Bosbouwers aan het werk in de Sprengenvallei

De bosbouwwerkzaamheden in Park Berg en Bos rond de sprengenvallei en uitkijkpunt naast de vijver inmiddels in volle gang.
Op vragen die wij over deze werkzaamheden hadden heeft de projectleider de volgende toelichting gegeven.

Er staan veel bomen gemarkeerd in de kwetsbare locatie in en rond de Sprengenvallei, hoe vindt dunning hier plaats?
–    Op de informatie avond hebben we al  aangegeven dat bij dunning in een bos altijd zichtbare schade ontstaat, daar is niet aan te ontkomen. De ernst van de schade lijkt in de eerste jaren na dunning aanzienlijk. Zeker als er nog veel materiaal zoals takhout blijft liggen en het geheel rommelig aandoet. Toch zal na enkele jaren die schade niet meer zo ervaren worden. Overigens is inderdaad vanuit economisch oogpunt handmatige (gedetailleerder) dunning nauwelijks mogelijk omdat het dan onbetaalbaar wordt. We beoordelen met de bosbeheerder en bomendeskundige vooraf dan ook waar machinaal gedund kan worden of dat maatwerk nodig is.

–    In de Sprengenvallei is maatwerk nodig en zo is de bedachte dunning benaderd. Vandaar ook de vele verschillende kleuren en aanduidingen op de te vellen bomen zoals in antwoord hieronder.
–    De dunning in de Sprengenvallei is gericht op duurzaam in standhouden van het gebied met de aanwezige houtopstanden. De duurzame en speciale soorten worden ‘ vrijgezet’  zodat deze volledig uit kunnen groeien. Deze mogen niet beschadigd worden. Daarnaast is voor de sprengenvallei ook gekeken met de landschapsarchitect naar beleving en waardevolle doorzichten. De onderbegroeiing wordt na de dunning daar waar nodig ingenomen en/of hersteld van eventuele beschadigingen. Het spreekt voor zich dat het gebied erg speciaal is. Daarom gaan we grotendeels handmatig dunnen en waar nodig, worden bomen ‘ geklommen’  om grote schades te voorkomen. Voor het verwerken en afvoer van materialen zullen wel machines ingezet worden. Hierdoor zal op plekken wel spoorvorming ontstaan.
–    Erg belangrijk in de sprengenvallei is het intact houden van de taluds.
–    Op plekken zullen bomen via de spreng weggehaald worden en er zal ook veel materiaal ter plekke worden verwerkt. Het aanbrengen van rillen op de taluds kan voor de toekomst vast leggen bevorderen en uitspoelen van de taluds voorkomen. Deze rillen met het laten liggen van stam -en takmateriaal, kan door bewoners ook als onverzorgd en slordig ervaren worden. Het doel hiervan is de rillen -en takophopingen waardevol zijn als nest -en schuilgelegenheid voor kleine dieren en vogels. Grote open plekken worden met beplanting aangevuld als dit wenselijk is. Met name het deel bij AGOVV wordt extra ingeplant op verzoek van de klankbordgroep.

Wat betekenen de verschillende kleuren op de gemarkeerde bomen en wat gaat daar mee gebeuren?
–    In onze eerste rondgang hebben we de te verwijderen bomen met een klein rood spuitje verf gemarkeerd. Dit omdat we de omgeving de kans wilden geven om te laten zien welke bomen geveld zouden worden.
–    Daarna hebben we voor de bosaannemer de te vellen bomen duidelijk gemarkeerd met rode stippen.
–    Tijdens de rondgang met de klankbordgroep hebben wij ook besproken dat wij zoveel mogelijk het vrijkomende materiaal op de taluds en de te vervallen paden willen verwerken. Om hier overzicht op te houden voor zowel de aannemer als voor ons zelf hebben we de bomen die geheel of deels verwerkt worden op het talud tevens met groen gemarkeerd.
–    Dus ‘rood’ betekent geheel verwijderen uit het gebied en rood met groen wordt deels of helemaal ter plekke verwerkt.
–    Daarnaast staan op sommige bomen strepen met een pijl aangegeven. Dit is de hoogte waarop of de stam afgezaagd dient te worden waarbij dan een deel van de stam blijft staan i.v.m. natuurwaarde (o.a. spechten, schimmels e.d.).
–    Enkele bomen zijn ook met de letter K gemarkeerd. Dit betreft  grote bomen die op een plek staan waar die niet kunnen vallen omdat er dan veel  bosbeplanting beschadigd wordt. In deze bomen moet ‘geklommen’ worden en deel voor deel uitgezaagd worden.

Overig
–    Rondom de uitkijktoren van het bos zullen op enkele plekken van het bos Amerikaanse eiken worden gerooid. Hiervoor zullen een aantal wintereiken voor teruggeplant worden.
–    Bij het uitkijkpunt bij de vijver wordt na de dunning bekeken of er eventueel nog beplanting aangevuld moet worden.
–    De bosbeplanting rondom de speelweide zal begin volgend jaar gedund worden omdat de groei van de bestaande beukenlaan langs het Klimbos beperkt wordt door aanwezigheid van veel opslag en grote douglas sparren.

Via de volgende link krijgt u inzage in de planning van de diverse werkzaamheden : Planning werkzaamheden Park Berg en Bos

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn