Skip to main content

Voortgang (stadion) plannen AGOVV

Hier leest U over alle fasen die zijn gepasseerd in relatie met bestemmingsplan Laan van Spitsbergen 2 en de illegale tribunebouw op het AGOVV terrein.

18 maart 2014
Net als meer dan 160 bewoners rond het sportpark, heeft de wijkvereniging Berg en Bos, mede namens de wijkraad De Sprengen en Brink&Orden, een met stevig onderbouwde argumenten voorziene zienswijze ingediend bij burgemeester en college van de gemeente. Tevens is via een mail extra aandacht gevraagd voor deze argumenten bij alle raadsfracties van de gemeente. Het kan toch niet zo zijn dat een voetbalclub met ca. 400 leden, een potentieele bron mag worden van overlast en van verstoring van de leefbaarheid voor ruim 25.000 bewoners van deze stad?

5 februari 2014
Ondanks de afspraak waarbij CDA wethouder Stukker toezegde dat de tekst van het voorontwerp bestemmingsplan eerst in een overleg zou komen met de wijkraden, heeft, zoals gebruikelijk bij de gemeente, de betrokken ambtenaar daar geen gevolg aan gegeven en is het ontwerp bestemmingsplan Laan van Spitsbergen 2 nu gepubliceerd voor inspraak.
U kunt de toelichting, de regels en de plankaart van dit ontwerp hier downloaden.

januari 2014
De gemeente heeft zich georienteerd over wat de wensen van v.v. AGOVV zijn voor o.a. de tribunes en lichtmasten. De voetbalclub heeft in een schrijven haar wensen geuit aan de gemeente. De wijkvereniging heeft vervolgens van de gemeente een conceptvoorontwerp tekst voor het bestemmingsplan op de lokatie ontvangen. Daaruit blijkt dat de gemeente van plan is de illegale bouwwerken op de lokatie op te nemen in dit bestemmingsplan en de illegale situatie zo te legaliseren. In een daarop (15-01) volgend gesprek tussen de wethouders Stukker, Kruithof, Prinsen en vertegenwoordigers van de wijkraden De Sprengen, Brink en Orden en onze wijkvereniging is dat toegelicht. Opvallend is dat er binnen B&W geen unaniem besluit was gevallen, onze wijkwethouder Olaf Prinsen was tegen. Voorzitter Cees Kielstra, die tevens sprak namens de wijkraden De Sprengen en Brink en Orden, heeft zich uitgesproken tegen het besluit van B&W en aangegeven dat de wijken nu alleen nog de weg naar de rechter overblijft, nu de gemeente haar rol als handhaver van haar eigen regelgeving niet vervult. Op 20 januari heeft de wijkvereniging mede namens de andere wijkraden een verzoek om handhaving ingediend bij de rechtbank in Arnhem.

december 2013
Recent heeft een gesprek heeft plaats gevonden tussen de wethouders Stukker, Kruithof, Prinsen en vertegenwoordigers van de wijkraden De Sprengen, Brink en Orden en onze wijkvereniging. Daarbij is door de gezamenlijk wijkraden nog eens duidelijk gesteld, dat zij geen genoegen nemen met de gedoogsituatie van de gemeente ten aanzijn van het illegale gebruik en de illegale bebouwing op het AGOVV terrein. De reden van het gesprek was dat de gemeente niet, zoals afgesproken, voor 1 november heeft gereageerd op het verzoek van 25 april 2013 om de gedoogsituatie van de bebouwing op het AGOVV terrein te beindigen.

Op 6 december 2013heeft de wijkvereniging Berg en Bos bij de gemeente weer een formeel verzoek ingediend om handhavend op te treden tegen het illegale gebruik en illegale bebouwing op het AGOVV terrein. De wijkvereniging verwacht binnen 14 dagen antwoord.

september 2013
Tijdens inspraakavond bij de gemeenteraad is door de wijkvereniging Berg en Bos voorgesteld het bestemmingsplan Laan van Spitsbergen 2, weer deel te laten uitmaken van bestemmingsplan Park Berg en Bos en omgeving. Dit voorstel is afgewezen.

25 april 2013
De wijkvereniging heeft samen met de wijkraden De Sprengen en Brink&Orden bij de gemeente een formeel verzoek ingediend tot handhavend op te treden tegen het illegale gebruik en illegale bebouwing op het AGOVV terrein.

14 februari 2013
Het voorbereidingsbesluit voor aangepast bestemmingsplan Laan van Spitsbergen 2 is ter inzage gelegd.

januari 2013
De BVO AGOVV is failliet verklaard. Hierna, dus in de teksten hierboven, is de discussie niet meer over de BVO (Beroeps Voetbal Organisatie), maar gaat het over v.v.AGOVV, de amateur Voetbal Vereniging. Het is de amateurclub die nu opgezadelt is met de restanten van de BVO. Zij hebben nog inkomsten tegoed, want hte sportcomplex is hun eigendom en daar staan nu nog de illegale tribunes en lichtmasten. Met name de 20 meterhoge mast is levert veel overlast bij omwonenden.

2012
19 april 2012
Tijdens de politieke markt, hebben zowel bewoners als de drie wijkraden zich, in het verlengde van reeds eerder ongediende zienswijzen, expliciet uitgesproken tegen de uitbreiding van de accomodaties op het veldsportpark Berg en Bos. De term “stadion” hoort ook niet in de tekst van het te vernieuwen bestemmingsplan.

12 april 2012
In een extra ledenvergadering is de heer Ton Peters gekozen tot voorzitter van de AGOVV amateur vereniging. Hij heeft samen met de andere nieuwe bestuursleden de opdracht gekregen om het onderhandelingstraject in te gaan met partijenen die de grond van de vereniging wil kopen. De vereniging is eigenaar van het sportpark Berg en Bos. Reeds geruime tijd is er bij de vereniging en bij de BVO AGOVV sprake van forse schulden onder andere bij de belastingdienst. Een bod van de gemeente Apeldoorn om de grond terug te kopen werd afgewezen omdat de vereniging de grond meer waard acht dan het bod van de gemeente. De vereniging is in de waan dat de grondprijs te vergelijken is met de grondwaarde in de woonwijk. De vereniging heeft de grond met de beperkte bestemming van veldsport enkele jaren geleden voor € 50.000,00 van de gemeente overgenomen.

29 maart 2012
De profs van AGOVV Apeldoorn hebben het plan om zich los te weken van hun amateurtak en te verhuizen naar Malkenschoten officiële status gegeven. Apeldoornse Boys-voorzitter Ton Heerts is benoemd tot voorzitter van een projectgroep die de nieuwe betaald-voetbalclub voorbereidt. Samen met AGOVV-commissaris Ronald Kort formeert hij elf commissies, met elk hun eigen aandachtspunten. Voorbeelden zijn supporters en commerciële activiteiten en locatieonderzoek. De ‘Projectgroep Nieuwe BVO in oprichting’ heeft een communiqué uitgevaardigd om ‘enkele hardnekkige misverstanden’ weg te nemen.

Daarmee spelen Ton Heerts en Ronald Kort in op de emotie die loskwam nadat de Stentor een week geleden berichtte over de hervormingsplannen voor het Apeldoornse voetbal, die veel verder gaan dan verplaatsing van het AGOVV-stadion maar een brede samenwerking met het amateurvoetbal behelst plus een gezamenlijke jeugdopleiding met FC Twente.

11 februari 2012
De eigenaar van de grond van het sportpark Berg en Bos, de AGOVV amateurvereniging, zoekt mogelijkheden het park terug te verkopen aan de gemeente en maakt dezelfde denkfout als het grondbedrijf van de gemeente. Ze denken dat de grond sinds 1999 zeer veel meer waard is geworden. Maar door zeer grote druk van omwonenden is het bestemmingsplan beperkt tot de mogelijkheid van veldsport(voetbal) en zijn er beperkingen voor bebouwing.

20 januari 2012
Opnieuw is er sprake van de optie voor bouw van een AGOVV stadion in het “bosje van Goudkuil” langs de Europaweg. Vanuit Den Haag wordt hier een voorbeeld aangeroepen van beperkingen van ontwikkelingen vanwege overdreven remmende en nauwelijks zinvolle regelgeving.

18 januari 2012
De wijkraden Berg en Bos, Orden en De Sprengen hebben samen hun zienswijzen ingediend voor het ontwerp bestemmingsplan Laan van Spitsbergen 2 = AGOVV locatie. De bezwaren spitsen zich indringend opnieuw toe op beperking tot maximaal 2500 zitplaatsen – zoals destijds (2002) door AGOVV gewenst en met alle betrokken partijenen afgesproken – en duidelijke regels ter voorkoming overlast op gebied van geluid en licht.

2011
5 mei 2011
De overdracht licentie van amateurs AGOVV aan BVO AGOVV is uitgesteld omdat bestuur amateurs vanwege onenigheid zijn opgestapt. Het bestuur van de noodlijdende amateurs zou het aan visie ontbreken en er is sprake van twee partijen. Voor 1 juli moet de licentie zijn overgedragen, zegt de KNVB.

16 april 2011
AGOVV heeft schoon schip gemaakt en gekozen voor vernieuwde leiding in de persoon van Ad van der Molen. Bij zijn aantreden heeft de heer van der Molen gemeld dat hij de ambitie heeft om met AGOVV binnen vier jaar naar een eigen stadion te verhuizen.

2010
16 oktober 2010
De bouw van in totaal twintig skyboxen in het stadion van AGOVV loopt minstens een jaar vertraging op. Bij de gemeente Apeldoorn zijn tachtig bezwaren binnengekomen tegen het voorontwerp bestemmingsplan, dat de bouw van de businessunits mogelijk maakt. AGOVV heeft bovendien nog geen bouwvergunning aangevraagd. Buurtbewoners vinden dat het nieuwe bestemmingsplan te ruime bebouwing mogelijkheden geeft. Ze willen uitsluiten dat er bijvoorbeeld een karthal op Berg en Bos kan worden gebouwd. Tachtig mensen hebben een inspraakreactie ingediend. Volgens gemeentewoordvoerder Toon Schuiling heeft het grootste deel betrekking op de bebouwing mogelijkheden.
Begin volgend jaar bundelt de gemeente de reacties in een ‘inspraaknotitie’. Daarna volgt het ontwerp bestemmingsplan, waarin suggesties eventueel worden verwerkt. 1 september 2010 Bewonersavond in Mandala om samen over het voorgestelde bestemmingsplan te discussiëren en plan van protestactie op te zetten.
Het is duidelijk dat de drie betrokken wijkraden van plan zijn zich namens alle bewoners fel tegen de uitbreiding van bezoekersplaatsen te verzetten.

18 augustus 2010
Het voorontwerp bestemmingsplan AGOVV, dat op verzoek van de huurders van de AGOVV velden door de gemeente is ontwikkeld is op 18 augustus 2010 formeel gepubliceerd. Bewoners de stukken inzien op het gemeentehuis of het document downloaden via de website van de gemeente. Intussen hebben de wijkraden de stukken al ontvangen en zijn zij zich aan het inlezen.
Een vervelend incident is het zgn. communicatie misverstand, dat er destijds volgens de wijkraden 2500 bezoekersplaatsen zouden komen. De waarheid is dat destijds is afgesproken, dat er 2500 nieuwe plekken komen en dat de oude tribune met 750 plekken dan zou verdwijnen. De realiteit is dat deze tribune door SAM is gered en nu een Apeldoorns monument is en de 750 plekken ondanks de afspraak zijn gebleven. Nu, zo blijkt uit het voorontwerp, worden we dus als nog geconfronteerd met een uitbreiding naar 3750 (sta en zit) plekken!!! De gemeente geeft daarbij echter uitdrukkelijk aan dat daarmee de grens is vastgesteld.

29 januari 2010
Ophef over de wens van AGOVV in het concept voorontwerp bestemmingsplan om het aantal bezoekersplaatsen uit te breiden naar 3680. Naast het blijven bestaan en gebruiken van de oude tribuneplaatsen denkt men ook aan skyboxen.

16 januari 2010
Tegen het nieuwe concept voorontwerp bestemmingsplan voor AGOVV zijn zoveel bezwaren, meer dan tachtig inspraakreacties, gekomen dat de bouw van de geplande nieuwe business skyboxen minstens een jaar is uitgesteld. Overigens AGOVV heeft zelf ook nog geen bouwvergunning aangevraagd.

2008
15 september 2008
In het platform overleg worden de wijkraden over de voortgang van AGOVV stadionplannen geïnformeerd door de wethouder Jolanda Reitsma. De ontwikkelingen gaan nog sneller dan gedacht, stelt zij vast. De vraag is hoe nu verder.
Zij wil graag van de wijkraden weten “hoe die er nu instaan”.
Cees Kielstra, voorzitter wijkraad Berg en Bos stelt dat de situatie rond AGOVV met de dag ingewikkelder wordt, voor de zomer is er een tijdelijk bestemmingsplan gevraagd voor de huidige locatie. Door het wegvallen van de basis hieronder, namelijk uitzicht op een definitieve oplossing, is dat niet te realiseren.
Per 1 november 2008 zullen sommige opstallen illegaal worden. De ambities van AGOVV liggen hoog en ook de KNVB stelt haar eisen.
Voor de vakantie is in verband met het niet doorgaan van nieuwbouw op de locatie Kuipersdijk de zaak AGOVV door de projectwethouder overgedragen aan de wethouder Ruimtelijke Ordening.
Er zijn in het verleden duidelijk toezeggingen gedaan over de tijdelijkheid van de opstallen en de duur van verblijf op Berg en Bos, althans voor de BVO Apeldoorn. 
Cees Kielstra is uitermate benieuwd hoe de wethouder één en ander denkt te regelen. Een voorbeeld: wat gebeurt er bijvoorbeeld als AGOVV in de toekomst elders gaat bouwen met de huidige opstallen?
De wijkvereniging en wijkraden Noordwest zullen de zaken uiterst kritisch blijven volgen. De nieuwe WRO gaat uit van diverse andere zaken, zoals milieu eisen etc.
Jolanda Reitsma stelt dat het beter is één en ander in onderdelen te bezien. Zij stelt dat de wijkraden en AGOVV met elkaar in overleg moeten gaan.
Ger Luijten, voorzitter wijkraad De Sprengen, stelt dat buurtgenoten duidelijk minder positief staan tegenover de plannen om AGOVV te laten voetballen op de huidige locatie. Er wordt veel gedaan voor een kleine groep. Ook stelt hij dat AGOVV in het verleden te lang niets gedaan heeft. AGOVV zou volgens een stappenplan moeten werken, daar is ook niets van terechtgekomen. AGOVV heeft de eerste jaren te veel achterover geleund.
Jolanda Reitsma stelt dat er veel “omheen gemaakt” moest worden om het betaalbaar te maken op de Kuipersdijk.
Gert Wassink, voorzitter wijkraad Orden, stelt dat voor de vakantie de Kuipersdijk nog volop in beeld was. In de vakantieperiode komt in één keer weer de locatie bij de Kwantumhallen in beeld. Door het wegvallen van twee bedrijven is de mogelijkheid voor deze locatie wel reëler geworden. 
Jolanda Reitsma stelt dat zij het gesprek wijkraden en AGOVV op zo kort mogelijke termijn wil laten plaatsvinden, uiterlijk 31 december moet er duidelijkheid zijn “Over hoe verder te gaan”.

10 september 2008
AGOVV hoeft geen haast meer te maken met vertrek van stadion Berg en Bos. Het Apeldoorns college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het bestemmingsplan zodanig te wijzigen dat er tot in lengte van jaren profvoetbal kan worden gespeeld. Dat laat onverlet dat de club elders een nieuw stadion wil bouwen. De Europaweg heeft daarbij de voorkeur.

15 juli 2008
Wethouder Metz (VVD) is niet langer belast met AGOVV’s stadionplannen. Metz draagt het dossier over aan wethouder Jolanda Reitsma (PvdA) van ruimtelijke ontwikkeling. Het college van b&w besloot dit, nadat de gemeenteraad een streep zette door een stadion aan de Kuipersdijk. De VVD verwijt zijn college- partners het bestuursakkoord te breken.

3 juli 2008
De Apeldoornse gemeenteraad heeft een dikke streep gezet door de plannen van AGOVV om een stadion te ontwikkelen aan de Kuipersdijk.
Zonder te weten wat dit betekent voor de toekomst van de club, kreeg wethouder Rob Metz te verstaan dat er geen energie meer in het stadionproject moet worden gestoken. Metz is binnen het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor het dossier AGOVV. Hij steunde AGOVV’s pogingen om naar het nieuwe regionale bedrijventerrein Apeldoorn-Zuid te verhuizen. Daarin stond hij binnen het college echter alleen.
Tijdens de behandeling vertaalde die verhouding zich in de raadzaal. Het college had de raad de keuze voorgelegd al dan niet door te gaan met de plannen. Een meerderheid van PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP en Groen Links besloot de stekker eruit te trekken.
De grootste raadsfractie PvdA gaf als bezwaar dat vergeleken met de vorige locatie waarop AGOVV studeerde (Goudkuilbosje Europaweg) dat het project veel te grootschalig zou worden. De partij gelooft niet dat de plannen realistisch zijn.
Beter zou het zijn om op Berg en Bos te blijven, stelde de PvdA. Daarvoor kreeg de partij echter geen bijval. Het college moet blijven studeren op de mogelijkheid van verhuizing naar een nieuwe locatie.

18 april 2008
AGOVV moet op zoek naar een nieuwe partner voor de bouw van het stadion, omdat gebleken is dat Living City niet betrouwbaar zou zijn.

12 februari 2008
De heer Doorn praatte de wijkraden bij over de voortgang van het nieuwe stadion.
AGOVV heeft de keuze voor de Kuipersdijk geaccepteerd en gaat er niet meer van uit dat de locatie Europaweg een alternatieve optie is.
 De locatie Kuipersdijk, direct naast het dierenasiel aldaar, is een fraaie zichtlocatie langs de A1. En dat lijkt gunstig voor de toekomstige exploitatie mogelijkheden.
In de komende weken zijn er samen met de gemeente atelier bijeenkomsten waar over de invulling wordt gepraat. De verwachting is dat begin april de randvoorwaarden voor deze locatie in de vorm van een businessplan op papier zullen staan. De gemeente zal deze plannen dan meenemen in de MER procedure die in voorbereiding is voor dit industriegebied. Die procedure loopt ongeveer anderhalf jaar, waarna de verdere invulling van een nieuw bestemmingsplan voor dat gebied kan plaatsvinden. De voorbereidingen van de bouw kunnen dan ook beginnen.
Ten aanzien van de huidige locatie is een aanzet gemaakt voor tijdelijk bestemmingsplan. Dit wordt dan losgeweekt uit het huidige bestemmingsplan West en duurt vijf jaar dat betekent tot 1 januari 2014. De wijkraden zullen de gemeente aan die termijn houden.

2007
20 december 2007
De raad heeft vastgesteld dat AGOVV voor 1 april 2008 met een concreet plan komt voor de locatie Kuipersdijk. Wethouder Metz zal daar op toezien. Verder gaat men akkoord met de plannen om een aantal voorbereidende procedures op gang te zetten waaronder een tijdelijke bestemmingsplan voor het huidige AGOVV terrein.
 13 december 2007 inspraak in PMA
De wijkraden hebben, na raadpleging van hun achterban, hun definitieve standpunt bepaald. Vooralsnog is het opnieuw stellen van een termijn van vijf jaar onacceptabel. De wijkraden hebben in gezamenlijk overleg hun standpunt ingesproken in de PMA op 13 december 2007 (Politieke Markt Apeldoorn). Daarbij is gedacht aan een stappenplan met diverse meetpunten, zodat voor 1 augustus 2008 duidelijk is waar we staan. 
De politieke partijen hebben duidelijk gesteld dat ook zij op regelmatige tijden op de hoogte wensen te worden gehouden van de voortgang van het stappenplan. Zij onderstrepen de onhaalbaarheid van de locatie Europaweg, hetgeen zou blijken uit diverse voor de wijkraden toen niet beschikbare studies.

Verder verwachten zij in April 2008 een businessplan van AGOVV voor de locatie Kuipersdijk en gaat men akkoord met de plannen voor een tijdelijke bestemming voor het huidige AGOVV terrein.
November 2007 B&w komen tot de conclusie dat de bouw van een voetbalstadion op de locatie Europaweg /Ugchelsegrensweg (Goudkuilbosje), niet kansrijk is. Op verzoek van AGOVV Apeldoorn besluit het college nu de mogelijkheden van stadionbouw aan de Kuipersdijk (zuidelijke kant A1, als onderdeel van het toekomstig regionaal bedrijventerrein) te onderzoeken. Het college spreekt verder de intentie uit om AGOVV Apeldoorn het spelen van betaald voetbal op Berg en Bos ook ná 1 augustus 2008 mogelijk te maken. Het college gunt AGOVV Apeldoorn ‘blessuretijd’ tot uiterlijk 1 augustus 2013. De gemeenteraad wordt per brief in kennis gesteld.

9 november 2007
Op 9 november presenteerde de gemeente opnieuw de locatie Kuipersdijk als beoogde locatie voor een nieuw stadion, ook daarvoor zullen nog veel stappen gezet moeten worden voordat de spade de grond in kan. 
Verder stelde de gemeente mee te willen werken aan een tijdelijk bestemmingsplan voor de huidige locatie aan de Laan van Spitsbergen met als uitgangspunten: “Maximum duur van het tijdelijke bestemmingsplan vijf jaar en met als uitgangspunt de huidige bebouwing”.
 Tijdens het gesprek op 9 november werd door de gemeente duidelijk gesteld dat de locatie ‘Goudkuilbosje’ aan de Europaweg niet te verwezenlijken was. AGOVV wil echter vooralsnog zich hierbij niet neerleggen en wil verder onderzoeken of het alsnog haalbaar is. Er is in de loop der jaren, zoals eerder gesteld al veel tijd verloren gegaan dus naar de mening van de wijkraden zal er nu echt vaart gemaakt moeten worden.

7 november 2007
Rond 7 november werden een aantal dorps- en wijkraden uitgenodigd voor informatieverstrekking door de gemeente op 9 november j.l. De te verstrekken informatie konden we echter op 9 november j.l. al lezen in De Stentor.

Oktober 2007

In antwoord op Kamervragen van Groen Links geeft minister Verburg van LNV begin oktober aan dat bouw van een stadion in dit gebied geen voor de hand liggende optie is. 
Witteveen&Bos laat weten de door AGOVV Apeldoorn gewenste stadionbouw op de locatie Europaweg/Ugchelsegrensweg (Goudkuilbosje) als niet kansrijk te bestempelen. Dit omdat de locatie onderdeel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur. 
De Nijmeegse juristen Lam en Nijmeijer trekken eenzelfde conclusie. De juristen baseren zich te zake op het streekplan Gelderland. Relevant in dit kader is de zinsnede dat aan activiteiten binnen de EHS alleen planologische medewerking wordt verleend indien er geen reële alternatieven zijn én er sprake is van een groot maatschappelijk belang.
De juristen constateren in het advies aan het college dat er wél reële alternatieven zijn en stellen – mede op basis van jurisprudentie – vast dat met de bouw van een stadion met toebehoren géén groot maatschappelijk belang is gemoeid.
Anticiperend op de mogelijke uitkomst van het onderzoek naar de Goudkuillocatie heeft het college Witteveen&Bos – medio juli – tevens gevraagd ook nader onderzoek te doen naar mogelijke alternatieve stadionlocaties. Uit dit nadere onderzoek blijkt dat de locatie Europaweg/Dijkgraafweg zich nog altijd het best leent voor de bouw van een stadion. Deze locatie is echter in 2006 door AGOVV Apeldoorn afgewezen. De Kuipersdijk (toekomstig bedrijventerrein Apeldoorn-Zuid) komt als één na beste locatie uit de bus terwijl ook het zogeheten Philipsbosje mogelijkheden biedt voor de bouw van een stadion.
De Goudkuillocatie, het TNO/ETV terrein en de huidige locatie Berg en Bos worden door Witteveen&Bos als niet kansrijk betiteld. “Zij moeten vanwege de stringente wetgeving als irreëel en onhaalbaar worden beschouwd”.
Uit een onderzoek van de gemeente (met medewerking van mr. dr. A.G.A. Nijmeijer) blijkt ten slotte dat door middel van een voorlopig bestemmingsplan (met een tijdsduur van maximaal vijf jaar op basis van de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening) er ook ná 1 augustus 2008 betaald voetbal gespeeld kan worden op Berg en Bos.
 Gelet op de onderzoeksuitkomsten laat AGOVV Apeldoorn laat het gemeentebestuur eind oktober 2007 weten de koers te willen verleggen richting Kuipersdijk.

September 2007
GS van Gelderland geven in september (naar aanleiding van vragen van de SP) aan dat vestiging van een voetbalstadion binnen het Natura 2000 gebied niet voor de hand ligt.
Juli 2007
De gemeenteraad geeft het college begin juli 2007 de opdracht om de mogelijkheden en onmogelijkheden van de bouw een stadion op genoemde locatie te onderzoeken. De raad vraagt het college tevens om een visie inzake Berg en Bos.
Direct na het verstrekken van de opdracht vraagt het college Witteveen&Bos te Deventer om een nader locatie-onderzoek te doen. De juristen Lam en Nijmeijer uit Nijmegen krijgen de opdracht op de juridische voetangels en klemmen in beeld te brengen. Intern wordt gekeken naar de mogelijkheden om een langer verblijf van het betaald voetbal op Berg en Bos mogelijk te maken.

18 juni 2007
Namens Stadsdeel Apeldoorn Noordwest is aan B&W en de raadsleden een brief gezonden waarin wordt gemeld dat men uit de krant heeft moeten vernemen, dat er nu een stadionplan ligt. Een plan dat waarschijnlijk een geringe kans van slagen heeft vanwege de natuurwaarden van het zogenaamde Goudkuilbosje. Er wordt weer op gewezen dat de gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen ten aanzien van de tijdelijke vergunningen op de huidige locatie.

Juni 2007
In een brief aan de gemeenteraad concludeert het college B&W half juni 2007 dat AGOVV Apeldoorn niet per 1 augustus 2008 niet beschikt over een nieuwe locatie voor het spelen van betaald voetbal. Het college vraagt de gemeenteraad om ‘richting’ inzake het verzoek van de club om een stadion te bouwen op de locatie Europaweg/Ugchelsegrensweg. Dit gelet op het feit dat het hier niet om de meest voor de hand liggende locatie gaat (onderdeel EHS).

10 Mei 2007 
Op 10 mei 2007 vraagt AGOVV Apeldoorn formeel medewerking aan het college voor de realisatie van een nieuw stadioncomplex op de locatie Europaweg, tegenover de Ugchelsegrensweg (Goudkuilbosje). Het gaat daar om een locatie die nog niet eerder onderdeel van discussie geweest.

6 februari 2007 
AGOVV heeft haar oog laten vallen op het terrein achter de Gamma aan de laan van Spitsbergen. De profclub zoekt voor de invulling rondom het stadion in de virtuele en mediawereld, gaming en alles wat daar mee te maken heeft. In dit “Goudkuilbosje” krijgt men te maken met bomen kappen en dat ligt mogelijk politiek gevoelig.

2006
3 oktober 2006

,,Als het aan mij had gelegen, hadden we twee jaar geleden al een nieuw stadion gehad”, aldus wethouder Rob Metz. Hij gaat daarom nogmaals met AGOVV aan tafel om een nieuwe voetbaltempel te bouwen.
 Als reactie op deze mededelingen heeft de wijkvereniging namens alle betrokken wijkraden een brief naar het college gestuurd waarin werd aangedrongen op nakomen van de beloofde toezeggingen. 
De gemeenteraad geeft begin 2006 aan deze keuze te ondersteunen. AGOVV Apeldoorn wordt gevraagd om een business case voor deze locatie uit te werken.
 In september 2006 laat AGOVV Apeldoorn aan B&W weten de realisatie van een stadion aan de Europaweg als onderdeel van de Zuidwestpoort financieel niet voor elkaar te kunnen krijgen. Na ruggespraak met de gemeenteraad in oktober 2006 krijgt AGOVV Apeldoorn vijf maanden respijt om alsnog met een sluitende business case te komen.

27 september 2006
De kans dat AGOVV in 2008 in een nieuw stadion speelt is niet groot. ‘Dan moeten er snel spijkers met koppen worden geslagen’, zegt praeses Victor Doorn. AGOVV richt zich op uitbreiding van Berg en Bos, met business-seats en een staantribune. AGOVV Apeldoorn wil heel graag en zo snel mogelijk naar een nieuw stadion op de hoek van de Laan van Spitsbergen en de Europaweg. In een stadion met een voorlopige capaciteit van 8000 toeschouwers en alle gewenste faciliteiten voor grote en kleine sponsors schiet de begroting omhoog en groeien de kansen op de gedroomde promotie naar de eredivisie.
 Victor Doorn erkent dat in de beoogde verhuizing flink de klad zit. Alles draait, zoals zo vaak, om de poen. De eerste berekende grondprijzen maken volgens de voorzitter de bouw van een stadion onmogelijk. Bedragen noemt hij niet, wel dat ‘ je voor dat geld geen ontwikkelaar, bouwer en belegger zo gek krijgt om geld in een stadion te stoppen.’ Ook AGOVV stapt er niet in. ‘ Als er te veel geld bij moet stijgen onze lasten en we willen in principe niet meer kwijt dan de huur op Berg en Bos.’

2005
september 2005
Vermoedelijk zal het nieuwe AGOVV-stadion ‘moeten’ verrijzen op de “Goudkuil-locatie” langs de Europaweg.
 Dat heeft een fikse logistieke operatie tot gevolg, maar het schijnt dat de laatste bottlenecks (fijnstof en verplaatsing Pluijm) nagenoeg opgelost zijn. 

Ikzelf ben hier erg content mee, omdat deze locatie 
m.i. de volgende voordelen c.q. kansen biedt:
- veel parkeergelegenheid, om van daar shuttlebussen 
rondjes te laten rijden langs de west-Apeldoornse 
attracties;
- wellicht een (NS/lightrail) station/halteplaats 
in Apeldoorn-west;
- (eindelijk) een Albert Heijn in Zuidwest(?):
- een ‘waardiger’ toegangspoort voor Apeldoorn.

 Spoedig zal de locatiekeuze openbaar worden gemaakt, ikzelf hoop dat het bovenstaande dan realiteit zal 
blijken.
 Graag ontvang ik suggesties hoe wij daar alsdan 
adequaat op kunnen reageren/inspelen. – de wethouder -

 In goed overleg komen B. en W. en AGOVV Apeldoorn eind 2005 – na langdurig overleg – tot de conclusie dat realisatie van een stadion aan de Europaweg (deelgebied Noord, Kwantum, BCC), als onderdeel van de Zuidwestpoort, de beste kansen biedt.

2004
Eind november 2004 heeft een tweede overleg plaatsgevonden. Afgesproken wordt om nader in te zoomen op vier locaties te weten het Philipsbosje (Laan van Malkenschoten- Arnhemseweg), Europaweglocatie (deelgebied Noord; Kwantum, BCC etc. locatie), Kuipersdijk( Regionaal Bedrijventerrein) en de TNO / ETV – locatie. 
B. en W zijn zich steeds bewust geweest van de tijdelijkheid van de situatie op Berg en Bos. Medio 2004 is gestart met een studie naar potentiële nieuwe stadionlocaties. In totaal zijn 14 locaties gescand op aspecten als ruimtelijke inpasbaarheid, milieu, mobiliteit, openbare orde, groen en stedenbouw. Per locatie zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden in kaart gebracht. De locaties zijn begin november 2004 besproken met de initiatiefgroep AGOVV Apeldoorn.

2003
Sinds de oprichting van de profclub – de BVO AGOVV in 2003 is er sprake van verhuizing van het sportpark Berg en Bos naar een andere locatie.
 Het huidige stadion van AGOVV is gelegen op het snijpunt van het werkgebied van de wijkvereniging Berg en Bos, wijkraad Orden en wijkraad De Sprengen. Om die reden voeren wij gezamenlijk periodiek overleg met zowel AGOVV als de gemeente. De locatie zelf behoort tot het werkgebied van de wijkvereniging Berg en Bos, welke dan ook als “leader” in dergelijke overlegsituaties optreedt. 
Met de herintrede van AGOVV Apeldoorn in het betaalde voetbal (2003) ging een diep gekoesterde wens van een aantal voetbalenthousiasten in vervulling. Bepaald gemakkelijk verliep de herintrede niet. Om een KNVB licentie te verkrijgen moest AGOVV Apeldoorn aan een groot aantal voorwaarden op sportief en financieel terrein voldoen. 
Het meest problematisch was echter het vinden van, een voor betaald voetbal, geschikte locatie. Na discussie met de gemeente Apeldoorn en de buurt is aan AGOVV Apeldoorn toestemming verleend om de ‘amateurlocatie Berg en Bos’ weer tijdelijk geschikt te maken voor het spelen van betaald voetbal.
Tijdelijk: de toestemming werd verleend onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat AGOVV Apeldoorn naarstig op zoek gaat naar een nieuwe locatie. Per 1 augustus 2008 mag de proftak geen betaald voetbal meer spelen op Berg en Bos. Onderstaande (tijdelijke) vergunningen zijn door de gemeente verleend.

• Bouwvergunning voor het tijdelijk vergroten van de sponsorruimte;
• Bouwvergunning voor het tijdelijk aanpassen van de bestaande tribune (gemeentelijk monument);
• Bouwvergunning voor het oprichten van diverse containerunits (business clubruimte; 2x keukenunit; 2x opslag; administratie/persruimte; commandopost);
• Bouwvergunning voor het tijdelijk plaatsen van bijgebouwen en bouwwerken (overkapping minder validen; 4 skyboxen; scorebord vervangen en vergroten; medische ruimte; tent)
• Bouwvergunning voor het vernieuwen van een gedeelte van de business ruimte (tijdelijk) en de tijdelijke toiletunit; 
• Bouwvergunning voor het vernieuwen van een tribune (i.v.m. nacompetitie)
• Bouwvergunning voor het oprichten van een 3-tal tribunes.

2002
29 oktober 2002
Deze afspraken van de voorlichtingsavond worden bevestigd in een krantenartikel waar De Stentor van 29 oktober 2002 onder de kop “AGOVV houdt oude tribune” ondermeer vermeld: Om in het totale stadion toch de gewenste 2500 zitplaatsen te krijgen wil AGOVV nu achter het doel bij de hoofdingang ook een tribune bouwen. Dit is de start voor een serieuze aanpak van de start van prof voetbal in Apeldoorn.

28 oktober 2002
Informatieavond georganiseerd door AGOVV waar alle plannen voor een BVO en de gevolgen voor de omgeving – o.a. parkeermaatregelen – werden gepresenteerd. Verder wordt gemeld dat er behoefte is aan tijdelijke (4 tot 6 jaar) uitbreiding van tribunes naar 2500 zitplaatsen. Medio 2006-2008 komt er een nieuw stadion aan de rand van de stad.

16 oktober 2002
Brief met antwoord van de heer Fitsch, die op 28 oktober op een informatieavond nadere toelichting wil geven vanwege de wilde geruchten die de ronde doen.

14 oktober 2002
Protestbrief namens de drie wijkraden naar aanleiding van uitspraken van de heer Fitsch, die opeens praat over drie tribunes.

Op 9 oktober 2002
is er een eerste overleg over wensen (AGOVV BVO wenst 2500 zitplaatsen) van de BVO AGOVV in oprichting. Aanwezig waren J. Wortman (wethouder), S. Gerritsen (stadsdeelmanager), de heer Kok voorzitter AGOVV, Ton Fitsch directeur BVO AGOVV, Dick Tegel namens de KNVB, Grefhorst (amateur tak van AGOVV), R. van Straten (WV Berg en Bos), C.Bouman en G.Luijten (WR De Sprengen) en L.Meyer (WR Orden). Mevrouw van der Ven zat de bijeenkomsten voor. Er is het volgende besproken in relatie met de voetbalaccomodaties op het sportpark Berg en Bos. Het ontwerpvoorstel van architect Euser gaat uit van 2 tribunes langs de lange zijden van het veld met in totaal 2.500 zitplaatsen, geen staanplaatsen zijn dan meer toegestaan. De bestaande houten tribune mag niet meer worden gebruikt.

de teksten zijn geplaatst door Henk Otto – bronnen: wijkoverleg met AGOVV; De Stentor met o.a. auteurs Arnoud Heins, Gep Leeflang; dossiers Cor Bouman secretaris wijkraad De Sprengen

Laatst bijgewerkt: 30-01-2014