Skip to main content

Jaarvergadering 16 april 2024

Het bestuur van Wijkvereniging Berg en Bos nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse alge- mene ledenvergadering op dinsdag
16 april 2024 in Restaurant De Boschvijver, J.C. Willslaan 25. De vergadering begint om 19.30 uur en de zaal is open om 19.15 uur.
De vergadering wordt wederom opgedeeld in twee blokken. Voor de pauze wordt het of- ficiële gedeelte behandeld en na de pauze is er een presentatie door Roel Welsing, algemeen directeur Apenheul, met als thema: Apenheul is veel meer dan een leuk dagje uit.

Agenda
1. Opening door de voorzitter.
2. Vaststelling notulen jaarvergadering 18 april 2023.
3. Jaarverslag over 2023, te lezen in ons  Wijkblad 1-2024
4. Financieel jaarverslag over 2023.
4.1 Toelichting van de penningmeester over jaarverslag ’23 en begroting ’24.
4.2 Verslag van de kascommissie 2023.
4.3 Vaststelling van de jaarrekening.
4.4 Decharge van het bestuur.
4.5 Benoeming kascommissie 2024.
5. Bestuurszaken.
6. Gelegenheid tot het stellen van vragen.

Pauze met koffie en thee

Presentatie ‘Apenheul, veel meer dan een leuk dagje uit’, door Roel Welsing, algemeen directeur Apenheul, met gelegenheid tot vragen. Hapjes, drankjes en napraten ter afsluiting

Wij stellen uw aanwezigheid bijzonder op prijs en hopen weer veel leden, overige wijkbewoners en andere belangstellenden te mogen begroeten.
Meldt u uw aanwezigheid s.v.p. vooraf aan door een bericht te sturen aan bestuur@wijkbergenbos.nl, zodat wij met uw komst rekening kunnen houden.