Parkeren op af te sluiten J.C.Wilslaan wel wettelijk toegestaan?

In onderstaand schrijven vindt U een voorbeeld van discussie zoals die door de wijkvereniging met een politieke partij werd gevoerd, zie de onderstaande e-mail wisseling:

Geachte heer Mulder,

Dank voor uw reactie en toelichting van uw standpunt inzake de
besluitvorming van het bestemmingsplan Berg en Bos.
Met betrekking tot uw zienswijze over het structurele karakter van het
afsluiten van de J.C.Wilslaan ten behoeve van het parkeren meld ik dat in
Hoofdstuk 5 van het bestemmingsplan gesproken wordt over diverse definities
en scenario’s zoals, “normale dagen”,”drukke dagen” en “piekdagen”, met een
duidelijke omschrijving van het afsluiten van de J.C. Wilslaan.
Hierdoor wordt een structureel karakter gegeven aan het gebruik van een
openbare weg als parkeerfaciliteit.
Ten overvloede zij vermeld dat het afsluiten van de Wilslaan in 2012 23x
heeft plaatsgevonden in de maanden maart tot en met september zodat er van
incidenteel gebruik niet meer gesproken kan worden.
Gezien de inhoud van uw bericht wilde ik u deze feiten niet onthouden met
nogmaals dank voor uw aandacht voor de problematiek in Apeldoorn West.

Met vriendelijke groet,

C. Kielstra, vz. wijkver. Berg en Bos.

Hierdoor ontstaat
—–Oorspronkelijk bericht—–
Van: Evert Mulder – SGP [mailto:sgp-mulder@solcon.nl]
Verzonden: woensdag 18 september 2013 17:06
Aan: kielstra@noknok.nl
CC: Henk vd Berge; Nico van den Broek; f.vanputten@live.nl
Onderwerp: FW: vaststelling bestemmingsplan Berg en Bos pma 12092013

Beste heer Kielstra,

Dank voor de nadere toelichting van uw standpunt en overwegingen.

Wij interpreteren de regelgeving echter zo dat, ook al wordt het als zodanig
genoemd in het bestemmingsplan, de Wilslaan niet “structureel wordt
afgesloten”, maar dat het slechts in noodgevallen gebeurt, en dus mag. Als
het om een structurele afsluiting zou gaan, zou op voorhand duidelijk moeten
zijn wanneer (op welke dagen / data) wel en wanneer niet; dat is niet zo.
Daarbij vinden wij het vanuit financieel-economisch oogpunt, maar ook vanuit
het oogpunt van ruimtelijke ontwikkeling niet verantwoord om een geheel
nieuw / extra parkeerterrein aan te laten leggen voor een situatie die zich
hooguit een paar keer per jaar voordoet.
Overigens zijn wij er voorstander van om (indien de weg als parkeerplaats
wordt gebruikt) de Wilslaan in zijn geheel af te sluiten. Het verkeer dient
in onze beleving dan via de Naald te worden afgewikkeld. Zo wordt de
Soerenseweg niet belast en heeft de aanpalende wijk veel minder last van
extra verkeer door de wijk.

Wij hopen u, ook van onze kant, hiermee wat uitgebreider te hebben
geïnformeerd over ons standpunt.

Met vriendelijke groeten,

Namens de SGP-fractie,
Evert Mulder

—–Oorspronkelijk bericht—–
Van: C.Kielstra [mailto:kielstra@noknok.nl]
Verzonden: zaterdag 14 september 2013 22:00
Aan: Berge, H. van den; SGP; VVD; CDA; Leefbaar Apeldoorn; Gemeentebelangen;
DPS; D66; Christenunie; GroenLinks Apeldoorn; Progressief Sociaal Apeldoorn;
Partij voor de Dieren,; PVDA; Wiering, S.; Bos, G.L.Y.; Donswijk-Bot,
P.W.J.H.; Maertens-Krooi, R.; Veen, R.; Schipper, E.M.
CC: ‘Arianne Monnink’; Arjan Speelman; ‘Cees Hovius’; ‘Chris laukens’; ‘Elma
Los’; ‘Guus van den Brand’; ‘Henk Otto’; ‘Otto verkerke’; Peter Essink
Onderwerp: vaststelling bestemmingsplan Berg en Bos pma 12092013

Geachte heer van den Berge,

In de PMA vergadering van donderdag 12 september j.l  is bij de bespreking
van het bestemmingsplan Berg en Bos door uw fractie aangegeven dat mijn
opmerkingen over de Wegenwet onjuist zijn.
Het is mij bekend dat de (lokale) overheid de bevoegdheid heeft om een weg
in bijzondere gevallen dan wel wegwerkzaamheden af te sluiten.
Echter in een bestemmingsplan en de toelichting daarop structureel een weg
af te sluiten ten behoeve van parkeermogelijkheden is in strijd met de
Wegenwet, want er is geen sprake meer van een uitzonderingssituatie..
Ingevolge deze wet is de wegbeheerder namelijk verplicht de weg open te
houden voor het openbaar verkeer.
Zeker daar waar het een doorgaande weg betreft die ook bij onverhoopte
calamiteiten in en bij de attractiebedrijven aan de westzijde van Apeldoorn
bepalend is voor de bereikbaarheid van allerlei nooddiensten.
Ook in de Aanwijzingen voor de Regelgeving die bij elke Wet wordt opgesteld
is er geen sprake van uitzonderingen in de Wegenwet over het afsluiten van
wegen ten behoeve van parkeerfaciliteiten.
Omdat de bijdrage van uw fractie in de discussie zich beperkte tot voormelde
opmerking in mijn richting, hecht ik eraan om u de overwegingen en de
juridische toets daarvan, nogmaals toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

C. Kielstra, vz. Wijkvereniging Berg en Bos.
Laatst bijgewerkt: 21-12-2013

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn