Skip to main content

Aanvraag over Gat van Zevenhuizen

December 2016

De oude plannen van de heer Ponstein wordt leven in geblazen! Met enige vertraging ten opzichte van de originele plannen (zie voorgaande artikelen) is op 9 september 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente voor “Herinrichting Gat van Zevenhuizen”. Zie aanvraag Aanvraag omgevingsvergunning Gat van Zevenhuizen

 Dit Gat van Zevenhuizen staat ook bekend als de Ponstein Locatie, een voormalige zandwin-locatie (onder meer voor aanleg van de A1) en naderhand als stortplaats van onder andere restanten en vervuild puin van de oude gasfabriek aan de Stationsstraat.

Die herinrichting bestaat volgens de gegevens van de aanvraag uit het afdekken van de voormalige stortplaats met ca. 400.000m3 grond. Daarmee wordt de vervuilde grond niet gereinigd maar blijft daar voorgoed liggen: de vraag is of dat geen schadelijke effecten op de lange termijn kan veroorzaken.
Afgaand op eerdere uitspraken is het afdekken is mogelijk gepland als grondbank voor de afvoer van elders vrijkomende grond. Gegeven de locatie van het Gat van Zevenhuizen middenin het grondwaterbeschermingsgebied en het Natura 2000 gebied en pal naast het Kroondomein zal een dergelijke aanvulling de nodige zorg vragen.  Zo zal de kwaliteit van de te storten grond nauwgezet gecontroleerd moeten worden. De aanvrager stelt dat de sanering zal plaatsvinden conform  het Besluit bodemkwaliteit (Bbk).

Volgens de aanvraag is er een mogelijke verslechtering van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000 gebied en zal er daarom een verslechteringstoets moeten worden uitgevoerd.
Alhoewel er gesteld wordt dat er slechts “dunning” van bomen zal plaatsvinden zal in de praktijk geen boom noch andere begroeiing meer overeind blijven in het gebied maar alles onder de ophoging verdwijnen.

Met dat afdekken wordt het Waltersbergje nieuw leven ingeblazen en wil de eigenaar ook een natuurkampeerterrein aanleggen zoals hij al eerder heeft aangekondigd. (Zie ook: Plan Waltersbergje 2013)
Deze ontwikkeling kan niet los gezien worden van de expansieve ambities van de Koningin Juliana Toren: die heeft intussen het hele perceel tussen de huidige locatie van de Juliana Toren en de bovenrand van het Gat van Zevenhuizen aangekocht, inclusief het perceel van het voormalige jongenstehuis op Amersfoortseweg 37.
In de discussies rond verkeers- en parkeerproblematieken rond Apeldoorn West, is het Gat van Zevenhuizen door de Juliana Toren aangemerkt als mogelijk parkeerterrein voor haar bezoekers.

Vanuit de gemeente is er nog geen verdere informatie beschikbaar daar de aanvraag in behandeling is.  De wijkvereniging volgt deze ontwikkelingen met de nodige aandacht.

Tekst: Otto Verkerke