Procedure evenementen vergunning

Vaak weet men niet, hoe een vergunning voor een evenement is geregeld. Hier vindt U de
‘Procedure evenementenvergunning gemeente Apeldoorn van aanvraag tot besluit’

1. Vergunningsaanvraag wordt gedaan door de organisator.

2. Medewerker vergunningverlening van Publiek, Ondernemen en Wijken (POW) beoordeelt of de aanvraag voldoet aan de eisen van een aanvraag.

3. Indien de aanvraag daadwerkelijk een aanvraag is, wordt beoordeeld of de aanvraag compleet is. Dit houdt in dat alles bekend moet zijn wat relevant is voor het evenement: onder meer datum, tijd, aard van de activiteiten, evt draaiboek, situatietekening, veiligheidsplan, enz.

4. Voor het behandelen van een complete aanvraag staat maximaal 12 weken. De minimale behandeltijd is afhankelijk van de aard van het evenement. Kort gezegd de aanvraag moet toetsbaar zijn.

5. De aanvraag wordt voorgepubliceerd in het Stadsblad en op www.apeldoorn.nl Dit is alleen verplicht bij evenementen met geluidsversterking, maar het streven is dit zo vaak mogelijk te doen. Kleinere evenementen worden niet voorgepubliceerd.

6. Indien de aanvraag niet compleet is, zal de aanvrager een redelijke termijn worden gegeven om de aanvraag compleet te maken. Wat redelijk is, hangt af van de datum van het evenement en hoeveel toetsing er uiteindelijk plaats moet vinden. Vanzelfsprekend is bijvoorbeeld een straatfeest sneller te toetsen dan een muziekfestival. Ook wordt er rekening gehouden met het feit dat organisatoren over het algemeen 6 maanden van tevoren nog niet weten welke artiesten er bijvoorbeeld optreden.

7. Zodra de aanvraag compleet is gemaakt door de organisator, wordt beoordeeld welke aspecten uit de aanvraag getoetst moeten worden en worden diverse adviseurs om hun advies gevraagd. Dit gebeurt met name aan de hand van de weigeringsgronden uit de APV:
* Openbare orde –> politie
* Voorkomen/beperken van overlast –> politie, stadsdeelmanager, stadsdeelbeheerder openbare ruimte, verkeerscoördinator
* Verkeersvrijheid/verkeersveiligheid –> verkeerscoördinator
* Zedelijkheid of gezondheid –> THOR, politie, stadsdeelmanager
* Woon- en leefklimaat –> stadsdeelmanager, politie

8. Naast de genoemde weigeringsgronden wordt uiteraard breder gekeken. Hierbij kan gedacht worden aan strijdigheid met milieuwetgeving (Nota geluid en evenementen Apeldoorn) of bestemmingsplan, dierenwelzijn, constructieve veiligheid van objecten, commerciële aspecten, enz. Dit zijn allemaal geen weigeringsgronden, maar worden wel integraal meegewogen. Er kan bij de vergunningverlening op bepaalde zaken gestuurd worden.

9. De reacties van de adviseurs worden verzameld en naast elkaar gelegd. Er wordt vervolgens gekeken of eventuele bezwaren terecht zijn. Dit is de vergewisplicht die de vergunningverlener heeft. Bijvoorbeeld, als meerdere adviseurs aangeven de organisator niet aardig te vinden en daarom het evenement niet willen toestaan, dan is dit geen goede reden om de activiteit tegen te houden.

10. Uit de teruggekomen adviezen kunnen ook aandachtspunten naar voren komen die als extra voorwaarden in de vergunning kunnen worden opgenomen.

11. Zijn er adviezen negatief die wel ’terecht’ zijn, dan wordt er met de organisator en betreffende adviseur eerst gekeken of dit opgelost kan worden door extra maatregelen. Dit kan er voor zorgen dat een negatief advies toch positief wordt.

12. Als er echt duidelijke bezwaren tegen een activiteit blijven, dan zal een vergunning worden geweigerd.

13. Zijn de adviezen akkoord, al dan niet met aanvullende eisen, dan wordt de vergunning verleend.

14. Zodra de vergunning verleend is (ondertekend, gedateerd en verzonden) wordt deze gepubliceerd in het Stadsblad en op apeldoorn.nl. Publicatie van het besluit is, evenals de voorpublicatie, geen verplichting uit de APV of de Algemene wet bestuursrecht.

15. Vanaf de datum van het besluit hebben belanghebbenden zes weken de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de vergunning. Ook als het evenement al plaats heeft gevonden loopt deze termijn gewoon door. Uitkomsten uit de behandeling van het bezwaar zouden eventueel bij een volgend evenement kunnen worden meegenomen.

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn