Skip to main content

Burgerparticipatie..

December 2018

Door Otto Verkerke en Jan Wassink

Nadat Apeldoorn een tiental jaar heeft gewerkt met de zogeheten Stadsdeelaanpak, is het College van B&W eind 2016 akkoord gegaan met een vernieuwende koersnotitie over gebiedsgericht werken met als titel ‘Helder in ambitie, flexibel in de uitvoering’. In de koersnotitie wordt het nodige geschreven over met name gebiedsgerichte burgerparticipatie. De koersnotitie leidde bij de raad tot de behoefte om zich voor de behandeling zelf eerst goed in het onderwerp burgerparticipatie te verdiepen.

De missie om adviezen te formuleren ten aanzien van burgerparticipatie werd meegegeven aan een raadswerkgroep (een commissie van gemeenteraadsleden). Deze werkgroep heeft in december 2017 een rapport uitgebracht onder de titel “Samen voor Apeldoorn”. De resultaten van dat onderzoek werden begin 2018 aan ons toegelicht in een presentatie door de tegenwoordige wethouder van Lokaal Apeldoorn, de heer Willems. (Zie:  Advies Raadswerkgroep Burgerparticipatie )

Eén van de adviezen is het intrekken van de Verordening op Dorps- en Wijkraden en meer input en initiatieven te zoeken bij individuele burgers in de wijken. Dit viel niet in goede aarde bij de wijk- en dorpsraden. Immers daarmee zal bijvoorbeeld het recht op voorinzage en inspraak bij gemeentelijke plannen verdwijnen.

Daarnaast zullen. bij afschaffing van de Verordening, ook de gemeentelijke subsidies van de wijkraden geheel of gedeeltelijk afgebouwd worden. Voor diverse wijkraden kan dit leiden tot opheffing, dan wel een bemoeilijking van de werkzaamheden zoals de behartiging van wijkbelangen.
Wat nogal pijnlijk was in dit besluitvormingsproces, is dat de Gemeente Apeldoorn weliswaar de dorps- en wijkraden verzocht heeft om feedback te geven op de in 2016 gepubliceerde koersnotitie ‘Helder in ambitie, flexibel in uitvoering’, maar hier naar alle schijn niets mee gedaan heeft. Ondanks herhaald en veler verzoek van verschillende wijkraden, kwam er twee jaar lang geen enkele duidelijke reactie.

Omdat we als Wijkvereniging Berg en Bos na de presentatie van het rapport van de Raadswerkgroep al enige twijfel hadden over de koers die de gemeente in deze volgde, hebben we kort voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018 de verschillende fracties hierover bevraagd met behulp van een enquête. De meeste politieke partijen gaven aan achter de huidige opzet van de dorps- en wijkraden te staan. Na de verkiezingen op 21 maart 2018, bleek dit toch iets anders te liggen. U kunt deze enquête teruglezen in ons wijkblad van maart 2018 (versie 2018-1), die ook digitaal op deze website te vinden is.

In de loop van 2018 hebben enkele vergaderingen en besprekingen over dit onderwerp tussen vertegenwoordigers van de wijkraden en gemeente plaatsgevonden; daarin zijn de zorgen van de wijkraden echter niet weggenomen.
Eind vorige maand werd ons zonder verdere toelichting meegedeeld dat het voorstel van de raadswerkgroep ter besluitvorming was geagendeerd op de raadsvergadering van 20 december 2018.

Nadat de gezamenlijke Dorps- en Wijkraden hiertegen protest aantekenden, werd met spoed alsnog een vergadering tussen Dorp- en Wijkraden en raadsfracties ingelast op 19 december, daags voor de geplande besluitvorming door de Raad. 
In die vergadering bleken vele raadsleden niet goed op de hoogte te zijn van de bezwaren. Eén coalitiefractie kende zelfs de inhoud van het voorgenomen besluit (slechts 3 pagina’s tekst) niet. De meeste fracties bleken maar beperkt op de hoogte te zijn van de dagelijkse betrokkenheid en rol van de dorps- en wijkraden. Uiteraard verschilt per wijk of dorp hoe die rol wordt ingevuld. Maar het uit de losse pols beweren dat de dorps- en wijkraden onvoldoende representatief zijn en bovendien de suggestie wekken, dan wel laten voortbestaan dat de dorps- en wijkraden eigenlijk niet goed genoeg functioneren, lijkt ons geen goede manier van omgang met burgers. Als je immers als gemeentebestuur de burgerparticipatie naar een hoger plan wilt brengen, lijkt het ons niet slim om als eerste stap, het enige bestaande orgaan voor burgerparticipatie wat tot je beschikking staat, van je te vervreemden. Als dingen niet goed lopen, dan is het aan de Gemeente Apeldoorn om dat duidelijk te benoemen en daar dan ook iets aan te doen. Het slecht geïnformeerd en plots afschaffen van de formele basis van de dorps- en wijkraden, is wat ons betreft geen begaanbare route.

Op donderdag 20 december 2018 werd bij aanvang van de raadsvergadering (PMA) besloten de besluitvorming in de raad uit te stellen en werd het onderwerp van de agenda afgehaald. Er staat nu een vergadering gepland met de wijkraden op 10 januari 2019 waarin er verder met de raad en gemeente gesproken worden.

De wijkvereniging Berg en Bos stelt zich op het standpunt dat intrekking van de Verordening Dorps en Wijkraden schade zal berokkenen aan de mogelijkheden die wij nu hebben (en waar wij behoorlijk intensief gebruik van maken) om democratische invloed uit te oefenen namens wijkbewoners op alle zaken die onze wijk en bewoners raken.
Wij zullen ons daarom blijven verzetten tegen de nu voorgestelde vorm van burgerparticipatie, zolang dat inhoudt dat de huidige rol en taken voor  wijkverenigingen, dorps- en wijkraden geminimaliseerd wordt.

Bijgaand ter informatie eveneens de brief waarin wij uitgenodigd werden voor de presentatie door de huidige wethouder, de heer Willems:   Brief Raadswerkgroep aan Wijkraden .

Wordt vervolgd..