Skip to main content

Vastgesteld bestemmingsplan Park Berg en Bos en omgeving

Ter inzage…

Vanaf 10 oktober 2013 ligt gedurende 6 weken ter inzage het bij raadsbesluit van 19 september 2013 vastgestelde bestemmingsplan Park Berg en Bos en omgeving met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1116-vas1. U kunt hier het document vinden via de website van de gemeente. 

Het bestemmingsplangebied Park Berg en Bos en omgeving ligt globaal tussen de bossen van de Kroondomeinen aan de noordwestzijde, de Amersfoortseweg vormt hier de plangrens. Aan de westzijde grenst het plan  aan het bestemmingsplan Veluwe, aan de zuidzijde vormt de Asselsestraat de grens. De bebouwingsrand van Apeldoorn vormt de oostelijke plangrens. Apenheul en het Park Berg en Bos liggen centraal in het plangebied. De Koningin Julianatoren is buiten het plangebied gehouden -met uitzondering van het achterterrein- hiervoor loopt een aparte procedure. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen zijn onder meer wijziging goot- en bouwhoogte gemeentewerf, inperking categorie├źn horeca t.b.v. Asselsestraat, wijziging nadere aanduiding bedrijfsbestemming Amersfoortseweg (terrein Vitens) in waterberging, opnemen regeling voor bestaande hekwerken, opnemen mogelijkheid pad t.b.v. hulpdiensten binnen bestemming Natuur (Apenheul). Er is een regeling ten aanzien van evenementen opgenomen waarbij een maximum aantal bezoekers is opgenomen. Daarnaast is door de gemeentewerf een maximaal bebouwingspercentage opgenomen. De wijzigingen staan beschreven in de zienswijzennota.

Tegen het ontwerp van het plan zijn zienswijzen naar voren gebracht. Ook heeft de gemeenteraad bij de vaststelling wijzigingen in het plan aangebracht. Daarom kunnen beroep instellen:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Tot en met 21 november 2013 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen via de website www.apeldoorn.nl/inzage.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt ook ter inzage in het stadhuis. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over het bestemmingsplan. Het digitale bestemmingsplan kunt u ook bekijken op de internetzuil in het stadhuis.