Skip to main content

AGOVV aandacht in het Wijknieuws van De Sprengen

Bestemmingsplan AGOVV

Wie het Apeldoornse nieuws een beetje volgt kan de perikelen rond het wel en wee van AGOVV niet zijn ontgaan.
De profclub maakt enerzijds financieel moeilijke tijden door, aan de andere kant heeft ze grootse plannen. Die plannen leiden ertoe dat voor het gebied van het AGOVV-stadion een nieuw bestemmingsplan moet worden vastgesteld.

Het stadion ligt in de wijk Berg en Bos en tegen de wijken Orden en De Sprengen aan. Ons gezamenlijk belang is dat de leefbaarheid van onze wijken niet onevenredig wordt aangetast. Vandaar dat we gezamenlijk optrekken in de procedures rond dit plan.

De eerste publieke versie van het bestemmingsplan, het voorontwerp, heeft bij het verschijnen van dit Wijknieuws net ter inzage gelegen in het kader van de inspraak. De gezamenlijke wijkraden hebben gezamenlijk een inspraakreactie ingediend.
Daarin uiten wij ons ongenoegen dat de regels en de afspraken waaraan AGOVV zich moet houden bij het verwezenlijken van haar plannen, geleidelijk steeds verder worden opgerekt. Zes jaar geleden stelde de gemeenteraad in ferme taal dat de proftak van AGOVV binnen vijf jaar elders in Apeldoorn een stadion moest bouwen en betrekken. Na tal van tussenstappen zijn we nu zover dat de gemeenteraad een bestemmingsplan zal vaststellen waardoor de profs in het sportpark van AGOVV kunnen blijven voetballen en waarbij de bouwmogelijkheden verder worden verruimd.Wij vragen ons in onze inspraakreactie af in hoeverre de wijkraden en de betrokken bewoners nog serieus worden genomen.
Een illustratief punt is de vaststelling van de maximale bezoekerscapaciteit van het stadion. De maximale bezoekerscapaciteit heeft gevolgen voor de verkeersafwikkeling en het benodigd aantal parkeerplaatsen bij wedstrijden.
 
De wijkraden stellen zich op het standpunt dat het aantal van 2.500 is afgesproken. Volgens de gemeente berust dat op een misverstand en is een aantal van 3.250 toegestaan. Het woord misverstand is blijkbaar een eufemisme voor het feit dat de gemeente heeft zitten slapen. Destijds heeft de gemeente AGOVV vergunning verleend voor het bouwen van stalen tribunes met een capaciteit van 2500 zitplaatsen. De intentie was dat de houten tribune met 750 zitplaatsen zou worden afgebroken. Die plannen zijn toen breed gepresenteerd. Met de afbraak van de houten tribune was de Stichting Apeldoornse monumenten het niet eens. Die vindt dat detribune een cultuurhistorische waarde heeft en heeft met succes actie gevoerd voor het behoud daarvan. En toen had AGOVV ineens de beschikking over 3250 zitplaatsen!
In het voorontwerp bestemmingsplan wordt aantal dit nog eens verder opgehoogd naar 3.750 bezoekersplaatsen. En zo wordt in een paar jaar tijd aan de maximale bezoekerscapaciteit geleidelijk verhoogd van 2.500 naar 3.750 plaatsen.

Inhoudelijk is onze grootste zorg dat de gebruiks- en bouw- mogelijkheden op het terrein worden verruimd in de voorontwerp bestemmingsplan. In de onderbouwing van het plan gaat de gemeente er vanuit dat op het terrein ten eeuwige dagen zal worden gevoetbald en dat de bebouwing vooral bestaat uit voetbaltribunes.
Het voorontwerp biedt echter ruimte voor een hal van 10 meter hoog met oppervlak van 3.000 m2. Het gebruik kan bijvoorbeeld ook een overdekt zwembad zijn, of een sporthal, of een overdekte kunstijsbaan. Die activiteiten hebben een heel andere invloed op de omgeving dan een amateurvoetbalclub met een professionele tak die 20 thuiswedstrijden in het jaar speelt.
Aan de gevolgen van deze andere gebruiksvormen wordt in de onderbouwing plan helemaal geen rekening gehouden.
De wijkraden zien het toekomstige gebruik van het AGOVV-terrein het liefst beperkt tot veldsporten. Als dat in de ogen van de gemeente feitelijk ook zo zal zijn,waarom dan nog die andere gebruiksmogelijkheden in het voorontwerp opnemen?
Door die andere gebruiksmogelijkheden uit het plan te schrappen blijven ons onaangename verrassingen bespaard als AGOVV om welke reden dan ook mocht besluiten het terrein te verlaten.
 
De wijkraden van Berg en Bos, Orden en De Sprengen accepteren de realiteit van betaald voetbal op het AGOVV-terrein. Van structurele overlast tot op heden geen sprake gebleken, ondanks de zorgen daarover vooraf. Dat willen wij graag zo houden. Daarom bepleitenwij het waarborgen van de huidige situatie in het nieuwebestemmingsplan, niet meer en niet minder.

Roelof Boekhold
Voorzitter wijkraad De Sprengen