Skip to main content

Notulen jaarvergadering 2013

Notulen Jaarvergadering 2013 van wijkvereniging Berg en Bos.

Gehouden op dinsdag 16 april 2013 in Hotel Apeldoorn.

Opening door de voorzitter
In zijn openingswoord verwelkomt Cees Kielstra, voorzitter van de wijkvereniging:
a.   De +/- 95 wijkbewoners, de vertegenwoordigers van 7 politieke partijen uit de gemeenteraad, de stadsdeelmanager en onze wijkagent.
b.   Ons erelid, dhr. R. van Straten, voormalig voorzitter van onze wijkvereniging.
c.    En vermeld dat een vijftal wijkbewoners ons schriftelijk op de hoogte hebben gesteld van hun verhindering om op deze vergadering aanwezig te zijn.

Vervolgens informeert hij de vergadering over het overlijden op zaterdag 13 april j.l. van Mevr. Bieringa-Gonda, erelid van onze wijkvereniging. Het is haar naam die prijkt op de notariële oprichtingsacte van 13 september 1980 als medeoprichter van onze wijkvereniging.
Staande staat de vergadering stil bij haar verscheiden.

In zijn openingswoord memoreert hij dat wij niet alleen actief zijn in de bestuurlijke kringen van de gemeente, maar dat ook de provincie niet aan onze aandacht ontsnapt. Een van de aanwezigen valt hem hierin bij dat deze contacten ook naar zijn eigen ervaring buitengewoon belangrijk zijn om op gemeentelijk niveau daadwerkelijke invloed te kunnen uitoefenen.

Wijziging van de agenda.
Omwille van de efficiency en om de mogelijkheid voor discussie te verruimen stelt de voorzitter voor om de “presentatie van maatregelen ter vermindering van parkeeroverlast van Apenheul en andere evenementen” te verplaatsen naar de “voor de pauze”, zodat tijdens de pauze hierover nagepraat kan worden. Op deze wijze krijgt ook de presentatie “thermografische opnamen in onze wijk” voldoende ruimte om hierover aan het einde van de vergadering te kunnen discussiëren. De vergadering stemt in met deze wijziging.

Vaststelling notulen jaarvergadering gehouden op dinsdag 3 april 2012.
De notulen van de voorgaande jaarvergadering worden ongewijzigd vastgesteld.

Jaarverslag 2012.
De voorzitter doet een korte verwijzing naar het in het laatste wijkblad opgenomen jaarverslag en informeert naar de behoefte voor verdere precisiering van de inhoud daarvan. Die is er niet direct, maar toch memoreert hij een aantal belangrijke zaken die momenteel spelen. Zoals de bestemmingsplannen voor het park Berg en Bos, het AGOVV terrein en het Paleis Het Loo. Hij staat tevens stil bij het vele overleg dat plaatsgevonden heeft met bewonersgroepen die aandacht vragen voor specifieke zaken die hen aangaan. Zoals de bewoners van de Roosmale Nepveulaan die zich grote zorgen maken over de toegenomen parkeerdruk door vooral het sterk toegenomen aantal bezoekers van Apenheul. En de bewoners van de Excelsalaan die om kritische alertheid vragen om de plannen van dhr. Ponstein (projectontwikkelaar/eigenaar “Kuil van Zevenhuizen”) op hun juiste waarde te schatten. Het zijn slechts voorbeelden, maar ze geven toch een goed beeld hoe de wijkvereniging leeft en functioneert in onze wijk.

Financieel jaarverslag over het jaar 2012
Onze penningmeester doet verslag over de in onze ogen zeer gezonde financiële situatie van de wijkvereniging. +/- 80% van alle inwoners van de wijk zijn lid van de wijkvereniging en hij beschouwt dat getal als ongeveer het maximaal haalbare. Ondanks ons jaarlijks aanschrijven van de laatste 20% constateert hij dat de response van hen minimaal is en dat wij zelfs voor het eerst geconfronteerd zijn geworden met bewoners die niets van de wijkvereniging willen weten. Uit de vergadering worden hierover wat vragen gesteld en suggesties aan de hand gedaan hoe wij deze laatste groep toch nog zouden kunnen enthousiasmeren voor het werk van de wijkvereniging.

Bevindingen van de kascommissie.
Chris Laukens licht toe dat agendaproblemen hebben geleid tot wijziging van de kascommissie.  Dhr. Paijmans was verhinderd en is vervangen door dhr. K. Abma. Zowel dhr. Abma, als de mevr. Lemckert zijn door omstandigheden verhinderd om op deze jaarvergadering persoonlijk hun bevindingen over de kascontrole aan de vergadering mede te delen. In hun afwezigheid leest Dhr. Lemckert de verklaring voor als opgesteld door de kascommissie na hun bezoek op 3 april j.l.
Op hun aanbevelen verleent de vergadering decharge aan bestuur en penningmeester over het verenigingsjaar 2012.

Benoeming nieuwe kascommissie.
1 nieuw lid hiervoor is al aangemeld: t.w. dhr. Robert Tieskens (niet aanwezig vanavond). Als tweede lid stelt dhr. Lemckert zich beschikbaar. De vergadering gaat hiermede akkoord.

Uitreiking van de “warme douche”
Het is een traditie geworden om jaarlijks een “warme douche” uit te reiken aan een individu of organisatie die zich, naar het oordeel van het bestuur, op bijzondere wijze heeft ingespannen voor het belang en de bescherming van het woongenot van de bewoners van onze wijk. De eer valt dit keer te beurt aan de heer Hans Kussendrager, die zich op verzoek van het bestuur geweldig heeft ingespannen om een kwalitatief hoogwaardige rapportage te verzorgen over de definitie van geluidsoverlast en de wijze waarop dat in gemeentelijke verordeningen zou kunnen worden ingepast. Peter Essink memoreert in zijn toelichting op de toekenning van deze warme douche de directe aanleiding hiervoor, t.w. het Sounddivers evenement in het Boschbad, waarvan het bestuur het vaste voornemen heeft van “Eens, maar nooit weer” te hanteren. Met alle mogelijke middelen zal zij pogen om een herhaling van dit evenement te voorkomen. Dhr. Hans Kussendrager heeft, namens ons, plaatsgenomen in een overleg commissie van de gemeente om het beleid rond geluidsproductie in o.a. het park Berg en Bos strakker in gemeentelijke verordeningen verankerd te krijgen.

Bestuurswisselingen
Cees Kielstra deelt mede dat Laetitia de Roy van Zuydewijn door haar zeer drukke baan heeft moeten besluiten om geen continuïteit te kunnen geven aan haar taken als bestuurslid van onze wijkvereniging en dus aftreed. Met bloemen, wijn en een dankwoord wordt afscheid genomen van Laetitia. Tevens aftredend (3 jaar termijnen), maar herbenoembaar zijn de heren Arjan Speelman, Chris Laukens en Henk Otto. De vergadering stemt met een applaus in met deze herbenoemingen.

Volgend jaar zijn aftredend de heren Cees Kielstra en Peter Essink, die er dan 9 jaar op hebben zitten. Om de continuïteit te borgen, heeft het bestuur vastgesteld dat een forse uitbreiding van het bestuur nog dit jaar wenselijk is. De tijd ontbrak om gesprekken, nog voor deze jaarvergadering, te kunnen afronden met de 5 mogelijke kandidaten die het bestuur hiervoor aangezocht heeft. Het bestuur is daarom voornemens om in de zomer van 2013 zo mogelijk een extra ledenvergadering bij elkaar te roepen om deze kandidaten aan uw vergadering voor te kunnen stellen.

Rondvraag
Mevr. Coby van Duijn, Genistalaan 11 (afwezig).
Doet een oproep vooral goed uit te kijken met vuurwerk. Dit louter ter voorkoming van brand. Zij memoreert in dit verband naar de vele rieten kappen in onze wijk.
Zij doet het voorstel om na te denken over een speciaal aan te wijzen locatie voor vuurwerk afsteken om brandgevaar te minimaliseren. Het bestuur zegt toe haar suggestie te zullen bezien op haar consequenties.
De heer Hofkamp, 2e Beukenlaan 7.
Vraagt aandacht voor het op 1 januari schoon maken van de straten en ontdoen van de rode vuurwerkresten, zodat er niet lange tijd tegen dit straatvuil moet worden aangekeken.
Hij stelt tevens voor om bladblazen te beperken tot b.v. zaterdagmorgen van 8 tot 10 uur.
Bij monde van Cees Kielstra reageert het bestuur hierop direct dat op onze website al een “vrijwillige” afspraak is vastgelegd, t.w. op zaterdag alleen tussen 10.00 en 16.00 uur.
Tot slot spreekt hij de wens uit het prettig te vinden als wijkbewoners elkaar eens zouden groeten als zij wandelen door de wijk.

Van dhr. Co Hummelen, Valkenberglaan 17.
Hij vertelt over de frequente geluidsoverlast die optreedt door “feestjes” die op het voormalige tennispark “de Manege” worden gehouden. In zijn ervaring heeft melding bij de politie geen soulaas geboden. Hij vraagt om inzet van het wijkraadbestuur om heldere afspraken (vergunningen) te kunnen maken over frequentie en tijdstippen waarop er feesten gehouden worden.
Cees Kielstra zegt, namens het bestuur, toe dat wij ons in deze situatie zullen verdiepen en zullen bestuderen hoe wij een effectieve bijdrage kunnen gaan leveren.
De heren Spanhaak en Loo, Burgemeester Roosmale Nepveulaan.
Zij spreken namens een groep van een +/- 20-tal medestanders, over de parkeerproblematiek aan de Roosmale Nepveulaan en directe omgeving, Directe aanleiding hiertoe was de publicatie in het wijkblad waarin het bestuur (als een mogelijke optie die onderzocht zou moeten worden)  ter oplossing hiervan de bouw van een extra parkeerdek zou moeten zijn. Zij zien nu in en waarderen ten zeerste dat het bestuur met het nemen van het initiatief voor het inhuren van 2 externe deskundigen (stedebouwkundige en een verkeersdeskundige) een maximale inspanning pleegt om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen met alle betrokken partijen. Hun inspreken is echter op gericht om duidelijk te maken, dat ongeacht de uitkomst van deze lopende onderzoeken het eventuele plaatsen van een parkeerdek voor hen onacceptabel is, waar zij zich ten heftigste tegen zullen verzetten. Omdat het bestuur van de wijkvereniging de aanspreekpersoon is voor de gemeente gaan wij ervan uit dat zij, gevoed door de bewoners die in de nabijheid wonen van Apenheul en het Boschbad, dit standpunt krachtig zal verwoorden naar de beslissers binnen de gemeente.  Bij monde van Cees Kielstra, antwoord het bestuur heel goede nota genomen te hebben van deze heersende mening. Hij memoreert nogmaals dat het om één van de vele geopperde mogelijkheden ging en dat wij vooralsnog geen beperkingen willen opleggen aan de professionele onderzoekers die wij ingehuurd hebben en wiens advies later deze avond gepresenteerd zal worden.
Dhr. Nijhof, Excelsalaan.
Hij vertelt enige bewoners te representeren die zich hogelijk ongerust maken over de plannen die dhr. Ponstein (projectontwikkelaar/eigenaar “Kuil van Zevenhuizen”) heeft met deze kuil. In deze plannen is sprake van een parkeerfaciliteit voor bezoekers van de Julianatoren, alsmede het stichten van een z.g. “camperplek”. Hij spreekt tegen de aanwezigen zijn veronderstelling uit van de salamitactiek van dhr. Ponstein om stapje voor stapje, en op kosten van de gemeenschap (provinciaal saneringsprogramma oude stortplaatsen) een nu waardeloos terrein (een voormalige stortplaats), om te toveren tot een waardevol terrein dat veel overlast zou kunnen geven in een nu nog rustig bos.
Namens het bestuur repliceert Cees Kielstra dat het zeer de vraag, en zelfs hoogst onwaarschijnlijk is dat deze plannen ooit wasdom zullen bereiken. Dat de KJT heeft aangegeven hier geen enkele belangstelling voor te hebben en dat de wijkvereniging nu de ontwikkelingen afwacht. Vooralsnog zijn de plannen van dhr. Ponstein door de gemeente als onvoldoende onderbouwd gekwalificeerd en is geen medewerking van de gemeente te verwachten. Het standpunt van de wijkvereniging om zich niet direct en “a priori” tegen elk plan te verzetten is ingegeven door de wens een goede oplossing te vinden voor de verkeer- en parkeerproblematiek rond de wijk. Cees Kielstra zegt echter toe op dit dossier steeds in contact te blijven met de bewoners van de Excelsalaan.
Sluiting van het officiële deel.
Niets verder aan de orde zijnde, sluit de voorzitter het formele deel van deze vergadering.

Direct aansluitend aan de vergadering introduceert de voorzitter de heer Ruben Loendersloot (verkeersdeskundige) die smane met ons lid de heer Willem de Stigter (stedebouwkundige) in opdracht van de wijkvereniging een advies opstelt aan de stakeholders, te weten: de gemeente Apeldoorn, Accres en Apenheul.

Dit professioneel onderbouwde rapport is bedoeld als basis voor nadere uitwerking door de genoemde stakeholders om de door de buurt ervaren parkeeroverlast waar mogelijk te reduceren.
Elders in dit blad vind u een uitgebreid artikel hierover; daarnaast is de presentatie van de heer Loendersloot te vinden op onze website.

Na de Pauze
Het thermografische project “Dweilen met de kraan open heeft geen zin”.
In zijn openingswoord memoreert Peter Essink, mede namens zijn medeprojectleider Henk Otto het ontstaan van het project “Dweilen met kraan open heeft geen zin”.
Aan de orde komen de buitengewoon bevredigende score van 93 deelnemers, waarvan 87 deelnemers zich bereid hebben verklaard hun gegevens met ons en Corporate Facility Partners te willen delen om tot een goede statistische analyse te komen, alsmede om als grondslag te dienen voor mogelijke vervolgactie, waarmede de deelnemers hun voordeel zouden kunnen doen. Nadrukkelijk wordt door hem vermeld dat het bestuur met deze actie een mogelijke “wake up call” heeft willen geven aan de deelnemers, maar zoals steeds aangegeven eventuele opvolging van de adviezen een individuele zaak is. Het verheugt ons echter dat op onze vraag of er deelnemers zijn die “hand- en spandiensten” willen verrichten om dit project en een eventueel vervolg hierop mogelijk te maken, 14 deelnemers positief hebben gereageerd. Uit deze groep is inmiddels een selectie begonnen om zich onder de projectleiding van de door CFP belangeloos ter beschikking gestelde projectleider zich een beeld te vormen van mogelijke collectieve opvolgingsacties. De projectleiders van de wijkvereniging zullen nu een stap terugdoen. Het bestuur acht het onwenselijk dat de wijkvereniging zich zou vormen tot een soort collectieve inkoop organisatie.

In dit kader van mogelijke vervolgactie ontwikkelt zich een zeer interessante discussie tussen een aanwezige bezoeker en de bij de gemeente Apeldoorn verantwoordelijke functionaris voor energie zaken. Aan de orde is de subsidiepot die bij de provincie ter beschikking is voor isolatie projecten bij particulieren. Het aanwezig zijn van deze provinciale subsidiemogelijkheid wordt bevestigd door de gemeentelijke vertegenwoordiger, maar hij vermeld ook dat de uitvoering hiervan in handen van de gemeente zou moeten liggen. En dat een gemeente als Apeldoorn daar 1 tot 1½ fte aan kwijt zou zijn. En die functionaris is er niet en is ook niet gepland te worden aangesteld. Het leek de vergadering direct een mooi aanknopingspunt voor vervolgactie door onze groep van vrijwilligers.
Vervolgens wordt een boeiende presentatie gegeven door dhr. Richard Bluemink van de “Building Doctor” die de opnamen en individuele adviezen daaruit volgend, vervaardigd heeft. Hij verhaalt over de technische “in- en outs” van de mogelijke vervolgonderzoeken. Daarop volgend presenteert Bert van Renselaar van CFP. een zeer duidelijk statistisch overzicht over de energie efficiency in onze wijk. (zie elders een artikel hierover in dit blad)

Afsluiting.
Peter Essink bedankt namens het bestuur alle aanwezigen voor hun komst en nodigt hen uit voor een afsluitend drankje.