Skip to main content

Wat te doen met BB-Bunker in de Seringenlaan?

2013
De wijkvereniging is geen partij, de wijkvereniging, in de persoon van de heer Speelman, heeft belanghebbende partijen tot elkaar gebracht. Zo is er nu een groep gevormd van omwonenden met belangen voor het bunkerterrein.

In december heeft overleg plaats gevonden tussen vertegenwoordigers van aanwonenden en de gemeente. Voor het terrein is een plan ontwikkeld. Daarbij zijn een aantal opties aan de orde geweest:

  • sloop van het kantoorgebouw
  • mogelijkheid van woonhuisje iets noordelijker dan huidig kantoorgebouw, ingang vanaf Seringenlaan
  • beheer bunker naar de bunkerstichting(beperkt aantal keren toegang publiek)
  • stroken bosgrond verkopen aan omwonenden

De gemeente is zich bewust dat met deze plannen er een bestemmingsplanwijziging moet komen.
in februari 2014 is een vervolg overleg voorzien.

2012
Deze zomer heeft de gemeente besloten de bunker te gunnen aan de hoogste bieder. Daarvoor is het object in handen gegeven van een makelaar. Kopers moeten zich wel bewust te zijn dat het object de bestemming heeft van maatschappelijke doeleinden en dat daarbij alleen kantoorachtige activiteiten mogen plaats vinden.

2009-2011
Reeds geruime tijd is er overleg tussen de wijkvereniging Berg en Bos bij monde van Arjan Speelman en de gemeente over de toekomstige situatie van de voormalige BB-bunker aan de Seringenlaan.
Dankzij acties van omwonenden en de wijkvereniging is daar destijds in het bestemmingsplan Stadsdeel Noordwest, de bestemming maatschappelijke doeleinden met de beperking van kantoor van toepassing. Verder heeft het bovengrondse deel een architectuur/monument bepaling.

De gemeente wil de bunker afstoten met handhaving van de huidige bestemming en als voorwaarde dat het perceel per auto kan worden ontsloten.

Mochten er “buren” zijn die interesse in het perceel c.q. in delen van het perceel hebben dan wordt u verzocht dit kenbaar te maken bij de projectleider Weslie Gerrits (w.gerrits@apeldoorn.nl) .

Er zijn nu gesprekken gaande met de bunkerstichting en een buurtbewoner. De gemeente brengt nu in beeld wat voor verkoopprijs aan het perceel c.q. aan delen van het perceel kan worden gegeven uitgaande van een aantal scenario’s (opsplitsen van het kavel).
Daarna worden vervolggesprekken aangegaan met de bunkerstichting en mogelijk geïnteresseerde buurtbewoners.

Voor info kunt U ook informatie vragen bij Arjan Speelman – bestuur wijkvereniging Berg en Bos