Skip to main content

Aanpak geluidsoverlast evenementen

Al jaren heeft de wijk overlast vanwege gebrek aan parkeerterrein. In 2012 kwam door nog overlast bij na enorme geluidsexplosies bij evenementen. Al snel bleek dat de gemeente hiervoor geen oplossing voorhanden heeft. De wijk heeft daarom zelf een oplossing aangedragen, die de gemeente nu bestudeert.

14 november 2013
In het gemeentehuis is een overleg geweest waarbij met name het voorstel van de wijkvereniging om een categorie gebieden aan de bestaande regelgeving toe te voegen. Een gebieds categorie waar de maximale geluidsbeslasting aanzienlijk lager is dan de huidige laagste categorie van 75 dBa. Een nieuwe geluidscategorie zou met name moeten gelden voor gebieden langs de groene natuurgebieden (Natura 2000) en in en nabij stille woonwijken.

Apeldoorn heeft een groene naam hoog te houden en moet vanuit die doelen ook consequenties accepteren zoals geen geluidsoverlast. De wijkvereniging bleek niet de enige die hiervoor pleit, uit andere gebieden waren ook signalen bij de gemeente binnen gekomen. In het overleg zijn diverse onvolkomenheden en wensen voor aanpassing van de bestaande Nota Geluid en Evenementen Apeldoorn aan de orde geweest en er is toegezegd deze op te nemen in een neiuwe Notitie. De verwachting is dat we eind januari 2014 een eerste concept ter beoordeling krijgen voorgelegd.

25 maart 2013
De gemeente heeft het voorstel van de wijkvereniging positief ontvangen en heeft in een brief laten weten dat zij de wijkvereniging in de loop van dit jaar zal betrekken bij de ontwikkeling van een nieuwe Nota geluid en evenementen.

5 maart 2013
De wijkvereniging Berg en Bos heeft een onderbouwd voorstel voor normering geluidsevenementen in rustige omgevingen bijvoorbeeld een stille woonwijk of nabij beschermd natuurgebieden ingediend bij de gemeente.
 

2012
Het begon met een gigantische luidsoverlast door Sounddivers in Boschbad
Er is destijds geen bezwaar ingediend omdat er geen problemen waren voorzien. Het Boschbad heeft immers een milieuvergunning waarbij geluidgebruik beperkt is.
Klachten
In loop van de dag kwamen klachten bij bestuursleden van de Wijkvereniging
Klachten kwamen vanuit hoek bosweg, excelsalaan, omgeving vliegerlaan, zelfs vanuit Orden overzijde Asselsestraat.
Het was een prachtige zaterdag, bewoners genoten buiten in hun tuin.
Muziekgeluid was goed hoorbaar tot aan eind van de Vonderlaan. De discodreun klonk door de hele wijk.
Overlast was zodanig dat bewoners niet meer in de tuin konden zitten en zelfs binnen was het vervelend.

Klachtenafhandeling
Klagen bleek niet mogelijk, veel bewoners, ook voorzitter van de Wijkvereniging konden hun klachten niet kwijt bij het zwembad. De poort werd bewaakt door een bewakingsdienst en een verantwoordelijke manager was niet beschikbaar.
Klagen via de telefoon ging ook niet, de telefoon werd gewoon niet opgenomen en de telefoon werd doorgeschakeld naar zwembad Malkenschoten. Vandaar kwam via een bandje de melding dat het zwembad gesloten was en men later terug moest bellen.
Via via was er een mobiel contact met Accres evenementen manager die wist te melden dat er geluidsmetingen waren uitgevoerd en dat werd voldaan aan de gestelde normen.
Klachten ingediend bij de gemeente werden aan de kant geschoven en met bewijs – een aantal meetgegevens afgehandeld. Er was geen sprake van echt meetrapport, wat conform de norm wel had gemoeten.

Geluidsmetingen
Er zijn tot twee keer toe geluidsmetingen verricht door ?? iemand van de gemeente.
Metingen zijn gedaan niet bij de dichtstbijzijnde woning maar bijna twee keer zover weg bij de Arendsburght.
 
Resultaten geluidsmetingen
De formele resultaten staan in het overzicht hieronder:

Controle toezichthouder:
Om 15:25 uur bij het hek was het 56,1 dB
Om 15:30 uur op ongeveer 50 meter vanaf de DJ stand 77,5 dB
Om 16:25 uur bij de Arendsburght 49,5 dB

De geluidsniveaus waren ten opzichte van vergunningseisen zeer goed.
De organisator vertelde dat het geluidsniveau om ongeveer 18:00 uur een paar dB zou worden opgeschroefd.
Om 19:34 uur bij de Arendsburght was het 51,9 dB
Om 19:42 was het bij het hek 60,4 dB
Om 20:29 was het bij de Arendsburght 54,0 dB
Om 20:45 uur was de muziek uit.

Onbetrouwbare uitkomst
Gemeten is meer dan 150 meter (de afstand tot de gevel van de Arendsburght is ruim 700 meter) vanaf de bron, volgens de literatuur zijn dan resultaten onbetrouwbaar. Gemeten is niet bij dichtstbijzijnde woning (ruim 300 meter), dat is in strijd met de regels.
De vastgestelde meetcijfers zouden binnen de norm zijn, maar er is naar een van toepassing zijnde norm gekeken. Het meetrapport voldeed niet aan de vastgestelde eisen, onduidelijk of er een bevoegd persoon heeft gemeten en of de apparatuur wel was gekalibreerd.

Norm
Er is in Apeldoorn geen norm die voor evenementen in dit gebied van toepassing is. Er is gemeten aan de andere zijde van een heuvel, dat betekent aan de andere zijde van een beschermd natuurgebied (EHS, Natura 2000-Veluwe, stiltebeleidsgebied van de provincie en door gemeente Apeldoorn in bestemmingsplan aangewezen natuurgebied). In andere vergelijkbare gebieden van Apeldoorn mogen bij evenementen op rand van dit soort gebieden de norm van 42 dB(A) niet worden overschreden.

teksten: Henk Otto
bron: geluidsmeting resultaat: gemeente Apeldoorn
Laatst bijgewerkt: 16-11-2013