Beheersplannen

Veiligheid

Burgerparticipatie en de Vitaliteitsagenda

21 april 2021
De gemeente wil de betrokkenheid van de burger met het gemeentelijke doen en laten vergroten en de afstand tussen overheid en burger verkleinen. In een poging dit te bereiken is daarvoor in 2019 het plan Burgerparticipatie opgezet. Dat plan, waarin de de stadsdeelaanpak en de vitaliteitsagenda belangrijke dragers zijn, werd door de gemeenteraad in het algemeen positief ontvangen. Ofschoon de wethouder als onderdeel van het programma burgerparticipatie ook de betrokkenheid van de Wijkraden wilde beperken (lees “uitschakelen”) door onder meer de Verordening op Dorps- en Wijkraden in te trekken, heeft de gemeenteraad daar een stokje voor gestoken. Via de vitaliteitsagenda wil de gemeente de betrokkenheid van inwoners binnen een stadsdeel vergroten. Het doel van de vitaliteitsagenda is het vitaal houden of maken van het gebied. Daarin staat wat het gebied nodig vindt en welke plannen, ambities en uitdagingen er vanuit de gemeente en andere partijen liggen. Daarmee worden initiatieven uit het gebied gekoppeld aan de plannen van de gemeente en externe partners. Dat gebeurt op alle gebieden: sociaal, fysiek, woningen, bevolking, gezondheid. De agenda heeft een tijdshorizon van drie tot tien jaar. De vitaliteitsagenda is van en voor het gebied. De wijkvereniging stelt zich nu dan ook op het standpunt dat er het programma Burgerparticipatie een goed initiatief is maar constateert dat hier ook een duidelijke rol voor de wijkraden is weggelegd om dit initiatief van de grond te krijgen. Onder de link vindt u de gemeentelijke publicatie “Vitaliteitsagenda Berg en Bos” ter lering en informatie.

De bermen worden opgeruimd

3 februari 2021
Het nieuwe beheerplan voor onze wijk zoals dat gepubliceerd is in ons wijkblad editie 2-2020 wordt geïmplementeerd (zie ook:  Wijk Berg en Bos beheerplan ). Dit betekent dat de gemeente vanaf februari 2021 gaat controleren en inventariseren wat de huidige toestand van bermen, bomen, in- en uitritten is. De bedoeling is dat de wijk zoveel mogelijk volgens de richtlijnen van het beheerplan wordt ingericht. Na de controle zal de gemeente brieven sturen naar adressen waar obstakels zoals paaltjes, stenen en andere zaken worden aangetroffen die daar niet thuis horen. Daarin wordt aangegeven welk probleem is aangetroffen en wanneer een en ander door gemeente zal worden opgeruimd. Tot die tijd heeft de betreffende bewoner de kans het zelf op te lossen mochten het eigendommen betreffen die hij wenst te bewaren. Indien er na de opruimactie opnieuw paaltjes of andere obstakels in de berm worden aangetroffen, dan zal de gemeente die direct verwijderen zonder u daarover te informeren.

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn