Skip to main content

Schrijven aan gemeenteraad Apeldoorn

Hierna de tekst van de brief aan de gemeenteraadsleden van Apeldoorn inzake de door buurtbewoners en wijkraden ongewenste situatie van illegale bouwwerken op terrein van voetbalvereniging AGOVV

Dames en heren,

Op de eerste dag van de verkiezingen doen wij direct een beroep op u inzake het zoveelste ontwerp van en bestemmingsplan Laan van Spitsbergen2, ook genoemd het AGOVV terrein.

Voordat het ontwerp bestemmingsplan in uw vergadering zal worden geagendeerd zenden wij hierbij de zienswijze van de drie betrokken wijkraden Brink & Orden, de Sprengen en Berg en Bos. Volledigheidshalve zij vermeld dat naast de formele zienswijze namens de wijkraden inmiddels ook nog 161 bewoners uit de directe omgeving een zienswijze hebben ingediend waarmee de urgentie wordt aangetoond.

Ook in de formele zienswijze, die op 18 maart aan het college is aangeboden, hebben wij gemeld niets tegen de amateurvereniging AGOVV te hebben zoals die al jarenlang van de locatie gebruik maakt. Het is echter niet uit te leggen dat de gemeente, resp. het College zich niet gebonden acht aan har eigen regels zoals verwoord in de beleidsnotitie : Hand in Handhaving.

Het door de drie wijkraden ingediende verzoek dd. April 2013 tot handhaving betreffende de afloop van de tijdelijke bouwvergunningen, indertijd verleend ten behoeve van de BVO AGOVV, is einde vorig afgewezen door het college en direct gevolgd door het ontwerpen van een nieuw bestemmingsplan voor het gebied waarbij gepoogd wordt de tijdelijke vergunningen alsnog te legaliseren met het argument dat de amateurvereniging deze accommodaties wil gaan gebruiken voor haar maatschappelijke functie !

De amateurvereniging heeft aangegeven behoefte te hebben aan tribunes voor haar bedrijfsvoering want betalen voor het onderhoud uit haar contributie van de ca. 400 leden is niet haalbaar.
De overwegingen zijn dat deze voetbalclub zich in de nabije toekomst wil inzetten op andere maatschappelijke terreinen dan uitsluitend voetbal. Zij stelt hierbij dat de locatie bij uitstek geschikt is om een podium te geven aan allerlei sportieve en culturele activiteiten voor en door bezoekers. Dit betekent nog een faciliteit voor evenementen in Apeldoorn –West , naast alle bestaande, die wij categorisch afwijzen.
Het is bijzonder dat wij als bewoners van de “stad in het groen” voortdurend aandacht moeten vragen om de toepassing van de wettelijke regels en bijbehorende termijnen. Dat geldt zeker in het geval dat u met uw controlerende taak erop wordt gewezen dat er van uw beleidsregels wordt afgeweken.

Nu u binnenkort in de nieuwe samenstelling van uw raad dit, inmiddels “10 jarige dossier”, ter behandeling krijgt aangeboden, hopen wij dat u de gerechtvaardigde wens van de bewoners in Apeldoorn West doorslaggevend laat zijn in belangenafweging.

Met vriendelijke groet,

Namens Wijkraad de Sprengen, wijkraad Brink & Orden en wijkver. Berg en Bos.

C. Kielstra.