Verkeer

Veiligheid

Fietsoversteek Jachtlaan bij Het Bergje

9 februari 2021
Een jaar geleden informeerden we u voor het laatst over de plannen voor aanpassing van de fietsoversteek over de Jachtlaan ter hoogte van het Bergje. In dat voorstel kregen fietsers vrij baan,  was het Bergje niet langer toegankelijk voor auto’s vanaf de Jachtlaan en was de doorgang voor bussen en vrachtwagens  geheel verboden. In het voorstel was volgens de gemeente zoveel mogelijk rekening gehouden met de belangen van omwonenden. Eind januari 2020 is dat ontwerp (een zogenaamd verkeersbesluit) gepubliceerd in de Staatscourant. Hierop kon bezwaar gemaakt worden.

Vrij parkeren rond Boschbad beperkt

3 februari 2021
Steeds meer bezoekers van het Boschbad hebben een parkeerplekje gevonden in de straten vlakbij de ingang van het zwembad. Waar in het overgrote deel van onze wijk ten zuiden van de Soerenseweg een parkeerregime is ingesteld, is dit niet het geval in de straten rond het Boschbad. In deze straten is geen parkeerregeling van kracht omdat de aanwonenden in eerste instantie geen problemen hadden met parkerende badgasten. Daarmee is het vrij parkeren in die straten. De toegenomen parkeerdrukte leidde langzamerhand tot toegangsproblemen in de Magnolialaan en Hazelaarlaan: op warme dagen was het regelmatig zo druk dat de toegang compleet geblokkeerd werd. De overlast beperkt zich overigens tot de zomermaanden wanneer het Boschbad geopend is. Aanwonenden hebben daarom gemeente verzocht het parkeerregime wat geldt in de rest van de wijk ook van kracht te laten worden in de Hazelaarlaan en Magnolialaan, zij het alleen in de zomermaanden.

Werkgroep vrachtverkeer NW opgeheven

13 maart 2019

Maart 2019

Door Otto Verkerke

Zo’n 7 jaar geleden reageerde Marja de Reus op een oproep van de wijkvereniging Berg en Bos voor vertegenwoordigers in een gemeentelijke verkeerswerkgroep. Als bewoner van de Amersfoortseweg hoopte zij tot een handhaving van de toegestane snelheid te komen en een terugdringing van zwaar vrachtverkeer.
Datzelfde doel hadden ook de afgevaardigden van de andere wijken, waarbij iedereen zich realiseerde dat afname bij de een, tot toename van overlast voor de ander kon leiden.
De gemeente heeft op 15 januari 2019 deze werkgroep eenzijdig opgeheven en om een reactie gevraagd. Deze is te vinden via de link: Reactie opheffing van werkgroep en gestuurd naar de gemeente (Wim Bergink, wethouder, betreffende ambtenaren).

Verkeerslichten op kruising Asselsestraat – L.v. Spitsbergen

26 februari 2018

Maart 2018

De werkzaamheden aan het kruispunt beginnen op 26 maart a.s.: zie bijgaande informatiebrief van gemeente : Bewonersbrief

Op 6 februari 2018 heeft de gemeente op een 2e inloopavond in StayOK een herzien ontwerp met verkeerslichten gepresenteerd. Op het eerste ontwerp kwamen dermate veel reacties en commentaren dat gemeente besloot het ontwerp te heroverwegen. (Zie ook eerdere artikelen onder tab “Verkeer”)

Het nieuwe ontwerp voorziet in een permanente verkeersregelinstallatie, met voorsorteer- en opstel-stroken voor afslaand verkeer.  Het nieuwe ontwerp kunt bekijken via de volgende link:  Aanpassingen kruising Asselsestraat – L. v. Spitsbergen

De aanpassingen beginnen op 26 maart 2018 en zullen naar verwachting voor Hemelvaartsdag zijn afgerond.

Tekst Otto Verkerke

Evaluatie verkeersmaatregelen Amersfoortseweg

29 juni 2015
De wijkvereniging heeft in diverse stadia overleg gehad met de gemeente over maatregelen om de geluidsoverlast rond de Amersfoortseweg te verminderen en de veiligheid te verbeteren. In september 2014 kregen wij tot onze grote teleurstelling op een inloopbijeenkomst te horen dat de plannen waren gemaakt en vastgesteld zonder enige inspraak of kennisgeving. Bij de opvolging van de vele reacties die op die plannen ingediend werden is verder overleg gepleegd tussen bewoners, wijkvereniging en de gemeente. Daarbij zijn diverse suggesties gedaan ter verbetering van de situatie zoals het uitvlakken van de verkanting in de bocht na de Vonderlaan en vervanging van 9cm asfalt waardoor een verhoging van 5 cm per saldo onnodig zou worden. Al deze alternatieven en ideeën overleefden de discussie met gemeente niet. Hierbij waren budgetbeperkingen op asfaltonderhoud door de provincie de belangrijkste motivatie (Provincie betaalde het onderhoud). Zelfs low-cost maatregelen zoals het aanbrengen van extra markeringen en/of drempels werden tot onze teleurstelling naar de prullenmand verwezen.

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn