Skip to main content

Vooroverleg teksten bestemmingsplan

Vooroverleg teksten BP Park Berg en Bos in wording
Hieronder het besprekingsverslag van het – niet officiel zo aangekondigde – vooroverleg over het concept voorontwerp van bestemmingsplan Park Berg en Bos en Omgeving

 

Besprekingsverslag

Notulist
de leeuw

Onderwerp
Klankbordgroep park Berg en Bos

Dossier Faza

In afschrift aan

Datum 23-02-2012

Aanwezig
Aletta Kelderhuis, gemeente; José Cvetanovic, gemeente; Henk Otto, wijkraad Berg en Bos; André Bruins, Accres; Tom Munsterman, gemeente

Afwezig
Frank Rietkerk ivm vakantie

 1. Opening en welkom
  Aletta Kelderhuis heet iedereen welkom. We zijn bijeen om het bestemmingsplan park Berg en Bos en de voortoets Nb door te nemen. We nemen de stukken per pagina door.
 2. Bestemmingsplan/horecafunctie
  Restaurant/horecafunctie is een apart plan en niet in het bestemmingsplan opgenomen vanwege de procedure vrijstelling avondhoreca die op dit moment loopt. Plan ligt ter visie samen met de omgevingsvergunning.
 3. Voortoets
  Het Boschbad is onderdeel van het BP. Met de raad is i.h.k.v. de bezuinigingen afgesproken dat er meer ontwikkelruimte moet komen om het Boschbad rendabel te houden.Afhankelijk van de ontwikkelingen moet er een aparte procedure worden doorlopen.

  Actie:

  • Aletta vraagt aan Paul Ganzevles of het bosbad uitgebreider moet worden benoemd in de Voortoets.
  • Bestemming meer iom raadsbesluit brengen en in de regels Pag. 21: Tijd eruit halen (aan- afvoer materiaal18.00 uur) voor activiteiten in de nacht. Actie Aletta
 4. Bestemmingsplan
  Sprengenvallei staat niet op de plankaart, hoort er eigenlijk wel bij.

Actie:  Aletta overlegt dit met planjurist AGOVV. Als begrenzing wordt aangepast, dan niet bij dit voorontwerpplan, maar in een latere fase.

Pag. 33: In het Beeldkwaliteitsplan staan verouderde beelden.

Actie: Tom Munsterman past dit aan.

Pag. 37, regel 8: Er lijkt een trend te ontstaan ….. Natura 2000 gebied. Dit staat haaks op de voortoets.
Actie: Aletta haalt de zin eruit.

Overloopgebied tussen twee parkeerterreinen: overloopparkeren Felualaan opnemen i.k.v. verkeersplan Apeldoorn West.
Actie: André Bruins levert omtrent 4.3 een tekstvoorstel aan bij Aletta.

Actie Aletta: Overal waar Bosbad staat dit veranderen in Boschbad. Overal waar de Apenheul staat dit veranderen in Apenheul.

N.a.v. de kleurindeling in de legenda: intensieve recreatie wordt zwembad bedoeld. Het Boschbad kan geen veredeld evenemententerrein worden. De heer Bruins vraagt naar de huidige bestemming: die lijkt hem ruimer dan wat nu is toegestaan. Aletta geeft aan dat de algemene ruimte bestemming intensieve dagrecreatie wordt ingeperkt door de specifieke vorm van gebruik: zwembad.

Pag. 53: toevoegen verkeersplan. Actie:  Aletta

Pag. 53, punt 11: de tijdsbepaling weghalen. Actie: Aletta

Pag. 54, punt 54: zeer grote evenementen: 30.000 bezoekers ipv 3000. Actie: Aletta

Evenementendagen: in toelichting opnemen: af- en opbouw tijden. Actie: Aletta

Pag. 59: Bouwvolume: Actie: Tom en André kijken of dit niet overschreden wordt.

Kijken of kan worden opgenomen evt. bestaande mogelijkheid voor bedrijfswoning gehandhaafd kan worden bij het Boschbad. Actie: Aletta.

Pagina 115: Horeca 1: aanpassen 5511 eruit (disco). Actie: Aletta

Regel 6, Horeca 2: standplaats campers bij Stayokay vervalt. Er is wel behoefte aan. Eventueel parkeren bij Boschbad?

Bestemmingsplankaart: Tom bekijkt begrenzing voorplein met Linda Hooijer. Actie: Tom

Van: H.Y. de Leeuw-ter Telgte, h.deleeuw@apeldoorn.nl
Uitnodiging bijeenkomst 23 februari 2012
RO Vergaderkamer 5 Z524

Voortoets Nb-wet
bestemmingsplan Berg en Bos
Toetsing van het bestemmingsplan aan de bepalingen van de Natuurbeschermingswet 1998

Definitief
6 Conclusies en aanbevelingen
6.1 Conclusies
De herziening van het bestemmingsplan Berg en Bos omvat geen ontwikkelingen die mogelijk een (significant) negatief effect hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van de kwalificerende habitattypen van Natura 2000-gebied. Er is op voorhand geen belemmering vanuit de Natuurbeschermingswet voor de vaststelling van het bestemmingsplan.

Een deel van het plangebied van Berg en Bos valt binnen Natura 2000-gebied Veluwe. Dit natuurgebied is aangewezen vanwege het voorkomen van kwetsbare habitattypen en faunasoorten.
In deze Voortoets zijn globaal de effecten bepaald van de activiteiten die binnen het herziene bestemmingsplan mogelijk zijn op de habitattypen en faunasoorten waarvoor het beschermde gebied is aangewezen. Er is een inschatting gemaakt van de effecten die naar verwachting zullen optreden in de beschermde gebieden. Geconcludeerd wordt dat geen van de mogelijke effecten in significante mate zullen optreden in het beschermde gebied, mits extra beperkingen wordt gesteld aan activiteiten in de extensieve zone van Berg en Bos.

Aangezien uit deze voortoets blijkt dat het optreden van significante negatieve effecten op voorhand uit te sluiten is, hoeft op grond van de Natuurbeschermingswet en recente jurisprudentie aanvullend op deze Voortoets geen Passende beoordeling te worden gemaakt.

6.2 Aanbevelingen
Op grond van bovenstaande conclusies is geen vervolgprocedure inzake de Natuurbeschermingswet noodzakelijk. Met betrekking tot bestemming van Haps en de Bosweide, beide gelegen binnen de extensieve zone van Berg en Bos, is het van belang dat beperkingen aan de activiteiten worden opgenomen om effecten op doelstellingen voor zwarte specht te voorkomen.

Bij de uitvoering van werkzaamheden is wel een ontheffingsprocedure aan de orde. In het bijzonder bij de aanleg van recreatieve paden in de minder intensieve delen van het plangebied is daarbij toetsing aan de doelen van Natura 2000-gebied de Veluwe van belang.

Voor evenementen op de Bosweide wordt aanbevolen de beperkingen uit de beheervisie over te nemen, met een nadere specificatie van grote en kleine evenementen. Voor zeer grote evenementen op de Bosweide is weer een ontheffingsprocedure aan de orde.

7 Literatuur

_ Mertens, 2007. Natuurtoets flora- en faunawet, voortoets vogel- en habitatrichtlijn voor drie

plannen in het buitengebied van Apeldoorn.

_ Mertens, 2010. Actualiserende quick scan flora- en faunawet reconstructie ingang Berg en

Bos te Apeldoorn.

_ Beheervisie Berg en Bos Visie op beheer en ontwikkeling van bos- en natuurwaarden van

Berg en Bos. Gemeente Apeldoorn, 2007.

_ Ecologisch onderzoek bouw- en sloopplannen

_ natura 2000

Documenten.

(mei 2004 Gemeente Apeldoorn) de kadernota  “Over Welstand Geschreven”

(24 juni 2004, vastgesteld, conform de notitie “Minder Strikte Welstand”

(2006, CRK) Afsprakenkader voor gebiedsgerichte welstand voor park Berg en Bos

Dit is de leidraad voor de swituering en stijl van de belangrijkste gebouwen en ingrepen in het park.

(in 2007 door gemeenteraad vastgesteld)

Stadspark met Allure

De basis voor het herinrichten, beheren en onderhouden van het park.

(concept 9 november 2011)

Beeldkwaliteitsplan Park Berg en Bos

Dit document richt zich op het parkdeel van park Berg en Bos en gaat over bebouwing en de openbare ruimte in het park. Dit is de uitwerking van het afsprakenkader.

Het omvat enerzijds een “Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit” en heeft daarmee geen juridische status.

Anderzijds in de vorm van regelgeving conform artikel 12a van de Woningwet, het “Gebiedsgericht welstandskader park Berg en Bos”.

NB. In het verlengde vanuit gemeentelijk document ” Over Welstand Geschreven”