Skip to main content

Aantal wilde zwijnen op de Veluwe daalt

September 2013

Het aantal wilde zwijnen op de Veluwe is bijna met een kwart gedaald. Aan het begin van deze zomer waren er circa 4.800. Vanaf 1 juli tot begin augustus 2013 is de stand met 1.110 dieren verlaagd. Het doel is uiteindelijk om bestand terug te brengen tot 1200 -1300 wilde zwijnen.

De provincie voert een actief beheer op wilde zwijnen.
Jaarlijks wordt de hoeveelheid zwijnen en daarmee de hoogte van het noodzakelijke afschot mede aan de hand van het voedselaanbod bepaald. De reden om het aantal wilde zwijnen te reguleren is respectievelijk het belang van de dieren zelf, de verkeersveiligheid, het voorkomen van schade aan landbouwgewassen en het minimaliseren van de overlast in de woongebieden van de mens.

Diverse partijen
Bij het wildbeheer zijn diverse partijen betrokken, zoals de Faunabeheereenheid en de Wildbeheereenheden. Dit zijn samenwerkingsverbanden van overheid, particuliere grondeigenaren en (semi-) professionele jagers. De wettelijke basis voor het wildbeheer is de Flora- en faunawet die het principe hanteert voor alle inheemse diersoorten, – bescherming, tenzij.

Biodiversiteit
Gelderland heeft als enige = provincie alle inheemse grote hoefdieren op haar grondgebied. Zij vertegenwoordigen een ecologisch en economisch kapitaal. Het gebied waarin de hoefdieren mogen voorkomen is begrensd tot vooral de Veluwe. Een voor Nederland uniek gebied. De laatste jaren is hard gewerkt aan het vergroten van het leefgebied van de edelherten. Hiervoor zijn diverse ecoducten en wildpassages aangelegd. Dit dient de biodiversiteit en op de lange termijn het behoud van ons ecosysteem, waar de mens ook van afhankelijk is. De wilde zwijnen moeten op daartoe aangewezen leefgebieden op de Veluwe blijven.