Skip to main content

(Nog) meer recreatie rond de wijk?

Recreatiezonering Veluwe:  Een plan voor bescherming van de natuur dat leidt tot meer drukte in Berg en Bos!

Onder regie van de Provincie Gelderland zijn plannen ontwikkeld om de  recreatie op de Veluwe beter in balans te brengen met natuurbescherming. De plannen zijn nodig, aldus de Provincie, omdat de Veluwe als natuurgebied onder druk staat onder andere veroorzaakt door een toenemend aantal recreanten. Hiervoor is nu een recreatiezoneringplan ontwikkeld. Dit beheerplan betreft het Natura 2000 gebied De Veluwe. Ondanks lovenswaardige motieven en doelstellingen, zijn voor wat betreft de uitwerking van dit beheerplan serieuze vraagtekens te zetten.

Natura 2000 gebied in relatie tot Berg en Bos

Een deel van onze woonwijk (gebied rond de Valkenberg, Arendsburght en het Juniperbos) valt in het Natura 2000 gebied en daarom raakt het ook onze leefomgeving. Het overgrote deel van het Natura 2000 gebied ligt, voor zover dit Apeldoorn betreft, in Park Berg en Bos en loopt door tot ver op de Veluwe en omvat o.a. de dorpen Hoog Soeren en Radio Kootwijk.

Wat zijn de gevolgen?

Enkele concrete maatregelen voor Berg en Bos en omstreken zijn al bekend:

  • Enkele paden in het bos worden opgeheven.
  • Het los laten lopen van honden c.q. aangelijnd houden van honden wordt op enkele plekken anders geregeld.
  • In onze wijk worden twee kleinere parkeerplekken opgeheven. Dit zijn de twee parkeerplaatsen aan weerzijden van de Soerenseweg, net buiten de bebouwde kom.

Park Berg en Bos aangewezen als gebied voor intensieve recreatie

Er staan ook veel grotere zaken op stapel die minder concreet lijken, maar op termijn wel veel impact zullen hebben op onze wijk. Zo wordt een groot deel van Park Berg en Bos aangewezen als gebied voor ‘intensieve recreatie’. Het gaat om een bosgebied ter grootte van ca. 65 hectare. Dit gebied ligt naast en achter Apenheul, omvat ook de Bosweide en loopt verder door in de bossen tot en met de Asselsestraat. Op de vraag wat onder ‘intensieve recreatie’ verstaan mag worden krijgen we, ook bij herhaalde vraagstelling, geen antwoord van de Gemeente Apeldoorn noch van de Provincie Gelderland. Geen antwoord is natuurlijk ook een antwoord. Kennelijk wil men alle opties openhouden. Het is niet de bedoeling dat men deze bossen wil laten verdwijnen, maar wel wil men hier veel meer activiteiten, zoals evenementen en andere dagrecreatie toestaan.

De wens om het toeristisch product te ontwikkelen lijkt hier zwaarder te wegen dan de natuurbescherming. Omdat het hier Natura 2000 gebied betreft, waar de hoogste graad van natuurbescherming geldt, vinden we deze keuze van provincie en gemeente merkwaardig. Op de site van de Provincie Gelderland wordt gesteld dat intensieve recreatie alleen wordt toegestaan “daar waar de natuur wel tegen een stootje kan”. Dit klinkt alleszins plausibel, maar dan  mag je toch ook verwachten dat dit aan de hand van een gedegen ecologische toets is vastgesteld. Daarvan is ons nog niets gebleken.

De kern van onze zorgen betreft vier punten:

  • Als men werkelijk meent dat er te veel recreatieve verstoring is van de natuur op de Veluwe, dan zou men allereerst moeten stoppen met het verstrekken van subsidies aan de vele organisaties en marketingplatformen die het bezoek aan de Veluwe juist stimuleren.
  • Als deze plannen onverkort doorgaan is op termijn te rekenen met een behoorlijke intensivering van het aantal recreanten en toeristen in en aan de rand van onze wijk. De gevolgen hiervan zijn niet moeilijk voor te stellen. Denk aan meer bezoekers, meer verkeer, meer geluid, meer stikstof, etc. De geschiedenis laat zien dat we er niet blind op kunnen vertrouwen dat dit goed gereguleerd gaat worden.
  • Het gaat om de bescherming van natuurgebied waar het hoogste natuurbeschermingsniveau (Natura 2000, vogel- en habitatrichtlijn) geldt. Dit recreatiezoneringsplan heeft evenwel als effect dat grote delen van het gebied, op voorhand dienstbaar gemaakt worden aan de verdere ontwikkeling van het ‘toeristisch product’ van Apeldoorn.
  • Behoudens het schrappen van enkele paden in het bos, zien wij op het grondgebied van de gemeente Apeldoorn weinig maatregelen die een betere bescherming van de natuur opleveren. De zones die niet toegankelijk zijn volgens bijgaande recreatiezoneringskaart (paars gemarkeerd op bijgaande kaart) zijn op dit moment ook al niet toegankelijk.

 Besluitvorming en mogelijkheid tot indienen van zienswijzen

Het heeft er alle schijn van dat de Provincie Gelderland daarbij o.a. gevoed door Gemeente Apeldoorn, het “recreatiezoneringsplan” willen inzetten als middel om toerisme en recreatie ruimer baan in beschermd natuurgebied in plaats van een betere natuurbescherming te bieden. De Wijkvereniging Berg en Bos volgt dit dossier daarom kritisch vooral ook gezien de effecten die dit heeft op onze directe leefomgeving. Het concept-recreatiezoneringplan wordt in het najaar van 2021 vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland, waarna zienswijzen (bij de provincie) kunnen worden ingediend.  Wordt vervolgd.

Achtergrondinformatie:

Recreatiezoneringskaart Apeldoorn (PDF) : Concept-recreatiezoneringskaart Apeldoorn

Link: www.recreatiezoneringopdeveluwe.nl