Skip to main content

Bestemmingsplan Stadsdeel Noord West-herstelplan

Op 15 april 2020 heeft de Gemeente Apeldoorn een ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd dat betrekking heeft op de Wijk Berg en Bos. Dit “herstelplan” is een partieel bestemmingsplan, dat zowel te zien is als een correctie van- als aanvulling op het geldende bestemmingplan van 2007/2008 Dit herstelplan betreft een relatief klein, maar wel belangrijk deel van de wijk. Het gaat in hoofdzaak om twee typen gebieden:

Ten eerste, het scoutingterrein aan de Jachtlaan: Het gaat hier om de aanpassing van de bestemming voor wat betreft het gebied waar de scouting aan de Jachtlaan (huisnummer 4-6) is gevestigd. Hier zijn in het verleden enkele bouwwerken gerealiseerd zonder vergunning. Daarnaast zijn er ook bouwwerken neergezet met omgevingsvergunning die echter niet waren toegestaan volgens de regels van het bestemmingsplan. Ook wordt in dit herstelplan geregeld binnen welke grenzen het scoutingterrein (beperkt) aangewend mag worden voor buitenschoolse opvang. Met de huidige herziening van het plan, worden de ongerijmdheden op papier rechtgetrokken en onduidelijkheden weggenomen.

Ten tweede, diverse in de wijk verspreide bos- en parkstroken: Het gaat hierbij om tal van andere groene zones, veelal bosgedeelten in onze achtertuinen. Daarnaast ook specifieke stukjes bos en groen, zoals bijvoorbeeld de twee driehoekvormige bosperceeltjes aan de Valkenberglaan, ter hoogte van de Genistalaan en Tweede Beukenlaan. Andere voorbeelden zijn de bos- en parkstroken rond het sportveld van het Chr. Lyceum en Tennisclub Daisy.
Uitgangspunt voor het bestemmingsplan voor onze wijk is de handhaving van het boskarakter en meer in algemene zin “de sfeer van groen”. Dit staat door allerlei ontwikkelingen onder druk, niet in de laatste plaats door activiteiten van de wijkbewoners zelf. Denk aan de illegale kap van bomen, het plaatsen van tuinhuisjes, de aanleg van terrassen, e.d.
In het nu voorliggende herstelplan wordt geregeld dat in de aangewezen “groen-, park- en bosstroken” niet zonder expliciete vergunning gebouwd mag worden, maar bijvoorbeeld ook geen enkele terreinverharding mag worden aangelegd. Ook mag het gebied niet worden aangetast door bijvoorbeeld ophogen, egaliseren of afgraven van de bodem.

Wellicht overbodig om aan te geven, maar al deze geboden en verboden gelden ongeacht het eigendom. Dus ook als het uw eigen tuin betreft, mag u niets veranderen aan de bos- en parkstrook. Oftewel, hou het groen en laat de natuur zijn werk doen. Het is daarom goed om te weten of het perceel waarop uw woning staat gedeeltelijk is aangewezen als bos- en parkstrook.

Dit ontwerpbestemmingsplan lag ter inzage tot 27 mei 2020. Via de volgende links -die openen in nieuw tabblad-  Ontwerp Herstelplan Bestemmingsplan Stadsdeel Noordwest  en de link Plankaart Stadsdeel Noordwest herstelplan kunt u het herstelplan en bijbehorende kaart van de wijk Berg en Bos inzien.

(Auteur Jan Wassink- Wijkvereniging Berg en Bos)