Skip to main content

Dweilen met de kraan open heeft geen zin!

Dweilen met de kraan open heeft geen zin!
Dat is de titel die wij meegegeven hebben aan een duurzaamheid project voor onze wijk. Bijna dagelijks worden wij allen geïnformeerd over het nut van energiebesparing en steeds verbeterde methoden voor alternatieve energie opwekking.
Ook de gemeente Apeldoorn gaat hieraan niet voorbij. Zij heeft zelfs een doelstelling geformuleerd om in 2020 een volledig energieneutrale gemeente te zijn. (Zie rapport “Routekaart Apeldoorn Energieneutraal 2020” ).
Dat heeft het bestuur van de wijkvereniging gestimuleerd om ook eens na te gaan hoe onze wijk daar zijn bijdrage in zou kunnen leveren. En wij menen daar een goede aanpak voor te hebben gevonden, die recht doet aan het specifieke karakter van onze wijk. Een wijk met bijna alleen vrijstaande huizen en individuele eigenaren die allemaal hun eigen keuzes voor energiegebruik en de daaraan verbonden kosten maken.

De titel van ons project “Dweilen met de kraan open heeft geen zin” indiceert reeds dat wij het belang willen onderstrepen van een stevig fundament onder de aanpak van het energieverlies van een vrijstaand huis. Meten is weten! Naar ons idee zou het buitengewoon zinvol zijn voor een eigenaar om te weten of, en waar hij zijn warmte energie verliest. En dat is tegenwoordig goed te meten met thermografische opnamen, ook wel genoemd infrarood fotografie. De foto’s zullen u precies laten zien waar eventuele warmtebruggen, isolatie gebreken of luchtlekkages voorkomen en dus energieverliezen optreden. Wat u vervolgens met die informatie doet, is geheel aan u. Maar u bent tenminste op een degelijke wijze geïnformeerd om gerichte maatregelen te kunnen nemen.

Wij voelden ons gesterkt in de juistheid van deze gedachtegang door een interview dat Volkskrant redacteur Michael Persson had met Jan Rotmans, hoogleraar transitiemanagement aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (gepubliceerd 14-11-2012). Zijn stelling:
“Besparing is tien keer zo effectief als zonnepanelen plaatsen. Dit zou het project van Nederland moeten zijn”.
Een stelling waar wij ons goed bij thuis voelen en die passend is voor onze wijk. Een wijk met zijn vele bomen, die het gebruik van bijvoorbeeld zonnepanelen nou niet direct bevorderen.

Ook hebben wij overleg gevoerd met de Stichting “Apeldoornvooropinduurzaamheid”, alsmede met de gemeente Apeldoorn, die ons initiatief van harte ondersteunen en besloten hebben er zelfs een aanmoedigende incidentele stimuleringssubsidie van € 3000 aan te verbinden. Een subsidie die uiteraard volledig ten gunste zou komen van de deelnemers die zich aanmelden.

Thermografische fotografie van goede kwaliteit is niet goedkoop en daarom hebben wij het initiatief genomen om door grootschalige gezamenlijke inkoop. Deze actie wordt vooralsnog gecoördineerd door het bestuur van de wijkvereniging. Wij beogen van zoveel mogelijk huizen in onze wijk, nog in deze winter, zo’n infrarood foto te laten maken waarmede die eventuele warmtelekken goed zichtbaar gemaakt worden. Daar dergelijke fotosessies voor een goed resultaat ’s avonds en ’s nachts plaats moeten vinden (bij temperaturen onder de 5 graden Celsius en een binnentemperatuur van 20 graden Celsius) kunnen wij met deze gecoördineerde aanpak de kosten zeer laag houden.

De door ons geselecteerde leverancier is “Gevelscan” uit Breda. Website: (http://www.gevelscan.nl/thermografie). De kosten zijn uitgedrukt in een opname per gevelvlak. Dus vanaf de straat alleen de voorzijde fotograferen is 1 gevelvlak. De meeste huizen zullen 4 gevelvlakken hebben om een compleet overzicht te krijgen. Bij de u te leveren foto’s zal een beknopte rapportage worden vervaardigd, die de start kan zijn voor het overwegen van eventuele vervolgacties.

De kosten voor het maken van een opname van 1 gevelvlak van een individueel huis bedragen normaliter ongeveer € 80 tot €100 per gevelvlak. Dat heeft te maken met reiskosten, de hoogwaardige kwaliteit van de gebruikte apparatuur en de vereiste deskundigheid van het in te zetten personeel, dat ook nog eens ’s nachts moet opereren. Maar door deze gezamenlijke inkoop hebben wij dit weten te beperken tot € 25 (excl. BTW) per gevelvlak. De door de gemeente toegezegde totaal projectsubsidie van € 3000 zal, na aftrek van kosten, gelijk verdeeld worden over het aantal in opdracht gegeven gevelvlakken en op uw nota in mindering worden gebracht.

In dit wijkblad vind u bijgesloten een antwoordkaart, waarmede u de wijkvereniging machtigt om namens u opdracht te verstrekken aan Gevelscan. Wij verzoeken U deze antwoordkaart na volledige invulling in de brievenbus te deponeren van één van onze bestuursleden.
Als doel hebben wij ons gesteld dat minimaal 50 eigenaren (van de 800 voordeuren) mee zouden moeten doen om deze actie geslaagd te kunnen noemen. En daarop is ook de prijsstelling afgestemd.

Op basis van de response zult u vervolgens z.s.m. geïnformeerd worden over de verdere aanpak en planning. Mocht er minder belangstelling zijn dan 50 deelnemers, dan beschouwen wij ons initiatief als een goede poging, maar zullen het project verder niet vervolgen.
Wij kunnen ons goed voorstellen dat er wijkbewoners zijn die dit initiatief van ons zeer op prijs stellen en aan de verdere uitvoering en vormgeving hiervan hun steentje willen bijdragen. Neemt u in dat geval direct contact op met één van onze bestuursleden. Wij willen graag met u in gesprek komen!

De eerste wijkbewoner heeft zich inmiddels reeds aangemeld. Dhr. Bram Adema, wijkbewoner, maar tevens managing director van “Corporate Facility Partners” (zie interview elders in dit nummer) heeft aangeboden om één van zijn deskundige medewerkers als “follow up” projectbegeleider te willen inzetten om de uit deze actie voortspruitende vervolgacties op de meest doelmatige wijze vorm te kunnen geven. Dus weet u gesteund door deskundigheid als u besluit ook zelf aan de “follow up” te willen meewerken.

Zo kan dus de meest groene wijk van Apeldoorn nog groener worden!

tekst Peter Essink en Henk Otto