Skip to main content

Bouwen in het bos – bestemmingsplan eist groene zichtlijnen

Bestemmingsplan Stadsdeel Noordwest.

Sinds januari 2008 beheert het bestemmingsplan stadsdeel noord-west de regels voor bouwen in de wijk Berg en Bos. Dit bestemmingsplan heeft een hele geschiedenis achter de rug, omdat de gemeente nadrukkelijk met dit plan een kwaliteitsslag heeft willen maken ten aanzien van opzet, inhoud en stijl van de verouderde plannen.
Vanwege het bosrijke karakter van het gebied van Berg en Bos heeft de gemeente daarvoor een kaderstelling opgesteld. Zo is besloten dat er geen toestemming meer wordt verleend, dat in de wijk Berg en Bos huizen worden gesloopt om vervolgens over te gaan tot het opdelen van kavels.

Bij het opstellen van het groene villagebied van Berg en Bos in het bestemmingsplan is een nota van uitgangspunten opgesteld waarin vijf analyses zijn gemaakt:

 1. analyse van de stedenbouwkundige opbouw van de wijk
 2. cultuurhistorische gebiedsbeschrijving van de wijk
 3. analyse van de groenstructuur
 4. analyse van de functionele opbouw van de wijk
 5. analyse van de geldende bouwmogelijkheden

Deze studies zorgden samen voor de kaderstelling bestemmingsplan Berg en Bos, wat
aanleiding gaf tot het volgende beschermingsregelingen:
Voor de gebieden Berg en Bos en Valkenberg dient het boskarakter te worden gehandhaafd,door:

 • Het vastleggen van de plaats van de bestaande woning door aangeven ven een bebouwingsblok (in plaats van een bebouwingsstrook).
 • Het opnemen van een optimale beschermingsregel ter bescherming van het groen.
 • Een aparte bosbestemming opnemen voor belangrijke stukjes bos- en boomgroepen.
 • Voor het archeologisch waardevol gebied ( bijna het gehele plangebied) dient een

aanlegvergunningstelsel te worden opgenomen voor ingrepen in de bodem van meer
dan 35 cm.
Er werd niet gekozen voor een gemeentelijk beschermd stadsgezicht.

De analyses hebben aangetoond dat verdere verdichting een bedreiging vormt voor het
aanwezige groene karakter.
In kader van de Groene Mal, dienen de groene lanen structuur van de Amersfoortseweg en de Jachtlaan te worden hersteld.
De gemeente heeft (24-6-2004) in haar kadernota ” Over welstand geschreven” vastgesteld dat voor het deelgebied Berg en Bos het welstandsthema ” Villagebieden” van toepassing is.
In een later stadium ??? zal de gemeente voor Berg en Bos een gebiedsgericht
welstandsbeleid opstellen. Het welstandsbeleid heeft betrekking op aspecten als situering, massa en vorm, gevelkarakteristiek en detaillering, kleur en materiaalgebruik.
Dit welstandsbeleid is aanvullend op het bestemmingsplan, dat bescherming biedt zover er sprake is van bouwbepalingen, zoals situering en massa, en gebruik betreft.
Dat betekent voor Berg en Bos dat bijgebouwen en aanbouwen ondergeschikt moeten zijn aan de oorspronkelijke massa. De omvang is vastgelegd in het bestemmingsplan.

Bij de invulling van het bestemmingsplan geldt voor het gebied Berg en Bos het belang
van de handhaving van het boskarakter. Het gaat om huizen op ruime percelen, waarbij de onderlinge tussenruimte tussen woningen en bijgebouwen als bijzonder belangrijk moet worden aangemerkt. Ook de lanen met grasbermen en de boombeplanting in het openbaar gebied en op particuliere erven zijn kenmerken die om bescherming vragen.
Het bestemmingsplan is gericht op behoud van bos als totaal. Verdichting van het gebied door woningen is daarmee niet passend.
Als risico wordt gezien dat de aantasting van de groenstructuur en het verhogen van de
bebouwingsdichtheid een bedreiging vormt voor het boskarakter van Berg en Bos.
Na ecologisch onderzoek, is het gebied Berg en Bos als ” waardevol” benoemd.
De bescherming van ” wonen in het bos”
De wijkenquête van Berg en Bos gaf aan dat 95% van de wijkbewoners het behouden van het wonen in het bos en de aanwezige groenstructuren als een belangrijk punt voor het bestemmingsplan ziet.

Bedreiging grote bouwvolumes
Naast de verdichting is er de bedreiging van grote bouwvolumes. Grote bouwvolumes
benemen, evenals verdichting, het zicht op het groen en tasten het boskarakter aan.
Er zijn in Berg en Bos twee types woningen:

 • ofwel smalle hoge woningen
 • ofwel brede lage woningen

Voor beide types blijft het boskarakter goed waarneembaar.
Op het moment echter dat bijvoorbeeld de lage, brede bungalow in twee verdiepingen wordt opgetrokken is het wonen in het bos niet meer waarneembaar. De groene zichtlijnen zijn dan doorbroken.

Te grote bouwvolumes zijn daarmee een bedreiging voor ” wonen in het bos”.
In het bestemmingsplan zijn daarom in de plankaart beperkingen aangegeven.
Zoals geldt voor alle vrijstaande woningen geldt ook voor Berg en Bos, dat de diepte van de woning maximaal 15 meter mag zijn, onder voorwaarde dat er altijd minimaal 8 meter
tuindiepte overblijft. Voor de breedte geldt de huidige breedte dat opgenomen is in het bebouwingsvlak.
Bij bredere woningen zijn aan- en uitbouwen niet meegenomen. Want dan zouden er
mogelijkheden zijn voor ophoging wat tot onaanvaardbare aantasting zou leiden van het
boskarakter. De groene/bos zichtlijnen zouden worden afgesloten.

Overschrijding van het bebouwingsvlak in Berg en Bos, kan alleen maar na vrijstelling dat
kan worden verleend door burgemeester en wethouders, mits:

 • Het betreft een uitbreiding van de woning op gronden aangeduid met erf.
 • De afstand tot zijdelings perceelgrens ten minste 3,5 meter bedraagt, op deze manier  blijft 7 meter tussen de woningen vrij van hoofdbebouwing waardoor boskarakter blijft behouden.
 • De afstand tot de achterliggende perceelgrens ten minste 8 meter bedraagt.
 • De breedte van de woning niet meer dan 15 meter bedraagt.
 • De goothoogte en hoogte van de uitbreiding mag niet meer dan de toegestane goothoogte respectievelijk hoogte van de woning bedragen.
 • Geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het karakter van het gebied zoals beschreven in de artikel 2.1 opgenomen hoofdlijnen, waarbij burgemeester en wethouders nadere eisen kunnen stellen met betrekking tot de situering van de uitbreiding van de woning ter voorkoming van het kappen van bomen.

De oppervlakte bij de overschrijding van het bebouwingsvlak telt niet mee voor de maximale toegestane oppervlakte voor aan- en uitbouwen.

Bijgebouwen.
Voor bijgebouwen gelden in Apeldoorn een standaard van maximaal 50m2 aan bijgebouwen, waarbij nooit meer dan 60% van de kavel in totaal (dus inclusief alle op kavel aanwezige bebouwing) mag worden bebouwd. Voor kavels groter dan 500m2 is 65m2 en voor kavels groter dan 750m2 zelfs 85m2 aan bijgebouwen toegestaan.
De plaatsing van aan- en uitbouwen is minimaal 3 meter achter de voorgevel.
Hoogtebepaling
Er zijn regels voor het bepalen van de (goot)hoogtematen in Berg en Bos. Deze zijn zowel voor de woning als voor de aanbouwen als erkers op de plankaart aangegeven.
Alleen via een vrijstelling door burgemeester en wethouders is een beperkte verhoging van woningen tot 6/10 m. toegestaan, tot een maximaal oppervlak van 15 bij 15 meter.

In een klein gebied in het westen van de wijk waar veel platte daken zijn, is een specifieke verhoging van -/3 naar -/6 meter mogelijk.
Karakteristieke aanbouwen als serres en erkers komen niet voor uitbreiding in aanmerking.
De afmetingen daarvan zijn precies vastgelegd op de plankaart.

VOORSCHRIFTEN
In de voorschriften van het bestemmingsplan vindt U in hoofdstuk 2 de artikelen die hiervoor geschreven teksten in kort bepalen.
Met name in artikel 2.1:
paragraaf 1: hoofddoelstellingen
paragraaf 2: ruimtelijke en functionele karakteristiek

 1. Historisch lanenstelsel
 2. Groenstructuur
 3. Wonen in het bos
 4. woonbebouwing
 5. grasbermen

worden de specifieke waarden van Berg en Bos expliciet vermeld. Dit zijn ook de
karakteristieken die burgemeester en wethouders moeten toetsen alvorens zij vrijstelling kunnen verlenen.
Verder wordt in artikel 3.2 Woondoeleinden uitvoerig ingegaan in mogelijkheden en onmogelijkheden voor bouwen in onze wijk Berg en Bos.