Skip to main content

Twee zienswijzen van de wijkvereniging

Door enige onduidelijkheid over termijnen en vanwege de onrust die in de wijk was ontstaan door onzekere halve antwoorden vanuit de gemeente zijn er twee inspraakreacties op het ontwerp bestemmingsplan Park Berg en Bos en omgeving – dd 7 juni 2012-  gemaakt, die als zienswijzen bij de gemeente zijn ingediend door de wijkvereniging Berg en Bos.

Het zijn achtereenvolgens de zienswijze dd 29 juli 2012 en de zienswijze dd 29 juni 2012


 

ZIENSWIJZE DATUM 29 JULI 2012

Gemeente Apeldoorn
College van Burgemeester en Wethouders
Dienst Ruimtelijke Ordening
Afdeling Ruimtelijke Juridische Zaken
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn

Datum:    29 juli 2012

Betreft:      Vervolg inspraak inzake het Voorontwerp Bestemmingsplan Park Berg en Bos en omgeving van 19 april 2012 en bijbehorende Plankaart tekeningnummer 44A-61268(rev.16-4-12)

Geachte College,

Met dank voor de extra termijn van een maand, die u ons gegeven hebt om onze ideeën met betrekking tot het ter inzage gelegde Voorontwerp, willen wij u, in aanvulling op onze eerdere inspraakreactie van 29 juni jl., een aantal suggesties, opmerkingen en onze zienswijzen geven.

Parkeerfaciliteiten:
In ons eerdere schrijven hebben wij uitgebreid stilgestaan bij de historie van het ontstaan van de uiteindelijk gerealiseerde 1600 parkeerplaatsen. Die zijn als voldoende aangenomen voor het normale Apenheul, Klimbos, Boschbad en Park Berg en Bos bezoek. De praktijk bewijst echter dat deze capaciteit echt onvoldoende is. Uw opmerkingen in de hoofdstukken 5.1.4 en 5.3.2 over het verkeer zijn dan ook volstrekt misplaatst en achterhaald. De nieuwe Apenheul directie is erin geslaagd om de bezoekersaantallen heel snel en heel sterk omhoog te brengen. Daarbij zullen de in dit plan opgenomen ruimte voor zeer omvangrijke investeringen in overdekte bezoek mogelijkheden aan Apenheul (van 3850 m2 naar 10.200 m2) in de toekomst toch met steeds grotere aantallen bezoekers terugverdiend moeten worden. Wij missen dan ook in dit concept de formulering van de enige praktische mogelijkheid om de parkeerproblematiek echt structureel op niveau te brengen en dat is het bouwen van een extra parkeerdek op de huidige parkeerplaats. Alle andere opties blijven knoeien en kruimelwerk. Zie uw pagina’s 38-39. Wij pleiten er dan ook sterk voor om deze mogelijkheid in dit plan voor de toekomst niet uit te sluiten.

Het regelen van het verkeer.
In paragraaf 5.1.5 wordt een plan van aanpak beschreven om het parkeren rond de ingang van het Park Berg en Bos te regelen. Er is hier sprake van een tekst voor een procedure die afgelopen seizoen (2011) en dit seizoen (2012) zou worden uitgeprobeerd. In de praktijk heeft deze procedure nog niet één keer juist gefunctioneerd. Nee op alle topdagen is er sprake geweest van onjuist verwijzen van automobilisten,      die daarmee dwars door de woonwijk werden gestuurd en daar ook nog in de bermen parkeerden. Voortdurend was daarbij sprake van ernstige belemmering van de doorstroming van verkeer en overlast voor bewoners.

Het is dan ook niet juist deze niet functionerende procedure deel te laten uitmaken van een formeel bestemmingplan en daarmee de suggestie te geven dat de verkeersafwikkeling en het parkeren goed en veilig is geregeld.

Wij stellen voor, dat deze paragraaf uit de tekst wordt verwijderd.

Activiteiten in het park.
Op pagina 55 en 56 onder “Zone 4: Bosweide” , lezen we, dat er per jaar maximaal drie grootschalige evenementen (aantal bezoekers onvermeld) en zes activiteiten op kleinere schaal (max. 5000 bezoekers) gehouden kunnen worden.  Wij hebben hier grote bezwaren tegen. Niet omdat wij per definitie tegen evenementen zouden zijn, maar omdat wij bezwaar hebben tegen de overlast.

Wij stellen dan ook voor in dit plan de topbezoek periodes van Apenheul te benoemen, en vast te leggen dat in deze periodes in weekenden en op feestdagen geen andere evenementen in het park of in het Boschbad mogen plaatsvinden.

In alle omschrijvingen hebben wij vergeefs (hoofdstuk 8.4 – pag. 92) gezocht naar beperkingen m.b.t. geluidsoverlast. Vol afschuw herinneren zich vele wijkbewoners de zich elke zomeravond herhalende deuntjes van het voormalige Lumido in het park. Her activering hiervan (zoals wij lazen in de Stentor) wijzen wij ten stelligste af, dus wensen wij in dit plan duidelijke regels m.b.t. toegestane geluidproductie, waarvan wij verwachten dat Lumido daar niet in past.

Correcties op de Plankaart.
Op de plankaart staat als onjuist de bestemming “Bos”  op het deel van de Felualaan en huidige parkeergebied ten noorden van het Boschbad. Dit gebied is door de gemeente aangewezen als parkeerterrein en dient de bestemming “V+W”  met de functieaanduiding “Parkeerterrein” te krijgen.
Op de plankaart zijn alle voet- en fiets paden/routes niet benoemd en dat zou wel moeten gebeuren (zie pag. 96 / hoofdstuk 12.1)

Het Boschbad.
In nieuwe Ontwikkelingen, op pagina 39 wordt betoogd dat voor het Boschbad een financiële taakstelling wordt voorzien. Om de continuïteit van het bad te garanderen kunnen wij ons voorstellen dat dit aan de orde is. Ook hierbij geldt voor ons echter opnieuw ons basisuitgangspunt dat wij niet tegen evenementen zijn, maar wel tegen de overlast , zoals geluid en verkeer. Voor het Boschbad zijn wij voorstander dat er strikte beperkingen zijn die alleen ruimte geven aan natuurvriendelijke activiteiten die dit zeer kwetsbare gebied geen verder geweld aan doen.

Een prachtig voorbeeld daarvan was de in de aflopen winter opengestelde ijsbaan op de kanovijver. Een voortreffelijk initiatief!

In Artikel 11 Sport –2  onder punt 1 1.1. lezen wij echter:

De voor ‘Sport-2’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

Punt b: aan het bepaalde onder a ondergeschikte horeca in categorie 1 van de bij de ze regels behorende Lijst van toegelaten horecatypen

De in bedoelde Bijlage 2 Lijst van toegelaten horecatypen geeft onevenredig veel mogelijkheden en moet hoogstens de SBI code 553 omvatten. De andere mogelijkheden moeten uitgesloten worden.

Camperplaatsen zijn gewenst.
De laatste jaren is het aantal campers in Europa explosief gestegen. Dat vraagt om regulering van de overheid ter voorkoming van overlast. In toenemende mate wordt aan de randen van onze wijk “wild” overnacht. Wij zijn van mening dat u als overheid voor regulering hiervan uw verantwoordelijkheid moet nemen en een te beheren plaats moet faciliteren en aanwijzen aan de westzijde van Apeldoorn. Het moet mogelijk zijn om ergens in het gebied tussen ruwweg Soerenseweg en de Europalaan (dus ook buiten het gebied voor dit bestemmingsplan) een plek te selecteren voor het creëren van een beperkte faciliteit die alleen voor zeer beperkte verblijfsduur door Apeldoorn bezoekende camperaars gebruikt kan worden. In het plangebied zien wij hiervoor ruimte helemaal aan het einde van de Felualaan met ingang vanaf de JC Wilslaan (delend met het overloopparkeerterrein) of op het parkeerterrein van Stayokay aan de Asselsestraat. Maar mogelijk is het nog beter om verder te zoeken buiten het gebied van dit bestemmingsplan en te zoeken richting Sportpark Orderbos en/of in het ten zuiden daarvan gelegen gebied.

Algemene procedureregels.
Op pagina 109 in Artikel 25 Algemene procedureregels wordt gesteld, dat belanghebbenden gedurende twee weken in de gelegenheid worden gesteld om schriftelijk hun zienswijze in te dienen.

Wij zijn van mening, dat de termijn op zes weken moet worden gesteld, zoals thans gebruikelijk bij publicatie in het Stadsblad.

Wij gaan er vanuit dat deze reactie bij de verdere planontwikkeling zal worden verwerkt en zien uw afweging
en reactie gaarne tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Wijkvereniging Berg en Bos,
Cees Kielstra (voorzitter)
Cees Hovius (bestuurslid)

terug naar boven


ZIENSWIJZE datum 29 juni 2012

Gemeente Apeldoorn
College van burgemeester en wethouders
Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling
Afdeling Ruimtelijk Juridische Zaken
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn.

Betreft : voorontwerp bestemmingsplan Berg en Bos e.o.
Apeldoorn, 29 juni 2012.

Geacht College,

De wijkvereniging Berg en Bos heeft kennis genomen van de eerste versie van het bestemmingsplan Berg en Bos e.o., welke is opgesteld in het kader van de actualiseringplicht uit de Wet Ruimtelijke ordening van het vigerende plan Apeldoorn West.

Ten aanzien van de procedure zij vermeld dat namens de wijkvereniging één onzer bestuursleden geparticipeerd heeft in de klankbordgroep die zich bezig heeft gehouden met de ontwikkeling van het park Berg en Bos. Deze klankbordgroep had als specifieke taak om te overleggen op welke wijze de ontwikkeling van het “stadspark met allure”, rekening houdend met alle belanghebbenden, gestalte zou kunnen krijgen.

Wij hebben de deelname in de klankbord als zodanig niet ervaren als de gebruikelijke voorinspraak van het voorontwerp bestemmingsplan Berg en Bos e.o.

Ook de verspreiding van de flyer over het bestemmingsplan bij alle bewoners, alsmede de  inloopbijeenkomst van 4juni j.l. heeft zonder overleg plaatsgevonden.

Ondanks de ongetwijfeld goede bedoelingen van deze pogingen tot communicatie heeft het bij een aantal bewoners tot negatieve reacties geleid.

Wij constateren dat in het voorontwerp voor het nieuwe bestemmingsplan Park Berg en Bos en omgeving de gebieden die betrekking hebben op het attractiepark de Julianatoren en het bij het attractiepark in gebruik zijnde parkeerterrein en aangrenzende gebieden uitgezonderd worden.

Hiervoor zouden aparte bestemmingsplannen gemaakt worden.

Tijdens de inloopbijeenkomst van 4 juni j.l. is gebleken dat er kennelijk bij de gemeente bereidheid is ontstaan om met de exploitant van het attractiepark de Julianatoren te overleggen over een uitbreiding van zowel het attractiepark KJt als het parkeerterrein.

Hiervoor zouden grote percelen bos een andere bestemming moeten krijgen, hetgeen in strijd is met alle eerder gemaakte afspraken met omwonenden.

Wij maken dan ook bezwaar tegen het uitlichten van de betreffende gebieden uit het nieuwe voorontwerp bestemmingsplan Berg en Bos e.o. Bovendien bevreemd het ten zeerste dat de perceelsgrootte van het attractiepark en het parkeerterrein in het plan afwijkend zijn van de bestaande planologische situatie. Zowel het perceel van het attractiepark als het parkeerterrein zijn in de plantekening vele malen groter dan de bestaande aanduiding.

Gezien het feit dat het hele gebied nagenoeg ligt binnen de “EHS Natuur”, waardevol landschap binnen nationaal landschap, een waterwingebied betreft en derhalve als grondwaterbeschermingsgebied is aangewezen, is het niet acceptabel dat er percelen uitgelicht kunnen worden.

Dit zou impliceren dat de kernkwaliteiten van de streekplanuitwerking van de ecologische hoofdstructuur voor die gedeelten niet van toepassing zouden zijn.
De functie van een bestemmingsplan om vast te leggen van wat er is en vervolgens te beheersen zou hierbij teniet worden gedaan.

Met betrekking tot de uitvoerbaarheid van het voorgenomen plan heeft de verkeersafwikkeling grote gevolgen voor de omgeving en de omwonenden.

In de eerste plaats stellen we vast dat de dalende trend van het aantal bezoekers niet juist is.

De telling van de uitgegeven parkeerkaarten is een beperkte mate van registreren omdat het aantal bezoekers dat niet op de parkeerterreinen P0 – P4 terecht komt niet wordt geteld.

Uit het jaarverslag van de St. Apenheul over 2010 blijkt dat het aantal bezoekers weer 411.000 personen heeft bedragen en dat het Klimbos inmiddels tienduizenden bezoekers krijgt.

De indertijd gevoerde discussie over de parkeerproblematiek rondom het park, waarbij het uitgangspunt van de wijkvereniging, minimaal 2000 parkeerplaatsen , niet haalbaar werd geacht en uiteindelijk, na interventie van de Gemeenteraad, op 1.600 plaatsen is uitgekomen, komt nu in volle omvang weer naar voren.

Bovendien valt op dat de gevonden 80 plaatsen aan de Felualaan  op de bijgevoegde plankaart niet als zodanig zijn ingetekend.

Door het toestaan van allerlei evenementen in het park Berg en Bos zal het aantal bezoekers vele malen groter (500.000) zijn dan de aantallen die in het voorliggende plan zijn vermeld.
Niet onvermeld mag blijven dat ook aan de noordzijde bij de Julianatoren en het Paleis het Loo regelmatig evenementen plaats vinden (familiedagen, zomer- en winter fairs, autoshows etc) waardoor de parkeerbehoefte vele malen groter is, omdat ook bij die evenementen de bezoekers verwezen worden naar het parkeerterrein bij het park Berg en Bos.

Er wordt daardoor met regelmaat in de woonwijk geparkeerd met overlast tot gevolg.

Het feit dat in het voorgenomen bestemmingsplan een doorgaande verkeersweg structureel als parkeerlocatie wordt aangegeven, wordt als bijzonder negatief ervaren.
De gehanteerde begrippen als : normale, drukke en piekdagen, zijn niet in getalsverhoudingen weergegeven terwijl bovendien de logistiek van het bezoekersverkeer wel via de wijk wordt afgewikkeld. (Soerenseweg, Roosmale Nepveulaan).
De toegankelijkheid van de wijk voor de bewoners wordt hierdoor met grote regelmaat beperkt en is derhalve niet acceptabel.
Ook de bereikbaarheid van het gehele gebied en de woonwijk in het geval van calamiteiten voor ambulance, politie en brandweer is onderbelicht gebleven en tijdens de geplande evenementen uiterst kwetsbaar.

Ondanks het feit dat wij met een positieve grondhouding hebben geparticipeerd in de klankbordgroep voor de renovatie van het park Berg en Bos heeft dit voorontwerp bestemmingsplan Berg en Bos e.o. vele nadelige gevolgen voor de woonwijk Berg en Bos.

Ten aanzien van de algemene regels en het niet nauwkeurig omschreven begrip “ evenement”
verzoeken wij u voor het bevoegd gezag, de bevoegdheid toe te bedelen aan de gemeenteraad.
Met name de wijzigingsbevoegdheid van de verschillende voorschriften voor alle onderdelen van het plan dient gezien het gevoelige karakter van de omgevingsfactoren, voorbehouden te zijn aan de gemeenteraad.

Tenslotte wijzen wij u nog op een omissie in de omschrijving van de bestaande situatie plangebied en omgeving onder paragraaf 3.1 waar gesproken wordt over de bovenlokale voorzieningen aan de westkant van het onderhavige gebied.

Sinds 2004 is de voormalige Pensioen- en verzekeringskamer onderdeel van de Nederlandse Bank als toezichthouder voor alle financiële instellingen, de  DNB heeft Apeldoorn  al in 2008 verlaten en sindsdien is het gebouw leeg.
Volledigheidshalve zij vermeld dat wij bereid zijn de inhoud van deze reactie namens de bewoners nader toe te lichten.

Hoogachtend,

Wijkvereniging Berg en Bos,
C. Kielstra, voorzitter
Chr. Laukens, penningmeester

terug naar boven