Skip to main content

Uitkomsten online enquête

Uitkomsten online enquête vergunningen parkeren Berg & Bos
Door Mieke van der Linden

In opdracht van de wijkvereniging Berg en Bos is eind vorig jaar een online enquête gehouden onder bewoners binnen / aan de rand van de driehoek Jachtlaan, J.C. Wilslaan en Soerenseweg naar hun mening over vergunningenparkeren.

De wijkvereniging Berg en Bos heeft zich ten doel gesteld om de parkeeroverlast in haar wijk door dagbezoekers van park Berg en Bos, het Boschbad en de Apenheul structureel te verminderen. Een van de oorzaken is dat er voor bezoekers niet duidelijk is waar mag men wel en niet mag parkeren doordat de huidige begrenzing van het vergunningengebied grillig verloopt en niet duidelijk is afgebakend.
Mogelijke oplossing is de uitbreiding van het huidige vergunningenparkeren naar een eenduidig gebied: alle straten binnen de driehoek Jachtlaan, J.C. Wilslaan en Soerenseweg. Dat betekent dat in een duidelijk afgebakend gebied in álle straten op álle dagen van de week van 10.00 tot 15.00 uur vergunningenparkeren zou gelden.

De wijkvereniging wilde graag weten wat de bewoners vinden van deze mogelijke oplossing en heeft daartoe in november 2013 een online enquête gehouden in drie deelgebieden (zie kaart):

 1. Vergunningengebied: bewoners die nu al vergunningenparkeren in hun straat hebben (zwart omlijnd op de kaart)
 2. Uitbreidingsgebied: het gebied waar het vergunningenparkeren mogelijk naar kan worden uitgebreid ten einde de overlast te beperken en meer duidelijkheid te geven aan bezoekers (schuin gearceerd op de kaart)
 3. Buitengebied: het gebied net buiten het mogelijke uitbreidingsgebied

Is het online enquêteren bevallen?
Bewoners die de enquête liever op papier wilden invullen konden telefonisch een schriftelijke vragenlijst met antwoordenvelop opvragen. Hiervan hebben 3 van de 125 deelnemers gebruik van gemaakt.
De resultaten van de enquête konden snel en kosteloos worden teruggekoppeld naar de respondenten.

Klankbordgroep
De enquête is begeleid door een tijdelijke klankbordgroep bestaande uit:

 • Peter Spanhaak (Nepveulaan)
 • Otto Verkerke (Groene Kijkerweg)
 • Johan van Meeuwen (Magnolialaan)
 • Arjan Speelman (voorzitter en bestuurslid wijkvereniging Berg en Bos)

De klankbordgroep heeft de onderzoeksrapportage voorzien van conclusies en aanbevelingen aangeboden aan het bestuur van de wijkvereniging Berg en Bos.

Deelnemers
In totaal zijn 370 huishoudens gevraagd om deel te nemen aan de enquête. In totaal hebben 125 huishoudens deelgenomen. Zij worden de respondenten genoemd. In het huidige vergunningengebied nam 42% van de huishoudens deel, in het uitbreidingsgebied 60% en in het buitengebied 32%.

enquete
Kaart 1: Onderzoeksgebied enquête

Meningen over vergunningparkeren
In het huidige vergunningengebied geeft het overgrote deel van de bewoners aan dat de parkeeroverlast (deels) is afgenomen sinds de invoering van het vergunningenparkeren. Binnen het parkeervergunningengebied is dan ook een groot deel van de bewoners (71%) positief over het vergunningenparkeren. 3% vindt het vergunningenparkeren slecht. De overige bewoners waren vooral negatief over de beperkingen die het vergunningenparkeren geeft voor de eigen vrijheid en de eigen bezoekers.
 
Binnen het uitbreidingsgebied was 56% van de huishoudens tegen de uitbreiding van vergunningenparkeren naar hun straten. Als reden gaven bijna allen op dat zij weinig tot geen overlast ervaren en dat daarom de nadelen van vergunningenparkeren niet opwegen tegen de voordelen.

In het buitengebied was 45% tegen het uitbreiden van het vergunningenparkeren, 24% was voor. De rest had geen mening. De tegenstanders gaven daarbij de volgende
onderbouwingen: Voorkeur voor een andere oplossing, veroorzaakt verschuiving van de overlast, onvoldoende overlast en de nadelen van parkeervergunning zijn groot.

 

 

 

 

Het geringe draagvlak voor het vergunningenparkeren lijkt vooral ingegeven door de grote ergernis over de manier waarop het vergunningenparkeren is georganiseerd, o.a.:

 • Dagkaarten zijn ongastvrij en lastig voor bezoek
 • 96 dagkaarten per jaar zijn ontoereikend bij lesgeven/zorg aan huis
 • de kosten van de vergunning en van de dagkaarten
 • Het moeten halen van de dagkaarten in het stadhuis
 • Geringe coulance van de controleurs ten aanzien van de eigen bewoners

De bewoners opperen verschillende ideeën om deze nadelen te beperken:

 • Voorzie bewoners per auto van een ‘ autosticker’ – duidelijk zichtbaar achter de voorruit zoals een wegenvignet – waardoor zij vrij kunnen parkeren in Berg en Bos en handhaaf de parkeerkaarten voor bezoekers aan Berg en Bos bewoners.
 • Alternatief voor de bezoekerskraspassen: een digitaal tegoed waarbij je via een app het kenteken doorgeeft en vervolgens wordt er tegoed afgewaardeerd, bestellen via de post, een of meer standaard kaart(en) die je elke keer weer kan gebruiken
 • 2 of 3 vaste parkeerkaarten per woonadres uitdelen
 • per auto een vergunning ipv de vergunning te delen over 2 auto’s
 • Verbalisanten coulant laten optreden tegen eigen bewoners bijvoorbeeld mbv  parkeersysteem in Amsterdam waarbij controleurs het kenteken intikken en zien dat de auto daar thuis hoort
 • Vergunningen en dagkaarten gratis maken (bijv. door de kosten af te wentelen op de veroorzakers)
 • bewoners tijdig op de hoogte brengen van wijzigingen in het parkeerbeleid
 • Bezit van meer auto’s niet belonen door mensen met 2 of meer auto’s meer mogelijkheden te bieden dan mensen met 1 auto.
 • Alleen vergunningenparkeren als er werkelijk parkeerlast is, dus niet in de winter

De bewoners noemden ook alternatieve oplossingen en aanvullende maatregelen, o.a.:

 • Parkeerschijf invoeren 1-2 uur
 • Aan één kant van de weg parkeren. De laan wordt dan in elk geval nooit geblokkeerd en blijft toegankelijk voor ambulance, brandweer, vuilniswagen e.d.
 • Uitbreiding van parkeermogelijkheden bij het Boschbad zelf en verlagen van de prijs. Vijf euro vindt men te duur, daarom gaat men in de wijk staan.
 • Uitbreiding parkeergelegenheid: bijv. Aan de buitenrand van Apeldoorn (bijv. Voorterrein Paleis Het Loo) in combinatie met pendelbussen, parkeergarage van twee verdiepingen bouwen onder de bestaande parkeerplaats
 • In heel Berg en Bos een parkeerverbod in de bermen, het gehele jaar door.
 • Strakkere handhaving door parkeerbeheer
 • Meer en duidelijkere borden (de hekken hebben goed gewerkt!)
 • Aandacht voor de verkeerssituatie door het Christelijk Lyceum

Overlast van geparkeerde auto’s in de straat
30% van de respondenten heeft last van geparkeerde auto’s in de straat. Daarbij is gevraagd naar auto’s van bezoekers van bijvoorbeeld park Berg en Bos, tennisclub Daisy etc. en niet naar de auto’s van (bezoekers van) bewoners. In het vergunningengebied ervaart 24% parkeeroverlast, in het uitbreidingsgebied 40% en in het gebied daarbuiten 18%.
De belangrijkste veroorzakers van de parkeeroverlast zijn Park Berg en Bos / Apenheul (met stip op 1), het Boschbad en het Christelijk Lyceum.

De belangrijkste vormen van overlast zijn (meest genoemde bovenaan):

 1. Parkeerders laten rommel achter
 2. Slecht uitzicht door geparkeerde auto’s
 3. Eigen uitrit moeilijk uit kunnen rijden
 4. Eigen bezoek kan niet parkeren

Van de respondenten die hinder ondervinden ervaart 61% vooral in de periode  april t/m medio oktober overlast. 39% ervaart het gehele jaar parkeeroverlast.
Door de helft van de respondenten wordt de overlast de gehele week ervaren, door 27% alleen in het weekend en door 24% alleen op werkdagen. Verdeeld over de dag wordt de meeste overlast in de ochtend en middag ervaren.
 
Klachten over parkeeroverlast
62% van de respondenten weten niet waar zij een klacht kunnen indienen in geval van parkeeroverlast. De 38% die dat wel zegt te weten is zeer verdeeld over bij wie een klacht hoort te worden ingediend. Ruim de helft noemt daarbij de gemeente. Daarnaast worden vooral de politie en de wijkvereniging genoemd.
Waar binnen de gemeente een klacht kan worden ingediend lijkt niet duidelijk. Ongeveer even vaak worden genoemd het algemeen nummer, de afdeling verkeer, de wijkpost, de wijkmanager en de buitenlijn.
 
19 respondenten hebben het afgelopen jaar daadwerkelijk een klacht ingediend. Zeven deden dit bij de politie. De rest deed dit o.a. bij de wijkvereniging, de gemeente en het Lyceum.
Van de 19 respondenten die een klacht hadden ingediend is ruim de helft ontevreden (8) tot zeer ontevreden (3) over de afhandeling van de klacht. Acht respondenten zijn wel tevreden.

Conclusies
Het wijkbestuur heeft – mede op basis van de uitkomsten van de enquête- de volgende besluiten genomen:

 • Het vergunningenparkeren nu niet uitbreiden
 • De optie van uitbreiding van het vergunningenparkeren in de toekomst wel openhouden

De wijkvereniging gaat zich inzetten om de volgende punten te doen realiseren:

 • Duidelijkheid bieden waar bewoners met klachten terecht kunnen
 • Duidelijke afspraken maken over de wijze waarop klachten worden geregistreerd en opgevolgd
 • Meer en meer in het oog springende bebording die aangeeft waar vergunningparkeren geldt.