Skip to main content

Weigeringsgronden evenementen aangepast

In 2013 heeft de wijkvereniging samen met de wijkraden van de Naald en Brink en Orden de gemeente verzocht dringend aandacht te besteden aan het gebrek aan procedurele koppeling tussen de procedure voor vergunningverlening en het vigerende bestemmingsplan. In juli 2013 bevestigde de gemeente de juridische context van onze suggestie te onderzoeken.
Dit onderzoek heeft er uiteindelijk toe geleid dat de gemeenteraad op 18 december 2014 een aantal wijzigingen van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014 (APV) heeft vastgesteld.

Naast een aantal ondergeschikte en tekstuele aanpassingen is voor ons de belangrijkste inhoudelijke wijziging te vinden in Art. 2.25 (evenementenvergunning) van de APV 2014 waar een extra weigeringsgrond “in strijd met het bestemmingsplan”  is toegevoegd.

De inhoud van de regelgeving betreffende evenementen in de APV 2014 wordt gevonden onder afdeling 7 en luidt als volgt:

Afdeling 7 Evenementen
Artikel 2:24 Begripsbepaling
    1.        In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van:
        a.    bioscoopvoorstellingen;
        b.    markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet en artikel 5:22 van deze verordening;
        c.    kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;
        d.    het in een inrichting in de zin van de Drank en Horecawet gelegenheid geven tot dansen;
        e.    betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
        f.     activiteiten als bedoeld in artikel 2:9 en 2:39 van deze verordening.
    2.        Onder evenement wordt mede verstaan:
        a.    een herdenkingsplechtigheid;
        b.    een braderie;
        c.    een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3 van deze verordening, op de weg;
        d.    een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg;
        e.    een straatfeest of buurtbarbecue op één dag (klein evenement).

Artikel 2:25 Evenement
    1.        Het is verboden zonder of in afwijking van de vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.
    2.        Geen vergunning is vereist voor een klein evenement, indien
        a.    het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 100 personen;
        b.    het evenement tussen 9.00 en 23.00 uur plaats vindt;
        c.    geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 09.00 uur of na 23.00 uur;
        d.    het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;
        e.    slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m² per object;
        f.     er een organisator is;
    3.        Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de vergunning worden geweigerd wegens strijd met het bestemmingsplan.
    4.        Het verbod van het eerste lid geldt niet voor een wedstrijd op of aan de weg, voorzover in het geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 10 juncto 148, van de Wegenverkeerswet 1994.
    5.        Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 2:26 Ordeverstoring
              Het is verboden bij een evenement de orde te verstoren.

Hierbij bepaalt artikel 1:8 van de APV de weigeringsgronden:
De vergunning of ontheffing kan door het bevoegd gezag of het bevoegde bestuursorgaan worden geweigerd in het belang van:
                a.            de openbare orde;
                b.            de openbare veiligheid;
                c.            de volksgezondheid;
                d.            de bescherming van het milieu.

De APV 2014  is op 29 december 2014 in werking getreden.
Het raadsbesluit ligt tot medio maart 2015 ter inzage bij de receptiebalie van het stadhuis.

Met dank aan de inspanningen van het vorige bestuur onder aanvoering van  Kees Kielstra..!