Skip to main content

Hondenbeleid onder de loep

Afgelopen jaar is het hondenbeleid van de gemeente Apeldoorn tegen het licht gehouden. Ambtenaren en adviseurs van de gemeente Apeldoorn hebben samen met een aantal wijkraden en hondenverenigingen in een werkgroep gezocht naar mogelijke oplossingen om de hoeveelheid hondenpoep en de overlast ervan terug te dringen.

De gemeente rapporteerde hierover alsvolgt:

Uit het overleg kwamen als belangrijkste oplossingsrichtingen naar voren:
•             strenger handhaven (APV-wijzigen met het verplichtstellen van een opruimmiddel)
•             informeren
•             belonen

APV-traject
In september heeft de APV ter inzage gelegen, waarbij voor het artikel over Honden de wijziging is voorgesteld om een opruimmiddel verplicht te stellen.
Hierop is 1 inspraakreacties binnengekomen over het uitsluiten van het buitengebied van opruimplicht. Omdat hier nog verder onderzoek naar gedaan moet worden, is besloten de wijziging uit te stellen en mee te nemen in de APV-ronde van de eerste helft van 2016.

Informeren
Folder over hondenbeleid
De werkgroep heeft aangegeven graag een folder over het hondenbeleid te zien om deze te verspreiden onder hondenbezitters en andere geïnteresseerden. Inmiddels is er een nieuwe folder gemaakt : Regels voor hond en baas 

Rein-bord met uiteenzetting beleid
Er wordt regelmatig gevraagd om een bord ‘verboden voor honden’. Nu moeten we de verzoeken altijd afwijzen omdat we in principe geen borden plaatsen waar honden niet mogen poepen, maar juist aangeven waar het wel mag (Hups’).
In een overleg met de werkgroep ontstond het volgende idee:
Kunnen er Rein-borden worden gemaakt met een uiteenzetting van het hondenbeleid? Deze borden kunnen rouleren over de verschillende locaties waar de buurt aangeeft dat er veel overlast is van hondenpoep. Het bord kan dan bv 6wkn op een plek blijven staan en wordt daarna verplaatst. Momenteel bekijken de stadsdeelbeheerders of zij dit als hulpmiddel zien en waar dit eventueel ingezet kan worden.

Belonen
Honden uitlaatroutes aanbieden
Door de werkgroep is aangegeven dat het gewaardeerd wordt als er een aantal honden- uitlaatroutes beschikbaar zijn. Inmiddels is er voor ieder stadsdeel een wandeling in de maak. De wandeling duurt ongeveer een half uur en op iedere route kom je 1 of meer hups tegen. Streven is om deze wandelingen per januari op de website of via social media aan te bieden.

Attentie voor goed gedrag
We zijn nu al een paar jaar bezig met de campagne ‘No Shit’. Vanuit handhaving kwam het idee om mensen die al een opruimzakje bij zich dragen met een ‘aardigheidje’te belonen. Er is nog niet besproken waneer hiermee wordt gestart. Er is geïnformeerd naar de mogelijkheden van een gadget. Wordt vervolgd.
 
Reinigen hups
Het reinigen van de hups kan beter volgens de werkgroep. Een eerste stap is gezet. Momenteel wordt bijgehouden welke hups in regenachtige perioden niet kunnen worden gereinigd door de drassigheid.
 
Hondenspeelplaats aanleggen
Tijdens het proces ontstond het idee om hondenspeelplaatsen aan te leggen. Momenteel is stadsdeel NO in gesprek met wijkraad Woudhuis/ Osseveld om er 1 te realiseren. Er is geen budget dus er zal creatief moeten worden samengewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Bij wijze van pilot wordt dit nu uitgewerkt.