Skip to main content

18 april 2023: Jaarvergadering Wijkvereniging

Het bestuur van Wijkvereniging Berg en Bos nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op dinsdag 18 april 2023 in Fletcher Hotel Apeldoorn, Soerenseweg 73. De vergadering begint om 19.30 uur en de zaal is geopend vanaf 19.15 uur. De vergadering is zoals gewoonlijk opgedeeld in twee blokken. Voor de pauze wordt het officiële gedeelte behandeld en na de pauze is er een presentatie over het actuele onderwerp duurzaamheid en de mogelijkheden daarvoor in onze wijk.

Op deze jaarvergadering is Arjan Speelman voor de laatste keer onze voorzitter en komt er na 13 jaar een eind aan zijn bestuurslidmaatschap. Na 4 jaren als bestuurslid plus 9 jaren als voorzitter wil hij de hamer doorgeven aan ander.  Het bestuur stelt voor dat Gustaaf van den Brand benoemd wordt tot voorzitter. Daartoe zal Gustaaf aftreden als secretaris; het bestuur stelt voor om Anke Nijhuis te benoemen tot secretaris.

Naast deze belangrijke bestuurswisseling liggen het jaarverslag en de jaarrekening van 2022 ter goedkeuring.

Na de pauze gaan wij dieper in op de mogelijkheden voor onze wijk met betrekking tot vermindering van het energieverbruik en verduurzaming van onze huizen met het Regionaal Energieloket in samenwerking met de gemeente Apeldoorn.

Voor de agenda en verdere details:

Agenda
1 Opening door de voorzitter
2 Vaststelling notulen jaarvergadering 14 juni 2022
3 Jaarverslag over 2022. Verderop in dit nummer van het wijkblad te lezen en eveneens te vinden op onze website www.wijkbergenbos.nl
4 Financieel jaarverslag over 2022
4.1 Toelichting van de penningmeester over het jaarverslag 2022 en de begroting voor 2023
4.2 Verslag van de kascommissie 2022
4.3 Vaststelling van de jaarrekening
4.4 Decharge van het bestuur
4.5 Benoeming kascommissie 20235 Bestuurszaken
Samenstelling bestuur: zittend blijven Anke Nijhuis, Carien Boesenach-Akkermans, André Conradi, Bas de Bruin, Gustaaf van den Brand, Jan Wassink en Otto Verkerke. Arjan Speelman treedt af en is niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor dat Gustaaf van de Brand Arjan Speelman opvolgt als voorzitter en dat Anke Nijhuis wordt benoemd tot secretaris.
6 Uitreiking warme douche

Pauze met koffie en thee

Presentatie met gelegenheid tot vragen over duurzaamheid en de mogelijkheden daarvoor in onze wijk door Caroline van der Kooi van het Regionaal Energieloket in samenwerking met de gemeente Apeldoorn.

Hapjes, drankjes en napraten ter afsluiting

Wij stellen uw aanwezigheid bijzonder op prijs en hopen weer veel leden, overige wijkbewoners en andere belangstellenden te mogen begroeten.
Meldt u uw aanwezigheid s.v.p. ruim vooraf aan door een bericht te sturen aan bestuur@wijkbergenbos.nl, zodat wij met uw komst rekening kunnen houden.