Wet ruimtelijke ordening

Nieuwe wet RO: waar mogelijk decentraal regelen. Met als hoofdgedachte “Lokaal wat kan, centraal wat moet” is op 1 juli 2008 de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (WRO) in werking getreden.

Minder regels, decentraal wat kan en uitvoeringsgericht zijn de uitgangspunten van de nieuwe WRO. Het Rijk, de provincies en de gemeenten hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheden. De gemeente is verantwoordelijk voor haar eigen ruimtelijke ordeningsbelangen en bestemmingsplannen hebben geen goedkeuring meer nodig van de provincie. De nieuwe WRO zorgt voor een kortere bestemmingsplan procedure en dat is voor een spoedige realisatie van bouwplannen een vooruitgang.

Bestemmingsplan en de Wet ruimtelijke ordening
De belangrijkste veranderingen op een rij. Het verdelen van de beschikbare ruimte in Nederland gebeurt door het opstellen van ruimtelijke plannen. De Wro is hiervoor de belangrijkste wet, hierin is geregeld hoe deze ruimtelijke plannen tot stand komen.
Het gemeentebestuur ontwikkelt een visie over hoe de gemeente er over tien, twintig jaar uit moet zien. Planologen, stedenbouwkundigen, juristen en andere deskundigen zetten deze toekomstvisie om in plannen. Het plan waarin op een verantwoorde manier de gewenste toekomstige ontwikkeling in kaart wordt gebracht, heet een structuurvisie. Gemeentebesturen moeten bij het opstellen van een bestemmingsplan dus rekening houden met de eigen structuurvisie.

Voor gemeenten is in de nieuwe WRO de belangrijkste taak weggelegd. Een gemeente moet het grondgebied namelijk ordenen, of anders gezegd een bestemming geven. Het plan waarin staat hoe dat gebeurt, is het bestemmingsplan.
Een bestemmingsplan geeft aan welke bestemming een stuk grond heeft, de functie van de gebouwen op die grond en de huidige en toekomstige bouw- en gebruiksmogelijkheden. Een bestemmingsplan moet in de nieuwe wet om de tien jaar worden geactualiseerd om goed in te kunnen spelen op ontwikkelingen. De verplichting tot actualisatie zorgt er voor dat verouderde bestemmingsplannen tot het verleden behoren. De gemeente Apeldoorn actualiseert de bestemmingsplannen volgens plan.

Wetswijziging per 1 juli 2008
Het moment waarop het ontwerp bestemmingsplan ter inzage is gelegd, is bepalend voor de vraag of nog de oude wet of al de nieuwe wet van toepassing is. Als het ontwerp bestemmingsplan vóór 1 juli 2008 ter inzage is gelegd, blijft bij de totstandkoming van het betreffende bestemmingsplan de oude Wet ruimtelijke ordening van toepassing. Als het ontwerp bestemmingsplan na 1 juli 2008 ter inzage is gelegd, is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening van toepassing.

Goedkeuring door de provincie
Een belangrijk verschil tussen de oude en de nieuwe wet is de wijziging in de procedure om te komen tot een nieuw bestemmingsplan. Tot 1 juli 2008 moest een bestemmingsplan dat was vastgesteld door de gemeenteraad, nog ter goedkeuring naar de provincie. Bij de provincie kon u dan nog bedenkingen indienen tegen het bestemmingsplan. Deze goedkeuringfase is in de nieuwe wet komen te vervallen. Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, kunt u direct beroep instellen bij de Raad van State.

Regels en voorschriften
In een bestemmingsplan worden bepalingen opgenomen voor het gebruik van de grond en de daarop staande bouwwerken. Tot 1 juli 2008 werden deze bepalingen “voorschriften”, nu heten ze “regels”. Wat betreft de inhoud van de regeling verandert er echter niets.

Ontheffing
De mogelijkheid om ontheffing te verlenen van een bestemmingsplan werd tot 1 juli 2008 vrijstelling genoemd. In de nieuwe bestemmingsplannen wordt nu over ontheffing in plaats van vrijstelling gesproken. Ook onder de nieuwe Wro is het mogelijk om via een ontheffing van het bestemmingsplan af te wijken. In het door de raad vastgestelde plan is bepaald in welke gevallen van deze ontheffing gebruik mag worden gemaakt. Deze bevoegdheid om deze ontheffing toe te passen ligt vervolgens bij burgemeester en wethouders.
De vrijstellingen ex artikel 19 (oude) Wro zijn komen te vervallen. Hiervoor is in de plaats gekomen het projectbesluit voorafgaand aan een herziening van het bestemmingsplan.

Digitaal bestemmingsplan
De nieuwe WRO verplicht de gemeente tot het elektronisch beschikbaar stellen van bestemmingsplannen. Hiermee wordt de toegankelijkheid van ruimtelijke plannen verbeterd en krijgen de burgers dus een betere dienstverlening. U kunt de bestemmingsplannen inzien via RO-Online of via ‘Bestemmingsplannen digitaal’. Na 1 juli 2009 is het digitale bestemmingsplan het enige nog rechtsgeldige plan.

Ook op de website van het ministerie van VROM vindt u informatie over de nieuwe wet.
De afdeling Bouwzaken van de gemeente heeft nieuwe folders gemaakt waarin alle aanpassingen zijn verwerkt. U kunt ze bekijken via het Digitaal loket.

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn