Skip to main content

Toelichting Bestemmingsplan Paleis Het Loo en Paleispark

maart 2014

Inleiding
De gemeente Apeldoorn werkt aan de actualisering van haar bestemmingsplannen. Volgens de wet moet de gemeente iedere 10 jaar voor een gebied een nieuw bestemmingsplan vaststellen. Op 1 juli 2013 moeten alle bestemmingsplannen actueel zijn. Ook voor het gebied waarin Paleis Het Loo en een deel van het Paleispark liggen is de gemeente gestart met het maken van een nieuw bestemmingsplan. Het bestemmingsplan krijgt de naam ‘Paleis Het Loo en Paleispark’.
in de voortgangsrapportage vindt U de stand van zaken van de ontwikkeling van het plan.

Om welk gebied gaat het?
Het plangebied wordt begrensd door Amersfoortseweg, Loseweg, Tuinmanslaan, Wieselseweg, de noordgrens van het Paleispark, het Achterpad en de westelijke toegangsweg tot het Paleispark. De plangrens is met de rode lijn op onderstaande afbeelding aangegeven.paleis

Wat regelt een bestemmingsplan?
Een bestemmingsplan legt vast hoe de grond gebruikt en bebouwd mag worden. Daarmee wordt bepaald waar gewoond mag worden, waar gewerkt mag worden en waar evenementen en recreatie zijn toegestaan. Verder bevat een bestemmingsplan regels over de hoogte en oppervlakte van bouwwerken. Wil iemand een bouwwerk (ver)bouwen, dan wordt de vergunningaanvraag getoetst aan het bestemmingsplan. Een bestemmingsplan kan ook regels bevatten over het beschermen van bepaalde waarden in een gebied.
Een bestemmingsplan is bindend voor iedereen: eigenaren, gebruikers en gemeente. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente in principe geen vergunning verlenen. Een bestemmingsplan is dus een belangrijk middel om de ruimtelijke kwaliteit van een gebied te beschermen.
Een bestemmingsplan kan geen regels stellen voor inrichting, uitvoering en onderhoud, zoals de inrichting van wegen, de kleur van gebouwen en het ophalen van (blad)afval.

Heeft u aandachtspunten voor de gemeente?
Uitgangspunt is dat in het nieuwe bestemmingsplan zoveel mogelijk de regeling uit het oude bestemmingsplan Buitengebied Wenum Wiesel wordt overgenomen. De gemeente wil graag van de eigenaren én van de omwonenden weten of de regeling van het oude bestemmingsplan nog voldoet en of er aandachtspunten zijn waar bij het maken van het nieuwe bestemmingsplan rekening gehouden moet worden. Voor omwonenden zijn het gebruik van het paleis met tuin en voorterrein en het park het meest relevant. Daarom is hieronder een korte samenvatting gegeven van de regeling van het oude bestemmingsplan voor die onderdelen.
Volgens bestemmingsplan Buitengebied Wenum Wiesel mogen Paleis Het Loo, de formele paleistuin en het voorterrein worden gebruikt voor:

  • paleis met de daarbij behorende bebouwing, voorzieningen, culturele functies en bijeenkomsten;
  • museum;
  • parken, siertuinen, lanen, paden, vijvers en andere waterpartijen.

Het Paleispark mag worden gebruikt voor:

  • instandhouding van bos;
  • bosbouw, houtproductie en extensieve openluchtrecreatie;
  • instandhouding van bestaande verharde en onverharde wegen.

Voor beide gebieden staat voorop de instandhouding van de ter plaatse voorkomende cultuurhistorische, landschappelijke en architectonische waarden, bestaande uit:

  • de structuur van paden, lanen, waterpartijen, groenvoorzieningen en bijzondere landschappelijke elementen;
  • de kunstobjecten;
  • de bestaande waardevolle bebouwing.

Op dit moment is de gemeente bezig met het inventariseren van alle relevante aspecten en het formuleren van uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan. Bijdragen van betrokkenen zijn daarbij van belang en heel welkom. Als u aandachtspunten heeft voor het nieuwe bestemmingsplan kunt u die doorgeven aan de wijkraad. De wijkraad bundelt de reacties en geeft ze door aan de gemeente. De gemeente bekijkt wat ze met die reacties in het bestemmingsplan kan doen.

Meer informatie
Meer informatie over inhoud en procedure van het bestemmingsplan kunt u krijgen bij de gemeentelijke projectleider voor bestemmingsplan Paleis Het Loo en Paleispark, Nienke Jansen. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 055 580 23 98 en via email n.jansen@apeldoorn.nl