffen, dan zal de gemeente die direct verwijderen zonder u daarover te informeren.

Laatste nieuws

Nuttig en actueel

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn