Skip to main content

Wet Natuurbescherming

De Natuurbeschermingswet 1998 regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden en gebieden die als beschermd natuurmonument zijn aangewezen. Dit geeft een extra bescherming aan bijzonder waardevolle en kwetsbare natuurgebieden. Het belangrijkste effect van de wet is dat er een vergunning nodig is voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor de beschermde natuur. 
Ook voor projecten buiten het Natura 2000-gebied of Beschermd Natuurmonument kan een vergunning nodig zijn wanneer de activiteit mogelijk van invloed is op de instandhoudingdoelstellingen van het gebied. Dit wordt ‘externe werking’ genoemd. Vergunning aanvragen?

De Natuurbeschermingswetvergunning haakt aan bij de omgevingsvergunning. Als voor de activiteit waarvoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd ook een Natuurbeschermingswetvergunning nodig is, dan moet de aanvraag daarvoor samenlopen met die voor de omgevingsvergunning. Als u een omgevingsvergunning aanvraagt via het Omgevingsloket online (zie Links) wordt vanzelf duidelijk of u mogelijk ook een vergunning nodig heeft van de Natuurbeschermingswet. Is eerder al een Natuurbeschermingswet-vergunning aangevraagd of verleend, dan geldt de verplichting tot aanhaken niet. U kunt de Natuurbeschermingswetvergunning dus ook zelfstandig blijven aanvragen, als dat maar vóórafgaand aan de aanvraag voor de omgevingsvergunning gebeurt.
Ook voor een activiteit als een evenement, zie overzicht hierna, dient een vergunning te worden aangevraagd. De vergunningverlener (provincie?) zal de mogelijke natuurrisico’s van het evenement met een voortoets moeten toetsen aan de natuurbeschermingswet.
NB. Deze voorwaarde is ook bepaald in het bestemmingsplan Park Berg en Bos en omgeving.

Voorbeelden van activiteiten waarvoor u een vergunning moet aanvragen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998:

 1. Nieuwbouw of uitbreiding van woningen en bedrijven in of aan de rand van een Natura 2000-gebied.
 2. Uitbreiding
 3. Ontwikkeling van bedrijven met een milieu uitstraling in een Natura 2000-gebied.
 4. Bouw van windturbines in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied.
 5. Storten baggerspecie in depot in uiterwaarden.
 6. Dijkverbetering bij een Natura 2000-gebied.
 7. Aanleg of uitbreiding van een haven in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied.
 8. Aanleg of verbreding van fietspaden in een Natura 2000-gebied.
 9. Aanleg van rotondes in een Natura 2000-gebied.
 10. Intensivering gebruik recreatieve voorzieningen (bv camping, verandering in recreatief gebruik steenfabriek).
 11. Uitbreiding of aanleg evenemententerrein in of vlakbij een Natura 2000-gebied
 12. Een hardloopwedstrijd of fietswedstrijd door een Natura 2000-gebied.
 13. Vuurwerkevenementen in of in de directe nabijheid van een Natura 2000-gebied.
 14. Muziekevenementen/festival in of aan de rand van een Natura 2000-gebied
 15. Grondwateronttrekking van vele miljoenen kubieke meters per jaar door een drinkwatermaatschappij op grote afstand van een Natura 2000-gebied, die op de grondwaterstromen daarvan van invloed is.
 16. Verlagen of verhogen van het grondwaterpeil in een Natura 2000-gebied.
 17. Maatregelen ten behoeve van rivierverruiming, bv. realisatie nevengeul.
 18. Verwijderen houtopslag in uiterwaarden.
 19. Natuurontwikkelingsprojecten in een Natura 2000-gebied.

bron – Provincie Gelderland

tekst – gedeeltelijk Henk Otto Laatst bijgewerkt: 17-dec-2012