Skip to main content

Vervolg discussie geluidsoverlast (3)

Sinds de discussie in 2013 is er een voorstel gemaakt voor een nieuwe ‘Nota geluid en evenementen Apeldoorn’. De eerste concept versie ontving de wijkvereniging in maart 2014. De voostellen waren zowel verheugend als zeer teleurstellend.

Verheugend omdat nu in de nota onderscheid werd gemaakt tussen echte evenementen locaties en stille wijken. Teleurstellend was het feit dat daarbij geen duidelijke vermindering van de geluidsmaxima aan werden verbonden. Het mag duidelijk zijn dat wij tijdens een discussieoverleg hier aandacht voor hebben gevraagd.

Er is vervolgens een tweede concept versie gemaakt, die de wijkvereniging in mei heeft ontvangen. In deze versie is een oplossing geboden voor onze bezwaren tegen het eerste voorstel.

Het voorstel wat nu voorligt gaat uit van twee soorten geluidsevenementen.

Voor de goede orde, er is sprake van een geluidsevenement, wanneer tijdens een evenement sprake is van versterkt geluid waarvoor een evenementenvergunning bij de gemeente is aangevraagd en verstrekt.

Er kan dan sprake zijn van twee soorten geluidsevenementen:

Een A-evenement, hier is sprake van een evenement waarbij het geluid het doel is, denk aan muziekuitvoeringen, disco feesten etc.

Een B- evenement, hierbij is sprake van een evenement waarbij geluid niet als doel, maar als ondersteuning is bedoeld. Bijvoorbeeld omroepen tijdens (grote) sportwedstrijden of achtergrondmuziek van bijeenkomsten.

De reden voor aanvragen van een evenementenvergunning is van toepassing wanneer organisaties meer versterkt geluid willen toepassen, dan wat zou mogen volgens de milieuwet die van toepassing is op de betreffende locatie (activiteiten besluit inrichtingen).

Wel voor zowel A- als B- evenementen is onderscheid gemaakt voor de locaties waar die worden gehouden.
Voor onze wijk Berg en Bos geldt dan situatie voor ‘Buitenlocaties in het buitengebied en aan de randen van de stad en de dorpen’,  categorie 3 locatie genoemd.

Voor de categorie 3 locaties zijn er nu de volgende voorstellen:

Frequentie

A-evenementen – 2 x per jaar

B-evenementen – 15 x per jaar

Maximaal geluidsniveau

A-evenementen – 70 dB(A) en 83 dB(C)

B-evenementen – 60 dB(A)

De voorstellen lijken een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de huidige situatie en redelijk, maar er is in de opgenomen lijsten in onze wijk sprake van 9 locaties en dan is een frequentie van maximaal 15 keer wel erg veel.
Nu bestaat er niet bij alle locaties de intentie voor het organiseren van geluidsevenementen, maar de nota geeft wel de mogelijkheid. Het mag duidelijk zijn dat de wijkvereniging hier toch geen genoegen mee kan nemen en heeft voorgesteld sommige locaties als één te gaan beschouwen. Of de frequentie van geluidsevenementen los te koppelen van deze nota en de locaties apart via zgn. locatieprofielen vast te leggen. Immers op sommige gemelde locaties in de wijk (Bosweide, Boschbad) kunnen helemaal geen geluidsevenementen omdat ze in of nabij Natura 2000 gebied liggen.
Onze aanbevelingen en opmerkingen zijn gemaakt en zullen worden meegenomen in een derde concept nota. Wij houden U op de hoogte.