Skip to main content

Voorbereidingsbesluit Laan van Spitsbergen

Ter inzage ligt het raadsbesluit van 14 februari 2013, waarbij de gemeenteraad heeft verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de Laan van Spitsbergen 2 in Apeldoorn,

zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0200.vb1006-onh1 en zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart nr. vb1006.

De gemeenteraad heeft bepaald dat:

  • het in het gebied waarvoor dit voorbereidingsbesluit geldt verboden is om het gebruik van gronden en bouwwerken of een deel daarvan te wijzigen in een andere vorm van gebruik dan aanwezig is op de dag van inwerkingtreding van dit besluit.
  • burgemeester en wethouders bij omgevingsvergunning kunnen afwijken van het hiervoor genoemde verbod mits het voorgestane gebruik niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.
  • het besluit in werking treedt met ingang van 16 februari 2013
  • het besluit vervalt indien niet binnen een jaar na de datum van inwerkingtreden van het voorbereidingsbesluit het ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage is gelegd
  • het besluit tevens vervalt op het tijdstip waarop het bestemmingsplan ter voorbereiding waarvan dit besluit is genomen, in werking treedt.

Tegen een voorbereidingsbesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Het digitale voorbereidingsbesluit is te raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/inzage. Het voorbereidingsbesluit ligt ook ter inzage in het stadhuis. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over het voorbereidingsbesluit. Het digitale voorbereidingsbesluit kunt u ook bekijken op de internetzuil in het stadhuis.
Bij het Omgevingsloket kunt u terecht van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur enop donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur. ’s Middags en op dinsdag- en woensdagavond kunt u uitsluitend op afspraak terecht. Een afspraak kunt u maken via onze website of door tijdens kantoortijden te bellen met 14 055.

Apeldoorn, 15 februari 2013
Laatst bijgewerkt: 12-10-2013