29-10-15: Citymarketing en Evenementenbeleid op de PMA

Zoals u wellicht weet, werkt de gemeente aan een beleid voor evenementen en citymarketing. Evenementen zijn voor Apeldoorn belangrijk om een aantrekkelijke gemeente te zijn; zowel voor bewoners als voor bezoekers. Daarom zet het college actief in op evenementen als visitekaartje van Apeldoorn.

De gemeente realiseert zich ook goed dat aan evenementen een keerzijde kan zitten. Niet iedereen is gecharmeerd van alle evenementen en uiteraard kennen wij ook de signalen over overlast die bewoners van evenementen ervaren.

Daarom wil het college een zorgvuldig proces voeren dat recht doet aan beide kanten van het evenementenbeleid. Om deze reden worden wij als wijk- en dorpsraden naast bijgaande Update ook geïnformeerd over de procedure en het (verwachte) tijdpad.

Bijgaande Update over citymarketing en evenementen geeft hierover informatie.
De gemeente staat nu voor de gemeentelijke besluitvorming van het evenementenbeleid en de citymarketingvisie. Het college heeft daarom besloten om het nieuwe beleid ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen. Op 29 oktober 2015 worden beide beleidsnota’s door de gemeenteraad besproken in de Politieke Markt

Er is een onderscheid gemaakt tussen enerzijds het beleid in algemene zin (citymarketing en evenementenbeleid) en anderzijds de concrete, locatie gebonden uitwerking. Voor het beleid in algemene zin zijn beleidsnota’s opgesteld. Bij het voorbereiden van dit beleid zijn stakeholders uit de wereld van evenementenorganisatie en toerisme betrokken. De beleidsnota’s voor citymarketing en evenementenbeleid komen (onder voorbehoud instemming presidium) op donderdag 29 oktober aan de orde in de PMA. Uiteraard bent u van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en desgewenst in te spreken.
Om zowel voor evenementenorganisatoren als voor omwonenden duidelijkheid te bieden over wat wel en niet is toegestaan wordt in de volgende fase voor elke evenementenlocatie een locatieprofiel opgesteld. In deze profielen nemen we dan op wat voor soort evenementen zijn toegestaan, hoe vaak, met welke geluidbelasting, bezoekersaantallen e.d.
Het college is ervan uitgegaan dat de dorps- en wijkraden vooral mee willen praten over de concrete, locatie gebonden uitwerking.

Bij het opstellen van de profielen voor evenementenlocaties worden de dorps- en wijkraden nauw betrokken. De gemeente verwacht dat als zij dit proces zorgvuldig met alle betrokkenen doorlopen, de locatieprofielen in het tweede kwartaal van 2016 formeel kunnen worden vastgesteld

Wij verwachten medio november2015 te worden uitgenodigd voor een eerste overleg.
Meer informatie kunt u lezen via onderstaande links:

Update Citymarketing en Evenementenbeleid

Nota Citymarketing

Nota evenementenbeleid

Nota evenementen vergunningen beleid

 

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn