Skip to main content

Project parkeeroplossing stadspark (1)

Jaar na jaar worden wijkbewoners geconfronteerd met bezoekers die op zoek zijn naar een parkeerplek bij het stadspark. In 2012 heeft de wijkvereniging zelf het initiatief genomen om een oplossing te vinden. Dit heeft tot gevolg gehad, dat de gemeenteraad heeft besloten dat er minimaal 400 parkeerplekken bij moeten komen. Er wordt nu, februari 2014, naar een echte oplossing gezocht.
Zie voor voortgangsrapportage: dossiers > overlast > verkeer

Zoeken naar echte oplossing voor gebrek aan parkeerruimte bij park Berg en Bos

In 2012 was het bezoekersaanbod zo groot, dat we geconfronteerd werden met 23 keer afsluiten van de J.C.Wilslaan en her en der overlast van parkeren in de wijk.
De gemeente is eigenaar van de parkeerterreinen, Accres beheert deze locaties en heeft sinds twee jaar ook de verantwoordelijkheid genomen bij drukte het verkeer en parkeren goed te begeleiden.

Omdat er geen enkele oplossing in het verschiet lag, heeft de wijkvereniging Berg en Bos besloten zelf een extern bureau in te schakelen en met een oplossing te komen. Een rapport van dat bureau werd gepresenteerd op de jaarvergadering van 16 april 2013. Daarna is dat rapport aangeboden aan de gemeente Apeldoorn.
De gemeente reageerde positief op het rapport en in september heeft de gemeenteraad vastgesteld, dat er zeker nog 400 extra plaatsen nodig zijn en dat een projectmanager zal worden aangesteld om de voorgestelde oplossingen te toetsen op haalbaarheid. Verder werd beloofd dat de wijkvereniging voor het einde van 2013 over de mogelijkheden zal worden geïnformeerd door de wijkwethouder de heer Olaf Prinsen. Dat vond plaats op 19 december en hieronder geef ik u een deel van de ontvangen informatie.

De projectmanager de heer van Nuenen is voortvarend aan het werk gegaan en heeft alle locaties laten onderzoeken en daarbij met betrokken gemeenteafdelingen afgestemd. Daarbij kwamen bijvoorbeeld zaken aan de orde zoals:
verkeer – wegenverkeersplan – aan- en afvoersituatie,
natuur – Natura 2000, Natuurbeschermingswet,
milieu – water – grondwater beschermingsgebied,
milieu – milieu effectrapportage,
geluid – geluidsonderzoek,
lucht – nader onderzoek om te voldoen aan wet milieubeheer,
externe veiligheid – is hier niet aan de orde,
archeologie – monumentverordening 2010,
planologie – randvoorwaarden landschappelijke inpassing.

Uiteindelijk kwamen de volgende gebieden in beeld (nr. conform aangereikt rapport):
P1 – tussen de bomen op noordoost terrein van het Boschbad,
P2 – tussen de bomen op noordwest terrein van het Boschbad
P3 – het nu al toegekende deel van de Felualaan
P4 – gravelterrein in sportpark Berg en Bos,
P5 – in de berm van J.C.Wilslaan met behoud van eenrichtingsverkeer
P6 – bosgebied ten noorden van P3
P8 – het Gat van Zevenhuizen aan Amersfoortseweg
Er zijn nog andere locaties aan de orde geweest, maar die liggen veel verder weg. Deze locaties zijn niet geschikt voor attracties maar in combinatie met busvervoer wel voor evenementen. Dat geldt ook voor P8. P6 valt af omdat het in Natura 2000 Veluwe gebied ligt.

De meest voor de hand liggende opties moeten nu verder worden onderzocht. Daarvoor moet nader overleg plaatsvinden met belanghebbenden, eigenaren en beheerders van de genoemde terreinen en met organisaties die de bezoekers aantrekken.
Naast alle hierboven opgesomde zaken moet in een integraal verkeersplan worden aangegeven hoe aan- en afvoerroutes kunnen worden ingericht, wat het kostenplaatje gaat worden per locatie, hoe natuurobstakels kunnen worden opgelost, etc.

Maar de wijkvereniging is van mening dat de gemeente het probleem nu serieus aanpakt en hoopt dat er spoedig een oplossing gaat komen. Dat het noodzakelijk is blijkt uit het feit dat ook in 2013 de J.C.Wilslaan 22 keer werd afgesloten!