Skip to main content

Vervolg Burgerparticipatie

Februari 2019

door Jan Wassink

Op 10 januari 2019 heeft op het gemeentehuis een “werkoverleg” plaatsgehad tussen dorps- en wijkraden en de gemeenteraad. Dit overleg verliep niet erg soepel. Op de simpele vraag, gesteld door woordvoerders van verschillende dorps- en wijkraden, wat nu de noodzaak en urgentie is van het snel afschaffen van de dorps- en wijkraden, wist geen enkele coalitiepartij, ook niet na herhaalde vraagstelling, antwoord te geven. Men ging gewoon niet op de vraag in.

Een gênante vertoning, vooral vanwege de opstelling van sommige coalitiepartijen (VVD, Lokaal Apeldoorn en D’66 in het bijzonder). Deze opstelling bestond eruit eerst heel stellig positie in te nemen en vervolgens daar geen enkele verantwoording over kunnen af te leggen op het moment dat er een kritische tegenvraag komt. Dit vinden we een kwalijke zaak, zeker tegen de achtergrond dat de dorps- en wijkraden in 1999 door de gemeente zelf in het leven zijn geroepen.


De eensgezindheid onder de dorps- en wijkraden was deze avond, evenals op 19 december, groot. Zowel voor wat betreft het onbegrip over de hele gang van zaken maar ook ten aanzien van het gedeukte vertrouwen in de lokale politiek. Slechts een enkele partij nam het duidelijk op voor de dorps- en wijkraden.
Voor alle duidelijkheid: Het standpunt van de het bestuur van de Wijkvereniging Berg en Bos is dat het voortbestaan van de dorps- en wijkraden geen doel op zichzelf kan zijn. Sterker nog, onze wijkvereniging bestond al bijna 20 jaar voordat de dorps- en wijkraden hun formele status kregen. We zullen als bestuur de eerste zijn om onszelf op te heffen als we denken geen functie meer te hebben. Echter, de poging van de gemeentelraad om zonder grondige analyse en geheel feitenvrij, alle Apeldoornse dorps- en wijkraden te diskwalificeren, op te doeken én dit hele proces ook nog proberen af te raffelen, vinden we onbegrijpelijk en onhoffelijk.
Uiteindelijk heeft de gemeenteraad toch haar voorstel doorgezet, zij het met aanneming van twee moties, waaronder de Motie dorps- en wijkraden, die de beslissing over het afschaffen van de dorps- en wijkraden nog even uitstelt en waarbij het College van B&W opgedragen wordt in overleg te treden met dorps- en wijkraden over hun eigen toekomst. Een eerste vervolg “werksessie” is gepland op 6 februari. We hopen van harte dat het vervolgoverleg eraan bijdraagt dat de relatie tussen de dorps- en wijkraden enerzijds en de gemeente(raad) anderzijds weer wat wordt verbeterd.