Skip to main content

Voorwaarden organisatie evenementen

Vaak weet men niet wat voorwaarden zijn voor het organiseren van een evenement. Wel dat wordt getoetst aan de hand van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Apeldoorn

APV gemeente Apeldoorn

Afdeling 2 Toezicht op evenementen

Artikel 2.2.1 Begripsomschrijving

1. In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van:
a. bioscoopvoorstellingen;
b. markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet;
c. kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;
d. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
e. activiteiten als bedoeld in artikel 2.3.5.1 van deze verordening.

2. Onder evenement wordt mede verstaan:
a. een herdenkingsplechtigheid;
b. een optocht niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2.1.2.3;
c. een vertoning voor publiek te geven, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2.1.2.2;
d. op enige wijze voor publiek muziek ten gehore te brengen;
e. een feest of een wedstrijd te geven of te houden.

3. Het in het tweede lid, onder e, bepaalde geldt niet voor zover artikel 10 juncto artikel 148 van de Wegenverkeerswet 1994 of artikel 5.4.1 van toepassing is.

Artikel 2.2.2 Evenement

1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.
2. De vergunning kan worden geweigerd in het belang van:
a. de openbare orde;
b. het voorkomen of beperken van overlast;
c. de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen;
d. de zedelijkheid of gezondheid;
e. het woon- en leefklimaat.
3. De burgemeester kan vrijstelling verlenen voor door hem aan te wijzen categorieën evenementen.
4. Aan de vrijstelling kunnen voorschriften worden verbonden.
Artikel 2.2.3 Ordeverstoring

Het is verboden bij een evenement de orde te verstoren.