Skip to main content

Geen Klinkers maar wel 30 km zone?

Door Otto Verkerke

In december 2015 werden wij geïnformeerd door de gemeente over een accentverschuiving in het onderhoud van wegen binnen de gemeente waarbij asfalt in woonstraten vervangen wordt door een klinkerverharding. Doordat wegen in de wijken de Parken en Berg en Bos aan onderhoud toe zijn, werd die accentverschuiving in deze twee wijken als reële mogelijkheid opgenomen in de uitvoeringsplannen voor het onderhoud.

De informatie die wij in december 2015 te horen kregen was onderdeel van de verkenning die de gemeente uitvoerde om de haalbaarheid van deze optie te toetsen. Onze reactie op deze voorstellen hebben wij met u gedeeld in het artikel “Asfalt eruit en klinkers erin?” 

Intussen zijn wij nu driekwart jaar verder en heeft de gemeente verder onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van die omvorming.

De afdeling Ontwerp/Cultuurhistorie van de Gemeente adviseert onze wijk niet om te vormen naar elementenverhardingen en de bepalende sfeer en identiteit van asfaltwegen in onze wijk.

Vanuit de afdeling Beheer en Onderhoud van de gemeente werden diverse voordelen benoemd ten faveure van het omvormen zoals b.v. nadelige asfalt-effecten op bomen en het makkelijker lokaal te herstellen wegdek met klinkers. Het onderhoud van de asfaltwegen in onze wijk werd geraamd op 3,1 miljoen euro; het omvormen vraagt echter een extra investering van nog eens ca. 3 miljoen..

Een ander voordeel was dat met klinkerverhardingen verkeerskundige maatregelen beter en goedkoper uit te voeren zijn dan bij asfalt (v.z.v. ons bekend niet gekwantificeerd)

Een van de basis argumenten om asfalt te vervangen door klinkers betreft de afvoer van hemelwater: asfaltwegen laten vrijwel geen water door terwijl klinkerverhardingen dat via de voegen tussen de stenen wel doen.  Wat ons betreft is dit argument niet echt relevant omdat bij een beetje regenbui ook een klinkerverharding niet doorlatend genoeg is om al dat water te draineren.  En daar onze bermen niet verhard zijn kan het regenwater in onze wijk grotendeels afgevoerd worden via de bermen.

Omvormen naar klinkers brengt ook met zich mee dat bij een snelheidsregime van 50 km/uur op grond van de wet geluidshinder er een onderzoek plicht naar geluidsoverlast door lawaai van banden op de klinkers. Daaruit zal dan mogelijk een verplichting komen om woningen extra te isoleren tegen de extra geluidsoverlast. Indien de wijk omgevormd wordt naar een 30 km/uur regime zullen die extra isolatiemaatregelen waarschijnlijk niet nodig zijn.

De gemeente heeft op basis van haar verdere onderzoek nu geconcludeerd dat de voorkeur uitgaat naar het NIET omvormen van asfalt naar klinkers in de woonstraten van Berg en Bos om de volgende redenen:

a.     Berg en Bos wijkt af van andere wijken in Apeldoorn qua cultuurhistorisch karakter omdat het asfalt hier als materiaal juist bepalend is voor de sfeer en identiteit van de wijk;

b.     Omvormen is geluidstechnisch bezwaarlijk, behalve bij het instellen van een 30 km/uur regime;

c.     Veel wegen zijn onlangs al aangepakt met nieuw asfalt waardoor de omvorming (op het moment dat er onderhoud nodig is..) vele jaren gaat duren;

d.     In de komende jaren wordt maar een deel van de wegen binnen de wijk aangepakt waardoor de gevolgen een grote fragmentatie in wegbeeld zouden geven;

e.     Er is een grote extra investering van ca 3 miljoen euro nodig om omvorming te realiseren.

Aangezien de wijk Berg en Bos de laatste grote wijk in Apeldoorn is waarvoor nog geen 30 km/uur regime geldt, stelt de gemeente voor aan de raad om gecombineerd met het uitvoeren van onderhoud aan wegen in de jaren 2017-2020 in de gehele wijk snelheid remmende maatregelen te treffen. De kosten van die maatregelen worden door de gemeente geraamd op ca. € 500.000. 

Omdat dekkingsmiddelen ontbreken stelt de gemeente voor om dit bij wijze van uitzondering te dekken vanuit het gebudgetteerde onderhoud voor de komende jaren.

Wij hebben de gemeente geïnformeerd dat wij ons kunnen vinden in dit voorstel en zeer ingenomen zijn met het voornemen om de wijk nu eindelijk eens in te richten als 30 km/uur-zone. 

Na goedkeuring en vaststelling van het MJOP verwachten wij in overleg te kunnen gaan met de gemeente over planning en uitvoering van onderhoud en maatregelen tot omvorming naar een 30 km/uur-zone.

Vol verwachting klopt ons hart….