Skip to main content

Bestemmingsplan Julianatoren

Voortgang bestemmingsplan Julianatoren

oktober 2014
Ondanks vroegere uitspraken heeft het bestuur van de wijkvereniging toch besloten zienswijzen in te dienen tegen het nu gepubliceerde ontwerp bestemmingsplan Julianatoren. Er zijn bezwaren tegen de teksten voor het overgangsgebied tussen het bebouwde deel van het pretpark en het bosterrein achter het park. Ook vindt de wijkvereniging, dat het verharde deel van het parkeerterrein naast het pretpark een aparte bestemming ‘verkeer’ met aantekening ‘parkeren’ moet krijgen. 

3 maart 2014

De voorbereiding van de teksten voor het bestemmingsplan Julianatoren met betrokken partijen is afgerond en ook met de wijkvereniging is daarover gesproken. Er is daarbij geen sprake van nieuwe ontwikkelingen, die bezwarend zouden kunnen zijn voor de wijkbewoners. Er is voorzien dat medio april/mei de tekst van het concept voorontwerp beschikbaar komt om met de wijkvereniging door te spreken.

11 oktober 2013
Er is een eerste tekst opgesteld in opdracht van de gemeente. Echter KJT kon zich daarin niet vinden en heeft een bureau opdracht gegeven betere teksten te schrijven. Begin 2014 wordt het eerste concept voorontwerp verwacht.

24 april 2013
Het uitgangspunt voor het nieuwe bestemmingsplan is beperkt tot bestemmen van de huidige situatie. Voor de twee terreinen zijn twee bestemmingen voorzien.

6 december 2012
Er is afgesproken met vertegenwoordigers van de wijk Berg en Bos, dat het bosgebied achter de lokatie KJT aan de Amersfoortseweg deel zal blijven uitmaken van BP Park Berg en Bos en omgeving. De gemeente zal dit voorstel met directie Julianatoren bespreken en daarna in de nota van uitgangspunten voor BP KJT opnemen. De wijkvereniging zal worden betrokken bij het vaststellen van de inhoud van deze nota van uitgangspunten.

lees hierover in de aanzet bestemmingsplan

13 november 2012
De gemeente is gestart met de voorbereidingen van het bestemmingsplan voor de beide KJT terreinen. In overleg met directie van KJT wordt besproken om de huidige afspraken ten aanzien van de bestaande situatie als uitgangspunt te nemen. De gemeente is gestart met het opstellen van een nota van uitgangspunten voor dit bestemmingsplan.??10 augustus 2008?Tijdens een overleg met de directie van KJT is gebleken dat er intussen een aantal onderzoeken zijn uitgevoerd. Zo is er een natuurtoets, een vooronderzoek gebied J.C.Wilslaan en een voorlopig MER rapport opgemaakt.?Om economische redenen zijn verdere onderzoeken voorlopig opgeschort. De informatie uit het overleg is voor de wijkbewoners in het wijkblad 2012-3 gepubliceerd.

10 juli 2008
Gemeenteraad gaat akkoord met plan van aanpak en voorwaarden MER-procedure voor de parkeerplannen van KJT. De provincie echter wil nader onderzoek of er geen betere alternatieven zijn voor deze plannen, waarbij onder andere een treinverbinding de voorgestelde parkeer lokatie zal gaan verbinden, door het bos via de Wildernislaan, met de achterzijde van het huidige KJT terrein.

4 maart 2008
Ten behoeve van de voorbereiding van de MER procedure is de zienswijze van de wijkvereniging ingediend bij de gemeente. Daar is opnieuw gewezen op het amendement van de gemeenteraad waar wordt aangedrongen een integrale oplossing voor het verkeer in Apeldoorn West.

14 februari 2008
Overleg wijkvereniging met gemeente ambtenaren in verband start van de MER procedure voor toekomstig bestemmingsplan voor KJT. Direct daarna aandacht voor Startnotitie op de web site van wijk Berg en Bos.

26 januari 2008
De Startnotitie KJT is in het stadswarenhuis ter inzage gelegd in kader wet Milieubeheer, indienen van zienswijzen is mogelijk tot 6 maart 2008.

15 februari 2007
KJT presenteren hun toekomstplannen, waarna inbreng door de raadsfracties. De gemeenteraad heeft vervolgens een besluit genomen dat een MER moet worden gemaakt ter voorbereiding van de bestemmingsplan wijziging.

1 augustus 2006
Arcadis heeft in opdracht van KJT een aanmeldingsnotitie geschreven waarin situaties en toekomstplannen van KJT ten aanzien van parkeren en uitbreiding attracties staat beschreven. Daarvoor is een nieuw bestemmingsplan nodig. In deze aanmeldingsnotitie is door Arcadis in overleg met de diensten MMO en RO een mer-beoordeling opgesteld waaruit volgt dat voor het voornemen een milieu-effectrapport (MER) moet worden opgesteld.

16 december 1999
Er zijn afspraken vastgelegd in een convenant tussen KJT en Gemeente Apeldoorn opdat KJT de parkeerproblemen beheersbaar moet maken en houden. ?De realisatie van een nieuw parkeerterrein aan de J.C.Wilslaan is daar onderdeel van en ook een eigen bestemmingsplan voor het KJT gebied.

Juridische grondslag
De juridische basis van de KJT is gelegen in het UPH 1947. De afkorting UPH 1947 staat voor het bestemmingsplan ‘Uitbreidingsplan in Hoofdzaak 1947’. ?Dit UPH 1947 vond zijn juridische basis in de Woningwet uit 1901. Op basis van het UPH en de overgangsregeling in dat plan zijn bouwvergunningen verleend voor de attracties. De afgelopen jaren zijn voor de vervanging van attracties artikel 19.2 Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) procedures doorlopen.
In 1965 werd met de Wet op de Ruimtelijke Ordening een juridische basis gelegd voor een stelsel van ruimtelijke plannen, zoals streek- en bestemmingsplannen. Met deze plannen dient invulling te worden gegeven aan hetgeen uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening wenselijk of noodzakelijk wordt geacht. Krachtens deze wet werden op het moment van inwerkingtreding alle vigerende UPH ’s aangemerkt als bestemmingsplannen. ?Voorwaarde in de wet was ook dat binnen de vijf jaar deze UPH ’s dienden te worden herzien door het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan. Op deze herzieningsplicht stond overigens geen juridische sanctie. ?Voor het gebied van de KJT is medio jaren ’90 een bestemmingsplan vastgesteld, waar het College van Gedeputeerde Staten haar goedkeuring aan heeft onthouden. Tegen het besluit tot goedkeuring is onder andere door de gemeente beroep ingesteld bij (toen nog) de Kroon [2]. De Kroon heeft de onthouding tot goedkeuring intact gelaten.
Concreet is hierdoor op dit moment nog geen actueel bestemmingsplan waarin het pretpark KJT juridisch is verankerd. (tekst uit startnotitieKJT.pdf) Het gebied rond Koningin Julianatoren heeft een eigen bestemmingsplan dat nog uit 1947 dateert. Met behulp van art.19 procedures geeft de gemeente het bedrijf mogelijkheden de bouwwerken aan te passen of uit te breiden. In januari 2008 is de eerste formele stap gezet op weg naar een juist bestemmingsplan.
Laatst bijgewerkt: 19-12-2013

teksten Henk Otto – Wijkvereniging Berg en Bos