Skip to main content

2 september bewonersavond bestemmingsplan Julianatoren

Hierna de officiële uitnodiging voor bewonersavond voor omwonenden in verband met voorstel bestemmingsplan van Julianatoren. Mocht U op het bestemmingsplan zienswijzen indienen, dan stelt de wijkvereniging het op prijs daarvan een kopie te ontvangen.

 

Uitnodiging inloopbijeenkomst over het bestemmingsplan Julianatoren
en parkeerterrein aan de J.C. Wilslaan

Geachte heer/mevrouw,
De gemeente is sinds enkele jaren wettelijk verplicht iedere tien jaar een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Dit betekent dat voor het attractiepark Julianatoren en het parkeerterrein aan de J.C. Wilslaan, waar u in de directe omgeving woont of werkt, ook het bestemmingsplan dient te worden geactualiseerd en hiervoor organiseren wij een inloopbijeenkomst voor het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de locatie waar de Julianatoren en het parkeerterrein aan de J.C. Wilslaan zijn gevestigd.

Het bestemmingsplan heeft als doel om te komen tot een goede en actuele beheerregeling die de basis vormt voor de toekomst van het gebied. Het bestemmingsplan gaat uit van debestaande situatie en maakt geen uitbreidingen of nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Het bestemmingsplan bestaat uit een plankaart van het gebied, regels en een toelichting. De plankaart geeft aan welke bestemmingen gelden voor de gronden in het plangebied. In de regels is vastgelegd welke vormen van gebruik en bebouwing zijn toegestaan. Een bestemmingsplan legt dus niet vast wat er ruimtelijk mag op een kavel of perceel. De toelichting legt uit waarom daarvoor is gekozen.

Graag nodig ik u uit voor de inloopbijeenkomst over het ontwerp-bestemmingsplan Julianatoren en parkeerterrein J.C. Wilslaan op dinsdag 2 september 2014. De inloopbijeenkomst start om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur en wordt gehouden in het restaurant van de Julianatoren aan de Amersfoortseweg 35 te Apeldoorn. Tijdens deze bijeenkomst kunt u het bestemmingsplan inkijken en vragen stellen aan de aanwezige medewerkers van de gemeente en de directie van de Julianatoren.

De Julianatoren biedt u tevens de mogelijkheid om een rondleiding te krijgen over het terrein.
Om 20.30 uur start vanaf het restaurant een rondleiding door het park. Deze rondleiding duurt ongeveer een half uur.

Het ontwerpbestemmingsplan Julianatoren en parkeerterrein J.C. Wilslaan ligt met ingang van 11 september 2014 gedurende zes weken ter visie in het Stadhuis aan het Marktplein 1. U kunt hiervoor een afspraak maken met het Omgevingsloket via telefoonnummer 14 055. Het bestemmingsplan vindt u in de periode ook de gemeentelijke website: www.apeldoorn.nl/inzage.

U kunt tot 22 oktober 2014 uw eventuele zienswijzen bij de Gemeenteraad indienen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling.
Als u vragen heeft naar aanleiding van deze brief, kunt u contact opnemen met de heer P. Geurts (bestemmingsplanjurist), telefoon (055) 580 24 27.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders van Apeldoorn
John de Meij
Teammanager Omgevingsrecht & Advies