Skip to main content

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt ruim 26 bestaande vergunningen op het gebied van wonen, ruimte en milieu. Geen verschillende vergunningen meer bij diverse loketten van de gemeente,… Alle info vindt U op de website van de gemeente in bijgaand document en hierna vindt u een kort overzicht.

Heb ik een omgevingsvergunning nodig?
Omdat een aantal werkzaamheden, waaronder het bouwen van kleine bouwwerken, maar ook het kappen van sommige bomen, vergunningvrij is, is het goed om eerst na te gaan of u werkelijk een vergunning nodig heeft. 

Op www.omgevingsloket.nl kunt u de vergunningcheck doen om te bepalen of u voor uw plan een vergunning nodig heeft.

Bouwen (incl. reclame)
Een aantal werkzaamheden, waaronder het plaatsen van kleine bouwwerken, is vergunningvrij. Daarom is het verstandig om eerst op www.omgevingsloket.nl de vergunningcheck te doen om erachter te komen of u voor uw plan een vergunning nodig heeft.

Kappen
Apeldoorn staat bekend om zijn boomrijke gebieden en wijken. Deze wil de gemeente zo veel mogelijk behouden. Om deze bomen te beschermen heeft de gemeente een aantal gebieden in de stad aangewezen waar u voor het kappen van een boom een vergunning nodig heeft.

Uitweg, in- of uitrit
Een uitweg is een verbinding tussen de openbare weg en particulier terrein. Een uitweg is nodig om (vracht)auto’s van de openbare weg naar particulier terrein te laten rijden zonder daarbij het trottoir of de berm te beschadigen.

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig voor een uitweg?
U heeft een omgevingsvergunning nodig als u een nieuwe uitweg wilt aanleggen of een bestaande uitweg wilt veranderen. Alleen met een omgevingsvergunning kunt u:

  • een uitweg maken naar de weg
  • het trottoir aanpassen voor een uitweg een bestaande uitweg veranderen.

Wanneer kan ik beginnen?
U kunt beginnen als u de vergunning heeft ontvangen. Let wel, in de meeste gevallen wordt de uitweg door de gemeente aangelegd. ?De wettelijke beslistermijn is maximaal acht weken met eventueel een verlenging van zes weken. Als wij ons niet houden aan de voorgeschreven beslistermijn, is de aanvraag ‘van rechtswege’ verleend (alleen bij de reguliere procedure). In dit geval treedt de vergunning pas in werking na het verstrijken van de bezwaartermijn (na zes weken).

Monumenten
U heeft een omgevingsvergunning nodig voor wijzigingen bij of aan een beschermd pand. Bij gemeentelijke en rijksmonumenten heeft u een omgevingsvergunning nodig bij bijna alle sloop-, bouw- en restauratiewerkzaamheden aan het monument. U moet daarbij bijvoorbeeld denken aan:

  • het plaatsen van een dakkapel, serre, erker of schuur
  • wijzigingen aan de buitenkant: onder andere vernieuwen of vervangen van stucwerk en voegwerk, herstel of vernieuwen van daken, dakkapellen, goten en schoorstenen, vervangen van deuren, kozijnen en ramen, en voor schilderwerk in een gewijzigde kleurstelling
  • inpandige wijzigingen: wijzigingen in de structuur (indeling) van het pand en wijzigingen aan waardevolle interieurelementen.

Verder heeft u ook een omgevingsvergunning nodig:

  • als u beeldbepalende panden en panden in een beschermd stads- of dorpsgezicht wilt afbreken
  • als u de bodem van archeologische verwachtingsgebieden wilt verstoren dieper dan 50 cm (stedelijk gebied) en 35 cm (landelijk gebied).

Als er ook een vergunning nodig is voor andere onderdelen, zoals een milieuactiviteit, uitrit of kappen, dan kunt u dit gelijktijdig aanvragen.
Let op: met de vergunning voor slopen moét dit gelijktijdig worden aangevraagd. De onderdelen ‘bouwen’, ‘monumenten’ en ‘slopen’ kunnen niet los van elkaar worden aangevraagd.??

Wijzigen gebruik gebouwen
Als u een gedeelte van een bedrijfspand, woning, of een (gedeelte van een) schuur wilt gebruiken voor beroepsuitoefening aan huis kan het zijn dat u hiervoor een vergunning moet aanvragen omdat dit (afwijkend) gebruik niet past in het bestemmingsplan. Maar er zijn ook nieuwe bestemmingsplannen waarin het wél mag. Het is dus belangrijk dat u goed naar het bestemmingsplan kijkt. ?Het kan zijn dat er naast een wijziging van het gebruik van een gebouw ook bouwactiviteiten zijn. In dat geval moet u een omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en wijziging gebruik aanvragen.