Skip to main content

Wijk Berg en Bos

Het stadsdeel Berg en Bos ligt in het westelijk gedeelte van Apeldoorn en is 163 hectare groot, inclusief bosgebied ruim 300 ha. Het wordt begrensd door de N344 (Amersfoortseweg), Jachtlaan en Asselsestraat. De J.C. Wilslaan deelt het gebied diagonaal in tweeën en vormt de zuidwestgrens van het woongebied.[2] Dit telt ongeveer 2.100 inwoners en stamt grotendeels uit de jaren dertig van de 20e eeuw. Kenmerkend is de ruime opzet met ‘meanderende’ lanen, een bijzondere constellatie van de bebouwing en de nog alom aanwezige bebossing.

Laatste nieuws

Jaarvergadering 16 april 2024

Het bestuur van Wijkvereniging Berg en Bos nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse alge- mene ledenvergadering op dinsdag
16 april 2024 in Restaurant De Boschvijver, J.C. Willslaan 25. De vergadering begint om 19.30 uur en de zaal is open om 19.15 uur.
De vergadering wordt wederom opgedeeld in twee blokken. Voor de pauze wordt het of- ficiële gedeelte behandeld en na de pauze is er een presentatie door Roel Welsing, algemeen directeur Apenheul, met als thema: Apenheul is veel meer dan een leuk dagje uit.

Agenda
1. Opening door de voorzitter.
2. Vaststelling notulen jaarvergadering 18 april 2023.
3. Jaarverslag over 2023, te lezen in ons  Wijkblad 1-2024
4. Financieel jaarverslag over 2023.
4.1 Toelichting van de penningmeester over jaarverslag ’23 en begroting ’24.
4.2 Verslag van de kascommissie 2023.
4.3 Vaststelling van de jaarrekening.
4.4 Decharge van het bestuur.
4.5 Benoeming kascommissie 2024.
5. Bestuurszaken.
6. Gelegenheid tot het stellen van vragen.

Pauze met koffie en thee

Presentatie ‘Apenheul, veel meer dan een leuk dagje uit’, door Roel Welsing, algemeen directeur Apenheul, met gelegenheid tot vragen. Hapjes, drankjes en napraten ter afsluiting

Wij stellen uw aanwezigheid bijzonder op prijs en hopen weer veel leden, overige wijkbewoners en andere belangstellenden te mogen begroeten.
Meldt u uw aanwezigheid s.v.p. vooraf aan door een bericht te sturen aan bestuur@wijkbergenbos.nl, zodat wij met uw komst rekening kunnen houden.

Buurtpreventie Alert WhatsApp

Door Gustaaf van den Brand en André Conradi

In de het verleden heeft u over het burgerinitiatief buurt WhatsApp kunnen lezen in ons wijkblad. De politie juicht dit soort initiatieven eveneens van harte toe. In diverse plaatsen en wijken in Nederland blijken de WhatsAppgroepen zeer succesvol te kunnen zijn om de veiligheid in en om de wijken te verbeteren.

De buurapp inonze wijk die wij in 2016 zijn gestart is ondertussen zeer succesvol en heeft een zeer groot aantal leden in onze wijk : elke bewoner van onze wijk die WhatsApp gebruikt kan meedoen!

Ofschoon wij ook al een bewonerscollectief bij Vigilat hebben georganiseerd die dagelijks in onze wijk patrouilleert, blijken er helaas nog steeds vervelende situaties voor te doen die het veiligheidsgevoel in onze wijk aantasten.  Gustaaf van den Brand is de initiator en André Conradi beheerder van de WhatsAppgroep.

Stuur uw naam, adres en mobiele telefoonnummer naar de beheerder van de wijkvereniging en u wordt toegevoegd aan de groep. Doe dat het liefst per e-mail aan het adres bergenbos21@gmail.com (klik op het mailadres om een bericht aan te maken…)

Een groep kan uit maximaal 80 personen bestaan. Indien er zich meer wijkbewoners aanmelden zal de groep gesplitst worden waarbij de beheerder aan de extra groep(en) mee zal doen. Vanwege de grote deelname hebben wij de groep gesplitst in een een noordelijke en zuidelijk deel. Zo blijft er een netwerk ontstaan waarmee de gehele wijk Berg en Bos gedekt is.

Parkeer- en verkeerschaos

Op 12 Augustus 2023 is volgende mededeling  per e-mail aan bewoners van onze wijk gestuurd:

Het is de afgelopen dagen een gekkenhuis geweest v.w.b. het verkeer en parkeren t.b.v. Apenheul en in mindere mate het Boschbad.

Als bestuur van de wijkvereniging hebben we dagelijks contact met de gemeente, Accres (parkeerbeheer) en met de afdeling handhaving.

Zelden was er zoveel parkeerchaos in de wijk en is ook veel dieper in onze wijk gedrongen dan ooit tevoren. Zelfs de Juniperlaan, de Seringenlaan en andere naburige straten hebben volgestaan met geparkeerde auto’s. Eigenlijk is het een probleem dat al 40 jaar oud is en telkens in een andere verschijningsvorm naar voren komt. Wij zijn al langere tijd met de gemeente in gesprek om aan oplossingen te werken, waaronder uitbreiding van het parkeervergunningengebied (mild regime, zodat de bewoners hier nauwelijks last van ondervinden). Daarnaast brengen we ook continu suggesties en ideeën in om deze problematiek op te lossen. Zonder hier al te diep op in te gaan is ons gevoel dat de gemeente ons op dit moment wel serieus neemt en dit is weleens anders geweest.

Dit moet overigens ook wel, want de huidige situatie levert niet alleen parkeerchaos en veel overlast op, maar ook opstoppingen en ronduit onveilige verkeerssituaties. Dit is een primaire verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur. Daarnaast zien we ook een verantwoordelijkheid voor andere partijen die via hun digitale kaartverkoop wel degelijk invloed hebben op de situatie.

Weet in ieder geval dat wij als bestuur van de Wijkvereniging er alles doen wat binnen ons bereik ligt om dit op te lossen. Voor het 2023 verwachten we geen wonderen. Voor het seizoen 2024 zal het beter geregeld moeten zijn.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Wijkvereniging Berg en Bos.

Laatste nieuws

– Nuttig en actueel  –

Kookboek voor Berg en Bos