Voortgang bestemmingsplan Park Berg en Bos

Voortgang rapportage – teksten Henk Otto – bestuur Wijkvereniging Berg en Bos

27 juni 2014
De meervoudige kamer van de Raad van State heeft het bestemmingsplan Berg en Bos in de bodemprocedure besproken.

Aanwezig waren:
Gemeente Apeldoorn, mevr. Kelderhuis en de heer de Meij van de Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving,
Wijkraad Orden, de heer Hoving, de heer Brummelkamp
Directie Stichting Apenheul, de heer Frank Rietkerk,
Wijkvereniging Berg en Bos, mr. J. Berenschot en C. Kielstra.

Na een korte uitleg over de gang van zaken en de vervolgprocedure gingen de drie !! staatsraden diepgaand in op alle aangegeven argumenten waarom het bestemmingsplan niet acceptabel is.
Er is letterlijk aan de vertegenwoordiger van de Gemeente gevraagd op welke wijze er rekening is gehouden met het belang van omwonenden.

De belangrijke onderwerpen, zoals de evenementen op de Bosweide, de activiteiten bij het zwembad, de parkeeroverlast, de geluidsoverlast zijn in de 1,5 uur durende zitting aan de orde geweest en met hoor en wederhoor is getracht een antwoord te krijgen op alle bezwaren.
De drie leden van de Raad van State gaven blijk van volledig ingelezen te zijn in het gehele dossier en stelden uitsluitend te zake doende vragen.
 
De uitspraak laat nog ca. 6 tot 12 weken (o.a. ivm. zomerreces) op zich wachten, maar mijn gedachte is dat de Gemeente toch het verzoek c.q. opdracht krijgt om een aantal onderwerpen, paragrafen te herschrijven.
tekst Cees Kielstra

20 november 2013
De advocaat van de wijkvereniging heeft formeel beroep bij de Raad van State aangetekend tegen het besluit van de gemeenteraad van 19 september inzake het bestemmingsplan Park Berg en Bos en Omgeving. Het beroep zal vermoedelijk in het voorjaar 2014 worden behandeld.

5 november 2013
De wijkvereniging heeft contact opgenomen met een advocaat om na te gaan of beroep tegen het besluit van de gemeenteraad verantwoord en zinvol is. Immers alle wezenlijke argumenten van de wijkvereniging, maar ook gelijkluidende argumenten van vele belanghebbende wijkbewoners en bewoners andere wijken, zijn door ambtenaren van de gemeente aan de kant geschoven en deze besluiten zijn door de gemeenteraad bekrachtigd. Zelfs een door de gemeente aangewezen parkeerterrein op de Felualaan is daardoor weer verdwenen, terwijl dezelfde gemeenteraad vastgesteld heeft dat er nog 400 parkeerplaatsen bij moeten komen. Dat moeten nu dus 100 meer worden, maar daarvoor is geen plek binnen het bestemmingsplan Park Berg en Bos, het gebied waarvoor deze parkeerplekken nodig zijn!

Eigenlijk vreemd vroeger werd voor evenementen gewoon in het bos geparkeerd. Maar dat kan niet meer vanwege Natura 2000. Maar de evenementen kunnen volgens de gemeente wel en zijn belangrijk om de gemeente te promoten? Eigen bewoners moeten de overlast gewoon maar slikken!
Het overleg met de advocaat heeft als resultaat dat de wijkvereniging in beroep gaat bij de Raad van State. Dat heeft als gevolg dat het bestemmingsplan zolang de zaak in procedure is nog niet kan worden toegepast.

10 oktober 2013
Het aangepaste vastgestelde bestemmingsplan is gepubliceerd inclusief de zienswijzennota. Er is nu nog de mogelijkheid binnen een termijn van zes weken in beroep te gaan bij de Raad van State. Omdat de zienswijzen van de wijkvereniging niet zijn geaccepteerd gaat zij de mogelijkheden onderzoeken om beroep aan te tekenen.

19 september 2013
Het bestemmingsplan is in de gemeenteraad vastgesteld, maar met een aantal amendementen voor wijziging. Zo is het aantal bezoekers van een groot evenement op de Bosweide gemaximeerd tot 10.000 personen voor de duur van het evenement. Ook zijn er aanpassingen vastgesteld voor de wijkpost aan de Asselsestraat.

12 september 2013
Nadat door de wijkvereniging de wens naar is gebracht om bestemmingsplan Laan van Spitsbergen (AGOVV) weer onderdeel te laten worden van bestemmingsplan park Berg en Bos is als antwoord gekomen dat daarvoor procedures al te ver waren voortgezet.
Zo kwam het ontwerp bestemmingsplan dan zonder die wijziging ter discussie in de gemeenteraad. Daarbij kwamen veel discussiepunten aan de orde, o.a. over de gemeentewerf, evenementen en natuurlijk opnieuw het gebrek aan parkeerruimte. Een van de raadsleden verzuchtte dat dit al 25 jaar een groot probleem is en de VVD fractie merkte op dat er in 2004 door het college al toezeggingen waren gedaan dit eens en voor altijd op te lossen. Uiteindelijk werd besloten dat een aantal knelpunten moeten worden opgelost en dat daarna het bestemmingsplandocument weer ter discussie kan komen.
In het antwoord van het college zijn deze punten benoemd.

juli 2013
Naar aanleiding van inspraak acties van de wijkvereniging heeft de gemeente in bijgaande brief te kennen gegeven te overwegen rekening te houden met afspraken in het bestemmingsplan bij het toekennen van evenementen.

maart – april 2013
Er is een Nota inspraak en overleg (met voor de Wijkvereniging zeer teleurstellende antwoorden op de ingediende zienswijzen) toegezonden aan alle personen en partijen die vorig jaar een zienswijze hebben ingediend op het ‘concept ontwerp bestemmingsplan Park Berg en Bos en omgeving’. Verder is het bijgewerkte document ‘ontwerp bestemmings- plan Park Berg en Bos en omgeving’ voor inspraak tervisie gelegd. Zienswijzen kunnen tot 24 april 2013 worden ingediend. vanuit dit document is ons gebleken dat het wordt onderbouwd met onder andere de Beheervisie Berg en Bos.

6 december 2012
Vertegenwoordigers van het bewonerscollectief Wildernislaan en vertegenwoordigers van de wijkvereniging hebben een gesprek gehad met de projectmanagers van BP Park B&B en BP KJT van de gemeente om nogmaals een toelichting te geven op de wens dat het bosgebied achter KJT locatie Amersfoortseweg deel blijft uitmaken van bestemmingsplan Park Berg en Bos en omgeving. Het bleek dat de eerder ingebrachte argumentatie nu wel gehoor vond bij de gemeente en dat zover het de projectmanagers betreft zij geen bezwaren zien in dit voorstel. Ten aanzien van het BP KJT zal de in te tekenen grens worden ingebracht in de op te stellen nota van uitgangspunten. Ten aanzien van BP Park B&B zal dan het bosgebied aan de plankaart worden toegevoegd.
Kort is ook gesproken over BP AGOVV en de wens nogmaals naar voren gebracht dat het gebied van de Sprengenvallei onderdeel blijft vormen van BP Park Berg en Bos en omgeving.

november 2012
Er lopen besprekingen tussen de gemeente en de directie van Julianatoren om voor de beide KJT terreinen tot invulling van het afgesproken eigen bestemmingsplan te komen, zie plan Koningin Julianatoren.
De KJT terreinen zijn nu nog onderdeel van het vigerende bestemmingsplan.
In 1999 is een comvenant gesloten tussen directie Julianatoren en de gemeente, waarin opgenomen dat voor de KJT terreinen een apart bestemmingsplan zal komen.

29 juli 2012
De wijkvereniging heeft een tweede zienswijze ingediend

29 juni 2012
De wijkvereniging heeft haar zienswijzen ingediend

7 juni tot 4 juli 2012
Het voorwontwerp bestemmingsplan park Berg en Bos is gepubliceerd en belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen.

23 februari 2012
De tekst van het concept voorontwerp is besproken met de betrokken en bekanghebbende organisaties zoals Accres, Apenheul en de wijkvereniging Berg en Bos. Er zijn aanbevelingen gedaan voor aanpassingen van teksten, bijv. bij de bestemming horeca(Wentink) is de standaard tekst van disco etc.geschrapt, voor de bestemming sport (zwembad) is de mogelijkheid aangvuld met kleinschalige (dag) evenementen (dat kan ook in de huidige bestemming), op de plankaart zal bijvoorbeeld de parkeervoorziening in de Felualaan worden toegevoegd etc. De teksten worden nu verder aangepast en worden dan waarschijnlijk deze zomer gepubliceerd zoals de procedure voorschrijft.
zie verder Plan park Berg en Bos en omgeving

situatie 2011
Deze zomer zijn de aanpassingen voorbereid voor herziening van bestemmingsplan West. Dit omvat het vigerende bestemmingsplan met uitzondering van de terreinen van Koningin Julianatoren en van sportpark AGOVV. Het plan wordt opgewaardeerd naar de nu geldende regelingen en vernieuwde wetgeving (natuur- en culhistorie-waarden) en ten behoeve van nieuwe functies zoals te bouwen restaurant Wentink, Klimbos, De St@art, Apenheul etc. De meeste aanpassingen zijn reeds lang bij de betrokken organisaties zoals de wijkvereniging het discussiestadium gepasseerd en geaccepteerd. Diverse gebouwen staan er inmiddels, maar worden in het plan expliciet beschreven. Ongewenste uitbouwen en nevengebouwtjes (bijv. bij het Klimbos) worden niet meer geaccepteerd. Vanuit de wijkvereniging is gepleit voor aandacht voor verkeersafwikkeling (de parkeermogelijkheden zijn inmiddels volgens afspraak uitgebreid) en voor een legale kleinschalige camper overnachtingsplek.

situatie 2009
Het bestemmingsplan West plan dateert van 1994 en vraagt om herziening.
Punten die daarbij straks aan de orde zullen komen zijn:
a. aanpassingen bestemmingen in het Park Berg en Bos, denk aan Bosweide, Speelweide
b. de in- en uitbreiding van Apenheul, denk aan mogelijkheid hoger % bebouwing
c. het bouwen en exploiteren van een volwaardige horecagelegenheid langs de vijver
d. de nieuwe reeds via een ontheffing gebouwde gebouwen zoals van het Klimbos
Vooruitlopend op deze aanpassingen loopt nu reeds enkele jaren de discussie over het Park Berg en Bos

februari 2008
De sportvelden van A.G.O.V.V. maken onderdeel uit van bestemmingsplan West.
Om tijd te winnen zal de gemeente voor die terreinen in 2008 een tijdelijke bestemming vast gaan stellen om de prof club nog vijf jaar de gelegenheid te geven een nieuw stadion buiten West te bouwen. Het concept voorontwerp van dit tijdelijk bestemmingsplan is op 11-2-2008 aan de wijkvereniging ter inzage gegeven.
Zie verder Plan AGOVV – bestemmingsplan Laan van Spitsbergen 2

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn