Skip to main content

De bermen worden opgeruimd

Het nieuwe beheerplan voor onze wijk zoals dat gepubliceerd is in ons wijkblad editie 2-2020 wordt geïmplementeerd (zie ook:  Wijk Berg en Bos beheerplan ). Dit betekent dat de gemeente vanaf februari 2021 gaat controleren en inventariseren wat de huidige toestand van bermen, bomen, in- en uitritten is. De bedoeling is dat de wijk zoveel mogelijk volgens de richtlijnen van het beheerplan wordt ingericht.

Na de controle zal de gemeente brieven sturen naar adressen waar obstakels zoals paaltjes, stenen en andere zaken worden aangetroffen die daar niet thuis horen. Daarin wordt aangegeven welk probleem is aangetroffen en wanneer een en ander door gemeente zal worden opgeruimd. Tot die tijd heeft de betreffende bewoner de kans het zelf op te lossen mochten het eigendommen betreffen die hij wenst te bewaren.

Indien er na de opruimactie opnieuw paaltjes of andere obstakels in de berm worden aangetroffen, dan zal de gemeente die direct verwijderen zonder u daarover te informeren.

Een paar voorbeelden:

  • Nieuwe uitwegen van een perceel over de gemeentelijke bermen worden bij voorkeur niet bestraat maar uitgevoerd in grind volgens specificatie van de gemeente. Indien men kiest voor bestrating dan kan dat alleen met grijze betonsteen in keiformaat.
  • Per kavel mag er slechts een “uitweg” (=in/uitrit) zijn van ca 3,5 m breedte. Per kavel mag er alleen een 2“uitweg” indien het kavel breder is dan 25 meter en er minimaal 15 meter tussen zit. Meer dan 2 uitwegen is niet toegestaan.
  • Groenafval mag niet op gemeentelijke grond langs bossages, pleintjes en parkeerzones worden gedumpt: bij overtreding gaat gehandhaafd worden en volgen er boetes…
  • Houten paaltjes mogen alleen op locaties aangegeven in het beheerplan en worden door de gemeente geplaatst en onderhouden. Paaltjes in bermen langs andere wegen worden verwijderd.
  • Schuttingen, hekken en tuinmuren zijn perceelafscheidingen die moeten voldoen aan de eisen van het bestemmingsplan (soort-, hoogte- en locatie-beperkingen). Bij overschrijding van de voorwaarden dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd.

Waar sprake is van veranderingen zal worden getoetst of deze voldoen aan de richtlijn. Bij afwijkingen van de richtlijn zal geen vergunning gegeven worden.

De wijkvereniging juicht toe dat gemeente actie onderneemt om een natuurlijke en rustige uitstraling van onze wijk te behouden of versterken zoals ook aangegeven in het nieuwe beheerplan.