Skip to main content

Natura 2000

Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden, dat door de lidstaten van de Europese Unie wordt opgezet. Voor projecten, evenementen in of nabij N2000 gebied gelden regels. Het doel van Natura 2000 is het behoud en herstel van biodiversiteit in Europa. In Nederland heeft Natura 2000 de wettelijke basis van de Vogelrichtlijn uit 1979 en de Habitatrichtlijn uit 1992.

 

natuur2000

De beide richtlijnen richten zich dus op de bescherming van soorten als op de instandhouding van andere natuurlijke habitats.

Deze beide richtlijnen zijn in 1998 opgegaan in de natuurbeschermingswet.

Voor alle Natura 2000 gebieden moeten beheerplannen worden opgesteld.

De Veluwe is door de minister in 2007 toegewezen als Natura 2000 gebied nr.57, waarvan de grens direct langs onze woonwijk loopt. Voor Natura2000 Veluwe is nog geen formeel beheersplan vastgesteld.
Voor projecten in of nabij een N2000 gebied moeten wel Natuurbeschermings-vergunningen worden aangevraagd. Die worden getoetst op de habitattype-kaarten en leefgebiedkaarten die te vinden zijn op de website van de provincie. Ga naar de website van de provincie om verder te zoeken..

Ook voor evenementen moeten bij de provincie vergunning worden aangevraagd. NB. De afstand tot de vijver in het Park Berg en Bos en het Boschbad is krap 100 meter em ninder!

Voor de natuur en voor het gebruik van een Natura 2000 gebied gelden beschermende maatregelen, zie ook de flyer N2000-Veluwe.
Voor veel info zie: RegiebureauNatura2000
Niet voor alle terreinen binnen het gebied gelden beschermregels in dezelfde mate. Is er sprake van “bestaand gebruik” dan kan het gebruik daar vanaf het ingaan van Natura 2000, dus jaar 2000, doorgaan. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de daar reeds aanwezige bedrijven. In de kaart hiernaast bijvoorbeeld het recreatiepark Koningin Julianatoren.

NB. Even goed moet, waar van toepassing, rekening worden gehouden met de Natuurbeschermingswet en de Flora en Faunawet.

tekst – Henk Otto
bronnen – Provincie Gelderland en Regiebureau Natura 2000