Skip to main content

Evaluatie verkeersmaatregelen Amersfoortseweg

De wijkvereniging heeft in diverse stadia overleg gehad met de gemeente over maatregelen om de geluidsoverlast rond de Amersfoortseweg te verminderen en de veiligheid te verbeteren.

In september 2014 kregen wij tot onze grote teleurstelling op een inloopbijeenkomst te horen dat de plannen waren gemaakt en vastgesteld zonder enige inspraak of kennisgeving.
Bij de opvolging van de vele reacties die op die plannen ingediend werden is verder overleg gepleegd tussen bewoners, wijkvereniging en de gemeente.
Daarbij zijn diverse suggesties gedaan ter verbetering van de situatie zoals het uitvlakken van de verkanting in de bocht na de Vonderlaan en vervanging van 9cm asfalt waardoor een verhoging van 5 cm per saldo onnodig zou worden.

Al deze alternatieven en ideeën overleefden de discussie met gemeente niet. Hierbij waren budgetbeperkingen op asfaltonderhoud door de provincie de belangrijkste motivatie (Provincie betaalde het onderhoud). Zelfs low-cost maatregelen zoals het aanbrengen van extra markeringen en/of drempels werden tot onze teleurstelling naar de prullenmand verwezen.

Wel werd de afspraak gemaakt om na afloop van de werkzaamheden snelheidsmetingen uit te voeren om het effect van de wel genomen maatregelen en aanpassingen te meten.
Inmiddels is het onderhoud aan de weg van kruispunt de Naald tot aan de Pijnboomlaan afgerond en zijn de snelheidsmetingen uitgevoerd en geanalyseerd.

Op 25 juni 2015. zijn deze resultaten besproken met de betrokken gemeenteambtenaren en wijkagent.
Hieruit kwam naar voren dat het aantal snelheidsvertredingen nog steeds optraden maar met een kleine 10% waren afgenomen.
Ongelukken door snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom zijn in het verleden noch recentelijk gebeurd.
Gegeven dat deze snelheidsperikelen ook op andere invalswegen naar Apeldoorn optreden en waarbij ook ongevallen voorkomen, zal de gemeente verdere maatregelen op de Amersfoortseweg in deze fase geen prioriteit geven.

Wel is afgesproken om een extra 50 km bord aan te brengen om vertrekkend verkeer eraan te herinneren dat zij zich nog binnen de bebouwde kom bevinden.
De aanvraag voor de plaatsing van een flitspaal is nog in behandeling bij het Lokaal Parket, maar maakt volgens ingewijden weinig kans op toewijzing.

De vernieuwde Amersfoortseweg is daarmee naast een bron van lawaai voor aanwonenden nog steeds een onveilige weg.
Het is triest te moeten constateren dat er eerst ongelukken moeten gebeuren voordat de gemeente de noodzaak tot verder maatregelen zal erkennen…