Skip to main content

Archeologie

Veiligheid

Jaarvergadering 16 april 2024

15 april 2024
Het bestuur van Wijkvereniging Berg en Bos nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse alge- mene ledenvergadering op dinsdag 16 april 2024 in Restaurant De Boschvijver, J.C. Willslaan 25. De vergadering begint om 19.30 uur en de zaal is open om 19.15 uur. De vergadering wordt wederom opgedeeld in twee blokken. Voor de pauze wordt het of- ficiële gedeelte behandeld en na de pauze is er een presentatie door Roel Welsing, algemeen directeur Apenheul, met als thema: Apenheul is veel meer dan een leuk dagje uit. Agenda 1. Opening door de voorzitter. 2. Vaststelling notulen jaarvergadering 18 april 2023. 3. Jaarverslag over 2023, te lezen in ons  Wijkblad 1-2024 4. Financieel jaarverslag over 2023. 4.1 Toelichting van de penningmeester over jaarverslag ’23 en begroting ’24. 4.2 Verslag van de kascommissie 2023. 4.3 Vaststelling van de jaarrekening. 4.4 Decharge van het bestuur. 4.5 Benoeming kascommissie 2024. 5. Bestuurszaken. 6. Gelegenheid tot het stellen van vragen. Pauze met koffie en thee Presentatie ‘Apenheul, veel meer dan een leuk dagje uit’, door Roel Welsing, algemeen directeur Apenheul, met gelegenheid tot vragen. Hapjes, drankjes en napraten ter afsluiting Wij stellen uw aanwezigheid bijzonder op prijs en hopen weer veel leden, overige wijkbewoners en andere belangstellenden te mogen begroeten. Meldt u uw aanwezigheid s.v.p. vooraf aan door een bericht te sturen aan bestuur@wijkbergenbos.nl, zodat wij met uw komst rekening kunnen houden.

Wijkagent

26 februari 2024
Op het moment van schrijven (februari 2024) is Jolanda Oosterhof onze wijkagente. Zij is digitaal per e-mail bereikbaar op het adres  Jolanda.oosterhof@politie.nl Opsporing en het melden van incidenten Om u hulp in te roepen gebruiken we regelmatig ‘Burgernet’. Bijvoorbeeld bij een vermissing van een jongere. U krijgt dan een spraakbericht of een sms via uw mobiele telefoon. Bent u nog geen lid? Meldt u dan aan via www.burgernet.nl. Voor een Burgernetactie moet een incident aan een aantal criteria voldoen. Dat betekent ook dat we niet voor alle incidenten die in de wijk plaats vinden kunnen een beroep kunnen doen op Burgernet. Naast het melden van strafbare feiten, maken de politie ook gebruik van Twitter om u op de hoogte te houden van activiteiten en acties in de wijk. Wijkagenten krijgen vaak klachten over ‘te hard rijden’ of ‘parkeeroverlast’. Op het moment dat de politie hierop actie onderneemt, door bijvoorbeeld een controle uit te voeren, wordt dit meld via Twitter (tegenwoordig “X”) gemeld. U kunt ook bellen met 0900-8844 voor het maken van een afspraak voor contact of aangifte. Alleen als de dader onbekend is, kunt U kunt ook aangifte doen per internet voor: – Diefstal uit een bedrijf , van of vanaf (brom)fiets,  van of vanaf auto. – Diefstal dier,  uit een hotel, school, schuur, garage(box). – Diefstal uit gedragen kleding (zakkenrollen). – Vernieling van een auto, openbaar-vervoer, -abri of -gebouw;  graffiti op auto, woning, openbaar-vervoer of -abri en overige vernielingen. – Inbraak in bedrijf, kantoor, hotel of pension, school, schuur, garage, box of tuinhuis.

Buurtpreventie Alert WhatsApp

26 februari 2024
Door Gustaaf van den Brand en André Conradi In de het verleden heeft u over het burgerinitiatief buurt WhatsApp kunnen lezen in ons wijkblad. De politie juicht dit soort initiatieven eveneens van harte toe. In diverse plaatsen en wijken in Nederland blijken de WhatsAppgroepen zeer succesvol te kunnen zijn om de veiligheid in en om de wijken te verbeteren. De buurapp inonze wijk die wij in 2016 zijn gestart is ondertussen zeer succesvol en heeft een zeer groot aantal leden in onze wijk : elke bewoner van onze wijk die WhatsApp gebruikt kan meedoen! Ofschoon wij ook al een bewonerscollectief bij Vigilat hebben georganiseerd die dagelijks in onze wijk patrouilleert, blijken er helaas nog steeds vervelende situaties voor te doen die het veiligheidsgevoel in onze wijk aantasten.  Gustaaf van den Brand is de initiator en André Conradi beheerder van de WhatsAppgroep. Stuur uw naam, adres en mobiele telefoonnummer naar de beheerder van de wijkvereniging en u wordt toegevoegd aan de groep. Doe dat het liefst per e-mail aan het adres bergenbos21@gmail.com (klik op het mailadres om een bericht aan te maken…) Een groep kan uit maximaal 80 personen bestaan. Indien er zich meer wijkbewoners aanmelden zal de groep gesplitst worden waarbij de beheerder aan de extra groep(en) mee zal doen. Vanwege de grote deelname hebben wij de groep gesplitst in een een noordelijke en zuidelijk deel. Zo blijft er een netwerk ontstaan waarmee de gehele wijk Berg en Bos gedekt is.

Midwintermarathon 2-4 februari 2024

24 januari 2024
In het weekend van 3 en 4 februari 2024 wordt de Midwintermarathon weer gehouden. De laatste editie van dit runners festijn vond plaats in 2023. Alle informatie rond dit evenement vindt u ook op de website van de marathon  Midwintermarathon Dit jaar dus weer een ouderwetse marathon op zondag 4 februari om en rond onze wijk. Op die dag is net als voorheen het verkeer in en uit onze wijk beperkt en zijn delen van de  Jachtlaan, J.C.Wilslaan en Amersfoortseweg niet toegankelijk. Alle grote marathons lopen over de Jachtlaan en Wilslaan langs de wijk; de route van Mini Marathon en de Acht van Apeldoorn lopen door de wijk via de Juniperlaan, Wildernislaan en 2e Beukenlaan naar de Amersfoortseweg. Details vindt u op de kaart via de volgende link : Bereikbaarheid. Bewoners van Berg en Bos kunnen de wijk in en uit via de kruising Soerenseweg/Jachtlaan. Deze oversteek is alleen afgesloten tijdens de doorkomsten van de lopers tussen 11.00 en 11.35 uur, 11.40 en 12.10 uur resp. 14.45 en 15.30 uur. Een kaart met de oversteek kunt u vinden op de website van de Marathon onder Bereikbaarheid. Daarnaast kunt u via de 1e Beukenlaan de Amersfoortseweg op, maar alleen linksaf richting Nieuw Milligen. Het oversteken van deze kruispunten is alleen toegestaan indien de situatie het op dat moment toelaat. Politie en verkeersregelaars houden op deze kruispunten toezicht. Achter de “Lees Meer” button zijn de beperkingen voor het verkeer in en rond de wijk ook in detail weergegeven.

Hoe de parkeerchaos ontstond..

12 augustus 2023
Een korte samenvatting van de oorzaken van de parkeerchaos in de wijk in de week van 8 – 12 augustus 2023: Accres is verantwoordelijk voor de afhandeling van het parkeren bij Stadspark Berg en Bos. Op drukke dagen wordt de Wilslaan afgesloten tussen de ingang van het Park en de kruising van de Wilslaan met de Soerenseweg. Het afgesloten wegdeel dient daarna als parkeerplaats en wordt daarbij eenzijdig vanuit de richting van de Amersfoortseweg gevuld. Verkeer vanaf de Amersfoortseweg kan rechtstreeks de tijdelijke parkeergelegenheid op rijden. Verkeer vanaf de Laan van Spitsbergen moet omgeleid worden via Nepvuelaan en/of Jachtlaan naar de Soerenseweg. Dat verkeer ontmoet op de “P” routeborden langs de route die ook lijken aan te geven dat daar geparkeerd kan worden. Langs de Soerenseweg geldt geen parkeerverbod en mogen in principe auto’s geparkeerd worden in de berm. Dat is niet gewenst maar ook niet verboden en dus niet  te handhaven. Zodra er een auto parkeert is het hek van de dam en volgen er meer. Dat heeft tot gevolg dat de overloopparkeerplaats langs de Wilslaan niet vol loopt. Dat heeft ook tot gevolg dat auto’s die niet op weg zijn naar de Apenheul niet naar die parkeerplaats gaan en linksaf de Soerenseweg op rijden richting onze wijk. Dat verkeer ontmoet de parkeerders op zoek naar de Wilslaan parking, et voilá: een verkeerd en parkeerchaos. Dit probleem kan helaas niet even snel opgelost worden. De gemeente wijst (hand in hand met Apenheul) oplossingen met transferia aan de rand van de stad van de hand en gaat voor een dubbelparkeerdek op de grote parkeerplaats P1 en P2. Of en hoe dit past in de huidige wetgeving is wat betreft de wijkvereniging een vraagteken. Omwonenden zullen zich niet zonder slag of stoot neerleggen bij een betonkolos voor hun deur. Hoe daarnaast de verkeersstromen geregeld gaan worden op drukke dagen blijft een puzzel die o.i. geen goede oplossingen kent.

Parkeer- en verkeerschaos

12 augustus 2023
Op 12 Augustus 2023 is volgende mededeling  per e-mail aan bewoners van onze wijk gestuurd: Het is de afgelopen dagen een gekkenhuis geweest v.w.b. het verkeer en parkeren t.b.v. Apenheul en in mindere mate het Boschbad. Als bestuur van de wijkvereniging hebben we dagelijks contact met de gemeente, Accres (parkeerbeheer) en met de afdeling handhaving. Zelden was er zoveel parkeerchaos in de wijk en is ook veel dieper in onze wijk gedrongen dan ooit tevoren. Zelfs de Juniperlaan, de Seringenlaan en andere naburige straten hebben volgestaan met geparkeerde auto’s. Eigenlijk is het een probleem dat al 40 jaar oud is en telkens in een andere verschijningsvorm naar voren komt. Wij zijn al langere tijd met de gemeente in gesprek om aan oplossingen te werken, waaronder uitbreiding van het parkeervergunningengebied (mild regime, zodat de bewoners hier nauwelijks last van ondervinden). Daarnaast brengen we ook continu suggesties en ideeën in om deze problematiek op te lossen. Zonder hier al te diep op in te gaan is ons gevoel dat de gemeente ons op dit moment wel serieus neemt en dit is weleens anders geweest. Dit moet overigens ook wel, want de huidige situatie levert niet alleen parkeerchaos en veel overlast op, maar ook opstoppingen en ronduit onveilige verkeerssituaties. Dit is een primaire verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur. Daarnaast zien we ook een verantwoordelijkheid voor andere partijen die via hun digitale kaartverkoop wel degelijk invloed hebben op de situatie. Weet in ieder geval dat wij als bestuur van de Wijkvereniging er alles doen wat binnen ons bereik ligt om dit op te lossen. Voor het 2023 verwachten we geen wonderen. Voor het seizoen 2024 zal het beter geregeld moeten zijn. Met vriendelijke groet, Bestuur Wijkvereniging Berg en Bos.

Fietsoversteek Jachtlaan bij Het Bergje

9 februari 2021
Een jaar geleden informeerden we u voor het laatst over de plannen voor aanpassing van de fietsoversteek over de Jachtlaan ter hoogte van het Bergje. In dat voorstel kregen fietsers vrij baan,  was het Bergje niet langer toegankelijk voor auto’s vanaf de Jachtlaan en was de doorgang voor bussen en vrachtwagens  geheel verboden. In het voorstel was volgens de gemeente zoveel mogelijk rekening gehouden met de belangen van omwonenden. Eind januari 2020 is dat ontwerp (een zogenaamd verkeersbesluit) gepubliceerd in de Staatscourant. Hierop kon bezwaar gemaakt worden.

Wijkblad voorgaande edities

25 oktober 2020
Vier keer per jaar verschijnt uw wijkblad Berg en Bos “informatie over uw wijk” Te beginnen met de editie wijkblad 2020-3 en tot editie 2005-2 volgt aflopend onderstaand een lijst van voorgaande edities waarvan een deel van de inhoud is samengevat. Na de editie 2020-3  is de inhoud niet meer apart samengevat. De opgespoorde wijkbladen voor 2005 moeten nog afzonderlijk aan deze lijst worden toegevoegd (status dd 5 maart 24) Voor de Apple gebruikers kunt u naar de pagina waarop alle oude edities zichtbaar zijn op het scherm en die u vanwaaruit kan inzien en/of downloaden. Speciaal voor alle Windows gebruikers vindt op deze pagina een lijst met links naar alle oude edities : Editie 2023-4 Editie 2023-3 Editie 2023-2 Editie 2023-1 Editie 2022-4 Editie 2022-3 Editie 2022-2 Editie 2022-1 Editie 2021-4 Editie 2021-3 Editie 2021-2 Editie 2021-1 https://wijkbergenbos.nl/wp-content/uploads/wijkblad-2020-3.pdf     Editie 2020-3  De editie van oktober 2020: Ook in deze editie wordt aandacht besteed aan de gevolgen van het coronavirus. De huidige voorzitter heeft een gesprek met Jan Willem Karmiggelt, oud-voorzitter van de wijkvereniging van 1986-1992. Onze wijkagent geeft een inkijkje op oorzaken en gevolgen van WhatsApp fraude en het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Verder haalt Gustaaf van de Brand herinneringen op met Eduard Verhoeff, oud-notaris, over de verijdelde vestiging van een bijzondere business in onze wijk.. Wijkblad 2020-2 :  de editie van juni 2020., Covid-19 en Noaberschap , herstelbestemmingsplan Apeldoorn Noord-West, boek Vilapark Berg en Bos, beheerplan wijk Berg en Bos. Wijkblad 2020-1 :  de editie van maart 2020: jaarverslag 2019, nieuwe wethouder Maarten van Vierssen, Thomashuis in Berge en Bos, nieuw gebied in de Apenheul, Mannen die Apeldoorn kleuren. Wijkblad 2019-4: de editie van december 2019: Oprichten stichting ‘Vrienden van de begraafplaats Soerenseweg’, de donkere dagen, de toekomst van ‘De Paddestoel’, Bronnen van Berg en Bos, in gesprek met…De Berg en Bosgarage, op naar een veilig 2020!, feest!, koffie en thee in de Berg en Bosschool. Wijkblad 2019-3: de editie van september 2019 :Deze editie bevat onder andere informatie over wijzigingen in het ophalen van restafval en PMD, hulpverlening in de wijk, aanloop tot jubileum, ontwikkelingen rond verkeer en parkeren, bronnen van Berg en Bos, BSO, Sporten naast de deur, van oude tot jong helpen en bijdragen van gemeentelijke medewerkers informatie over infrastructuur, veiligheid en burgerparticipatie. Wijkblad 2019-2 : de editie van juli 2019: notulen Jaarvergadering 2019, begraafplaats Soerenseweg, Bereikbaarheid ouderen, wegenwerken, Harpiste Regina Ederveen, Wat voor ouderen en jongeren op de Berg en Bos School, gezinsstad Apeldoorn, Glasvezel netwerk, Bronnen van Berg en Bos, Peuterspeelzaal Berg en Bos. Wijkblad 2019-1 : de editie van maart 2019 : Jaarverslag 2018, Bronnen van Berg en Bos, Burgerparticipatie, Scottie, Paleis het Loo, R`redactie wijkblad, Wildrooster Soerenseweg, koffie en thee in de Berg en Bos School. Wijkblad 2018-4 : de editie van december 2018. Deze bevat onder andere artikelen over Chalet Gentiana, winterpaleis het Loo, huiselijk geweld, zorgwebsite gemeente Apeldoorn, lijst met hulpinstellingen, strooien maar.., AVG, koningsdag 2018, Bronnen Berg en Bos. Wijkblad 2018-3 : de editie van september 2018:  Renovatie Paleis Het Loo, Smeltend asfalt, “Onbegrensd”,  Drukte in Apenheul, zomer in Berg en Bos, Japanse duizendknop, erepenning ALTV Daisy, renovatie vijver park Berg en Bos, zonneceldaken, lustrum rest. de Boschvijver, drukte bij Juianatoren, Evert, en andere zwijnen in de wijk, Whats’sup, Boschbad in 2018, info avond zonnepanelen, verdroogde rododendrons. Wijkblad 2018-2 : In de editie van juli 2018 : 30km stickers, Zorg voor uw gevel, Energieloket, Notulen Jaarvergadering 2018, Bronnen Berg en Bos, Bunker Seys Inquart, Ik zie ze vliegen, “U rijdt te hard” , Fietsgilde, Lijst Hulpinstanties, AED apparaten in de wijk, Minder brievenbussen van PostNL in de wijk, Help de natuur een handje. Wijkblad 2018-1 : In de editie van maart 2018 : ALTV Daisy 125 jaar, Storm in de wijk, Van de voorzitter, Jaarverslag 2017, Bronnen van Berg en Bos, Sharon Koenders, Oproep nieuwe leden, Ontmoeting Baptisten Gemeente, Grenzen aan Naboarschap, Christelijk Lyceum wint scholierendebat, Lijst hulpinstanties, Winterverblijfplaats vleermuizen, Wijkbelangen in de politiek: kleur bekennen. Wijkblad 2017-4 : In de editie van december 2017: Werk in uitvoering, aanpassing rotonde Jachtlaan, Vigilant: drukte en gezelligheid, Kerst op Paleis Het Loo, Hout stoken, Van de voorzitter, Herdenking vliegtuigcrash 1944, Bronnen van Berg en Bos, Soerenseweg, 30km stickers, Museum Paleis Het Loo, Wijkagent, Stadsdeelmanager, Noaborschap, AED, Energiek wonen, Buslijn 16. Wijkblad 2017-3 : In de editie van september 2017: De geschiedenis van het Boschbad, Asfalteringswerkzaamheden, Bronnen van Berg en Bos (44), Vliegroutes Lelystad Airport, Sharon Koenders – wijkagent, Wim Bergink – Stadsdeelmanager, Vigilat, Noaberschap, Overvarende Bosdraken, Rechtswinkel, Meer kleur in de stad. Wijkblad 2017-2 : In de editie van juni 2017: Dag van het Park, Theehuis heropend, Notulen Algemene Jaarvergadering 2017, Het Departement van Justitie aan de Soerenseweg, Bronnen van Berg en Bos (43), Wildernispark (2), Wim Bergink – Stadsdeelmanager Noordwest, Vigilat – Vakantie, Sharon Koenders – wijkagent, Fietsgilde Apeldoorn, Noaberschap, Splitsing Berg en Bos Alert, Nextdoor brengt buren bij elkaar, Juniperbos/Wildernispark, Koningsdag. Wijkblad 2017-1 : De editie van maart 2017: Nieuwe laag asfalt, Van de Voorzitter, Jaarverslag 2016, Wijkagent bij evenementen, Bronnen van Berg en Bos, Wildernispark, Renovatie Theehuis, Stadsdeelmanager “Rock’n’Roll”, Vigilat terugblijk 2016, Noaborschap handige lijst, Berg en Bos Alert, Geef de pen door, Facebook: Berg en Bos sociaal, Museum Paleis het Loo, Juniperbos. Wijkblad 2016-4 : De editie van december 2016: Stadscamping, Jaarvergadering, Kelly Scott Smith herdacht, ‘Ik huil de tranen van mijn moeder’, Voorlichtingsavond inbraakpreventie, Apenheul 2016,  Viglat-wintertijd,  Wijkagent Sharon Koenders, Stadsdeelmanager Wim Bergink, Bronnen van Berg en Bos, Bescherming van het bomenbestand, Stichting Behoud Juniperbos, Geen wilde zwijnen meer in de wijk, Noaberschap, Berg en Bos Alert, Wegwijs in zorg en welzijn: Stimenz, Naastenliefde 2.0, Berichten uit Vonderlaan. Wijkblad 2016-3 : Onzekerheid over asbest, Geef de pen door: Vonderlaan, Nieuwe ontwikkelingen bij Vigilat, Voortgang renovatie Sprengenvallei, Wijkagent Sharon Koenders, Bronnen van Berg en Bos, Groene blaadjes, Wat mag wel of niet in Stadspark Berg en Bos? Geen klinkers maar wel 30km zone? Noaberschap, Vrijwilligerswerk bij de Kap, Renovatie Paleis Het Loo . Wijkblad 2016-2 : Apeldoorn en de vrijetijds- economie, Noaberschap,  Notulen jaarvergadering,  Werkstuk over de wijk Berg en Bos,  Bronnen van Berg en Bos, Parkflat Arendsburght,  Even voorstellen: Wijkboa,  Contributies wijkvereniging, Een fijne en veilige zomer,  Overval Berg en Bos garage, Beter een goede buur.. ,  Sterren bij Bakkerij Maassen,  Veilig op vakantie. Wijkblad 2016-1 : Agenda Jaarvergadering 2016, Jaarverslag 2015, Bronnen van Berg en Bos, Berg en Bos Alert, Renovatie Paleis Het Loo, Berg en Bos bibliotheek, Even Voostellen, Rommel in de wijk, Wandelroutes, Giro d’Italia, jeugd BOA, De laatste Marathonloper. Wijkblad 2015-4 : Oudste foto Berg en Bos, Geef de pen door, Vigilat, Wijkagent, Bronnen van Berg en Bos Naoberschap, WeHelpen, Rode Kruis, Wethouder verkent de wijk, Toekomstscenario’s, Exclusief voor wijkbewoners, Taartenactie blijvend succes. Wijkblad 2015-3 : Nieuw bestemmingsplan Berg en Bos?, Beste bewoners, ATK finales, Buurtpicknick, van de Voorzitter, Bronnen van Berg en Bos, Stokje overdragen, Mark Sandmann wethouder, Geef de pen door, Voorkomen is beter dan genezen, Gif?, Beelden in de wijk, Oud worden in eigen huis, Lid worden via internet, vakantieperiode in Berg en Bos, Oproep Koningsdag. Wijkblad 2015-2 : Notulen ALV 2015, Van de Voorzitter, Waterpolotoernooi, Picknick in Stadspark, Met veilig gevoel op vakantie, Vakantie en woninginbraken, Bronnen van Berg en Bos, Geef de pen door, Beelden in de wijk, Parkeerbeheer Berg & Bos, Stadsdeelaanpak, Drie is teveel, Ontwikkelingen Julianatoren, BuurtApp, ATK. Wijkblad 2015-1 : Oproep Jaarvergadering, Jaarverslag 2014, Van de voorzitter, Babbeltrucs, Bronnen van Berg en Bos, Glascontainer Callunalaan, Pas op met “urgente” reparaties, E ven voorstellen, Vigilat, Noaberschap, Terugdenken. Wijkblad 2014-4 : Noaberschap 2.0?, Bronnen (33) – Ritme van een notenraper, Excelsalaan, Drukte in de dierentuin, Donkere dagen, Christelijk Lyceum, Buurtpicknick (terugblik), Verandering in de zorg, De vinger aan de pols, Inloopavond Julianatoren, Beelden van de wijk(5), Van het bestuur,: BB-bunker, parkeren, Julianatoren, Amersfoortseweg., Even voorstellen – Jan Wassink, De ander kant van Apenheul (2) Wijkblad 2014-3 : Buurtpicknick in onze ’achtertuin’, Stadspark Berg en Bos, Ahornlaan, Voorwoord voorzitter, Rondom het Christelijk Lyceum, Onze kinderen gaan naar school, Op de fiets, Beelden in de wijk (4), Bronnen van Berg en Bos (32), Bunkerterrein Seringenlaan, Nu moet het toch niet gekker worden, Vigilat, Het Reintje, De Kap, Van het bestuur, De ander kant van Apenheul (1) wijkblad 2014-2 Koningsdag 2014, Notulen jaarvergadering april 2014, Van de voorzitter “Verandering van tijden?”, Geef de pen door …Dennenlaan, Uitkomsten online enquête, Bronnen (31) –De kleine wereldkampioen, introductie Wim Bergink, Tuinieren in Berg en Bos, Helikopter boven mijn huis, Werk aan onze wegen, Beelden in de wijk (3), Van het bestuur, Surprise barbecue wijkblad 2014 – 1 Website en wijkblad komen samen, Geef de pen door …Sparrenlaan, Beelden in de wijk (2), Oproep Jaarvergadering, Jaarverslag 2013, Bronnen (30) – De Enkhuizer in het bos, Wisseling stadsdeelmanagers, Het is mooi geweest, Nieuwe ronde, nieuwe kansen, Ronald de Man – wijkagent, Juridische procedures, Meten is weten, Parkeren in en rond Berg en Bos (3), WOZ actie van makelaar Goos wijkblad 2013-4 Ooit woeste grond, de pen Soerenseweg, afsluiting dweilen.., beelden in de wijk, parkeerverordening, kozakken, hondenleven, glasvezel, zakkenrollers, moeder op het dak, schakelpunt wijkblad 2013-3 Pronkjuweel, notulen extra ledenvergadering, nieuwe bestuursleden, bronnen, de pen Bosweg, paddestoelhuis, bestemmingsplannen, etc. wijkblad 2013-2 Koninginnedag 2013, het alziend oog, oproep extra jaarvergadering, notulen jaarvergadering 16 april, resultaat ‘dweilen met de kraan open’, rapport parkeren rond Berg en Bos; de pen Zwarte Kijkerweg; Stadsdeelplan; vervolg!! ‘Sparrenlaan online!! ..’ wijkblad 2013-1 Sparrenlaan online, agenda jaarvergadering 2013, jaarverslag 2012, Bronnen, Galgenberg, geef de pen door (J.C.Wilslaan), volgens Robert, autosleutels, AGOVV hoe verder, parkeren!!, vervolg project thermografische fotografie wijkblad 2012-4 Oproep voor duurzame wijk, Wolf aarzelt, geef de pen door (Berkenlaan), villa’s van voor 1900, bestemmingsplannen, vigilat, wijkblad 2012-3 Lido, de pen ‘Felualaan’, (parkeer)overlast, BP park Berg en Bos, BSO, nieuwe bewoners wijkblad 2012-2 BP AGOVV en Park, notulen jaarvergadering 2012, de pen ‘Burg. Roosmale Nepveulaan’ wijkblad 2012-1  agenda jaarvergadering, bewoners enquete, jaarverslag 2011, de pen ‘2e Beukenlaan’ wijkblad 2011-4  Wonen i/hgroen, enquete, BSO, UMTS , AGOVV, geef de pen door, Park wijkblad 2011-3  Park-architect, camping, UMTS, piloot, toekomstagenda, folly, BSO wijkblad 2011-2 UMTS-mast Callunalaan, jaarvergadering 2011, openluchttheater, BSO wijkblad 2011-1 Maarten v Rossum pad, jaarvergadering, jaarverslag 2010, Echoput wijkblad 2010-4 Vliegtuigwrak, Chr.Lyceum-2, veilige wijk, bezoek wethouders, zendmast wijkblad 2010-3 AGOVV, Chr.Lyceum-1,100 jr.Julianatoren, wijkwethouder, oorlogsvondst wijkblad 2010-2 Galerie Montana, Jaarvergadering, Fietsgilde, Onderduiken, recreatie 2009 wijkblad 2010-1 Voorplein Park B&B, jaarverslag 2009, Apenheul, Thomashuis, Rita Staller wijkblad 2009-4 Voortgang Park B&B, Vigilat, Thomashuis, FijnStof, zwijnenhek, schouwen wijkblad 2009-3 Arendsburgh, Theo van Gogh, Verkeersvisie?, Badhuisspreng, Schouwen wijkblad 2009-2 Koninginnedag, verslag ledenvergadering, Badhuispreng,recreatie 2008 wijkblad 2009-1 Jaarvergadering 2009; verslag 2008; Frederik van Eeden; BB-bunker wijkblad 2008 – 4 Beleid techniek afd.Groen; Fabeltjeswijk; Klimbos, AGOVV; wijkagent. wijkblad 2008-3 Duurzaam Julianatoren; interview Bert de Boer; bladruimen. wijkblad 2008-2 Verslag ledenvergadering 2008; Boswachter Henk Bonekamp, wijkblad 2008-1 Ledenvergadering; verslag 2007; interview wethouder Boddeke; st. Veluwe wijkblad 2007-4  AGOVV nu&vroeger; inspreken? Stadspark; interview directeur Tactus wijkblad 2007-3  interview Hr. Krekel Julianatoren; wijkregels; natuur in de wijk? wijkblad 2007 – 2  Triënnale; hondenfestival; Koninginnedag viering 2007 wijkblad 2007-1  Paleis Het Loo; Triënnale in Park Berg en Bos wijkblad 2006-4 Thema nummer Stadspark Berg en Bos wijkblad 2006-3  Waterwingebied; Klimbos; bronnen van Berg en Bos wijkblad 2006-2 Geschenk 25 jr. wijkvereniging; interview Kristalbad wijkblad 2006-1  interview directeur Berg en Bosschool; rond de wijk: bezoekers, verkeer. wijkblad 2005-3 Erelid, verslag jaarvergadering 2005, viering 25 jaar wijkblad 2005-2  Uitnodiging jaarvergadering 2005