Skip to main content

Start herinrichting Soerenseweg

De Soerenseweg wordt  opnieuw ingericht tussen de bebouwde kom-grens (ter hoogte van de Juniperlaan) en de Jachtlaan. Dit deel van de Soerenseweg bestaat uit een asfalt rijbaan met goten aan weerskanten en rode fietssuggestiestroken. De weg kent momenteel nog een snelheidsregime van 50 km/uur. Het is een lange rechte weg met ruim opgezette kruispunten.

Doel van het project is de Soerenseweg zo in te richten dat deze aansluit bij het in te stellen 30 km/uur regime. De maatregelen die daarvoor doorgevoerd worden versterken tegelijkertijd het landschappelijke/cultuurhistorische karakter van de wijk.

Versmalling
Als basis wordt de rijweg versmald naar 5 meter, met daarbij aan beide zijden een goot van een 0,5 meter. De totale breedte van de weg komt daarmee op 6 meter. Breed genoeg om als automobilist een fietser te kunnen passeren, maar smaller dan de huidige weg die tussen de 6,5 en 7,5 meter is (inclusief goten). Deze smallere rijweg zal ervoor zorgen dat mensen eerder geneigd zijn langzamer te rijden. De rode fietssuggestiestroken aan weerszijden van de rijbaan gaan we verwijderen. Het resultaat is een eenvoudig, eenduidig, onopvallend profiel, geheel conform het karakter van de wijk.

Drempels en plateau
Een tweede maatregel is de aanleg van diverse snelheid remmende drempels en een plateau. Van het kruispunt Soerenseweg / Juniperlaan maken we een kruispuntplateau om de overgang naar het 30km/uur regime dat daar start goed te markeren. Tussen dit plateau en de Jachtlaan worden negen drempels aangelegd op wegvakken tussen de diverse kruispunten om de snelheid van het verkeer af te remmen.

Een gevolg van de aanpassing van het snelheidsregime is ook dat de Soerenseweg geen voorrang meer heeft en dat de kruispunten gelijkwaardige kruispunten worden. Met op de meeste plekken scherpere bochten. Het voordeel hiervan is dat dit de kleinschaligheid benadrukt en ook snelheid remmend werkt.

Ventweg gaat weg
Onderdeel van de plannen is het verwijderen van de ventweg ter hoogte van huisnummers 111 t/m 119 en 158. De ventweg wordt ter hoogte van huisnummer 158 opgeheven, waarbij de uitrit van dat perceel verlengd wordt zodat die aansluit op de Soerenseweg. De ventweg ter hoogte van huisnummer 111 t/m 119 wordt omgevormd naar een voetpad van klinkers van 1,50 meter breed omdat deze looproute veel wordt gebruikt door bewoners van Parkflat Arendsburght. Ook hier worden de uitritten verlend tot aan de Soerenseweg. De uitritten worden 3,50 meter breed en van grind gemaakt.

Kiss & Ride strook
Bij de Berg en Bosschool komt een informele kiss- en ridestrook voor het brengen en halen van de kinderen. Om het verkeer te remmen worden aan het begin en einde van de kiss & Ride strook verkeersdrempels aangebracht. Stoepen gaan we opnieuw bestraten zodat het allemaal weer veilig te belopen is. De parkeerplekken met grasbetontegels in de berm worden een stukje uitgebreid, opnieuw bestraat en wordt de afwatering beter geregeld.

Bermen
Qua bermen onderscheiden we in de wijk natuurlijke bermen (ruigere bermen met kruidenrijk gras en struiken) en zogenaamde cultuurlijke bermen. Bij die laatste is sprake van strakke, nette grasbermen. Langs de Soerenseweg heeft de berm vanaf de komgrens tot de Seringenlaan een natuurlijk karakter. Langs dit stuk geworden gaan extra struiken aangeplant, ook om te voorkomen dat auto’s de berm in rijden. Vanaf de Seringenlaan tot de Genistalaan blijven de grasbermen onder de bomen, op kale plekken wordt extra gras ingezaaid. Verder worden er op beide delen enkele nieuwe bomen geplant. Door de wegversmalling, het kleiner maken van kruisingen en het opheffen van de ventweg tussen de Seringenlaan en de Valkenberglaan ontstaan bredere bermen. De bermen worden op die plekken wat verlaagg zodat bij hevige regenbuien het regenwater zich daar kan verzamelen en geleidelijk kan wegzakken in de bodem.

Meer over de plannen

OP de website van de gemeente Apeldoorn kunt u dwarsprofielen van de nieuwe situatie bekijken Ter inzage – Herinrichting Soerenseweg

Heeft u een vraag over deze plannen? Dan kunt u bellen of mailen met projectleider Sander Baan via s.baan@apeldoorn.nl of 06 – 51552232.

Planning
De uitvoering is gepland van september 2021 tot in november 2021 af te ronden. Een precieze planning en fasering volgt nadat de aannemer bekend is. Omwonenden ontvangen ongeveer 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden opnieuw bericht met meer details over de uitvoering.

Tekst: Gemeente Apeldoorn/Otto Verkerke