Natuur

Veiligheid

Idee en bus

18 maart 2022

Een buslijn werd eruit gegooid, de passagiers werden berooid van hun ritjes naar de stad. Een hele buslijn op zijn gat? Men klaagde ach en klaagde wee! Wie bedacht dit onzalige idee, nam deze korte metten, en heeft het achteloos gewaagd dit malle standpunt door te zetten? ’t Was toch niet teveel gevraagd, een eenvoudig ritje met de bus naar de dokter of je zus, een boodschap op de markt halen, zijn bepaald geen bacchanalen! Nee, horend bij de groep van 60 plus stap je lekker op de bus en je komt waar je wil wezen! Ooit werd door de overheid het O.V. aangeprezen Je zag elkaar bij de abri om de hoek en nu geen bus meer? LARIEKOEK! Maar een paar slimme luitjes dachten met een handvol duitjes laten wij op gezette tijden ons eigen kleine busje rijden! Met vrijwilligers aan het stuur drukt dat zeker de factuur! Stoere dames, stoere heren wilden graag een rit proberen. En met deze kloeke senioren was de stadslijn weer herboren!

In memoriam Chris Laukens (1947-2021)

9 februari 2022
Tot ons verdriet bereikte de Wijkvereniging het bericht dat Chris Laukens op 7 november jl., op 74 jarige leeftijd is overleden ten gevolge van een ernstige ziekte. Onze, zeer gewaardeerde, voormalige penningmeester en ledenadministrateur (2007 – 2014) verhuisde enkele jaren geleden met zijn geliefde echtgenote Corry naar een gerieflijke flat nabij het Loo. Vanaf 1988 woonde het echtpaar Laukens, met hun dochter Susan, aan de Wildernislaan, waar Chris na zijn werkzame leven als registeraccountant nog een klein adviesbureau runde. Dit om ‘niet in ledigheid te geraken’, aldus Chris in het verslag van de ALV in 2007. Daar was zeker geen sprake van, want Chris deed er nog een aantal andere penningmeesterschappen bij, om ‘samen met anderen inspanningen te leveren ten dienste van onze maatschappij, om zo voor elkaar het leven in de directe omgeving zo aangenaam mogelijk te maken’ zei Chris in 2007, en dat kenmerkte hem in hoge mate.

Soerenseweg wordt aangepakt

16 september 2021
In juni 2021 hebben wij u bericht over de aanstaande werkzaamheden aan de Soerenseweg. Inmiddels heeft aannemer Schagen Infra de opdracht verkregen: die is van plan op 20 september te starten met de uitvoering. Tijdens de werkzaamheden wordt de Soerenseweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit wordt omgeleid via de JC Wilslaan en/of Amersfoortseweg. Fietsers worden omgeleid via de Soerenseweg, Juniperlaan en Bosweg. De aannemer start op 20 september met het opbreken van het wegvak van de kruising met de Juniperlaan tot de inrit naar de Arendsburcht. Het parkeerterrein van de Arendsburcht blijft daarbij bereikbaar vanaf de oostzijde. Op 27 september wordt gestart met het opbreken van de Roosmale Nepveulaan vanaf de Soerenseweg tot Burg. Roosmale Nepveulaan nr. 2.

Start herinrichting Soerenseweg

7 juni 2021
De Soerenseweg wordt  opnieuw ingericht tussen de bebouwde kom-grens (ter hoogte van de Juniperlaan) en de Jachtlaan. Dit deel van de Soerenseweg bestaat uit een asfalt rijbaan met goten aan weerskanten en rode fietssuggestiestroken. De weg kent momenteel nog een snelheidsregime van 50 km/uur. Het is een lange rechte weg met ruim opgezette kruispunten. Doel van het project is de Soerenseweg zo in te richten dat deze aansluit bij het in te stellen 30 km/uur regime. De maatregelen die daarvoor doorgevoerd worden versterken tegelijkertijd het landschappelijke/cultuurhistorische karakter van de wijk. Versmalling Als basis wordt de rijweg versmald naar 5 meter, met daarbij aan beide zijden een goot van een 0,5 meter. De totale breedte van de weg komt daarmee op 6 meter. Breed genoeg om als automobilist een fietser te kunnen passeren, maar smaller dan de huidige weg die tussen de 6,5 en 7,5 meter is (inclusief goten).

Tot 2 april reageren op gepland wegenonderhoud

19 maart 2021
De gemeente heeft plannen klaarliggen voor aanbesteding van het laatste stukje asfaltonderhoud in de wijk. In dit artikel kunt u daarmee over lezen. Belangrijk is dat u tot 2 april a.s. de mogelijkheid heeft om vragen en opmerkingen over deze plannen te maken. U kunt bellen of mailen met projectleider Sander Baan via s.baan@apeldoorn.nl of 06 – 51552232. De werkzaamheden In 2017 is de gemeente begonnen met het asfaltonderhoud in de wijk Berg & Bos. Vanaf 2017 zijn elk jaar een aantal wegen aangepakt en voorzien van een nieuwe laag asfalt. Dit najaar is het laatste deel van het asfaltonderhoud in onze wijk aan de beurt. De straten Vonderlaan, Dennenlaan, Coniferenlaan en laatste deel van de Valkenberglaan krijgen een nieuwe laag asfalt. Naast deze werkzaamheden worden maatregelen genomen om de 30 km/uur zone in de wijk verder te benadrukken en sluipverkeer te ontmoedigen.

Historisch Café 2 april : Berg en Bos

12 maart 2021
Op 2 april verzorgt het Erfgoedplatform een Digitaal Historisch Café. Tijdens deze eerste online bijeenkomst van het Historisch Café staat de ‘Atlas van Apeldoorn: Berg en Bos’ centraal. De Atlas van Apeldoorn is een samenwerking tussen CODA en leden van het Erfgoedplatform, wijkbewoners en andere samenwerkingspartners waarin jaarlijks één wijk of dorp in de gemeente Apeldoorn in de schijnwerpers wordt gezet. In 2020 zou dat de Apeldoornse wijk Berg en Bos zijn, maar vanwege de maatregelen met betrekking tot het coronavirus kon deze editie van de Atlas in 2020 helaas niet doorgaan. Nu dus staat alsnog Berg en Bos als centraal thema. Natuurlijk ontbreekt ook de column van CODA directeur Carin Reinders niet. Er kunnen maximaal 100 belangstellenden meedoen.  U kunt zich hier aanmelden.

Fietsoversteek Jachtlaan bij Het Bergje

9 februari 2021
Een jaar geleden informeerden we u voor het laatst over de plannen voor aanpassing van de fietsoversteek over de Jachtlaan ter hoogte van het Bergje. In dat voorstel kregen fietsers vrij baan,  was het Bergje niet langer toegankelijk voor auto’s vanaf de Jachtlaan en was de doorgang voor bussen en vrachtwagens  geheel verboden. In het voorstel was volgens de gemeente zoveel mogelijk rekening gehouden met de belangen van omwonenden. Eind januari 2020 is dat ontwerp (een zogenaamd verkeersbesluit) gepubliceerd in de Staatscourant. Hierop kon bezwaar gemaakt worden.

Vrij parkeren rond Boschbad beperkt

3 februari 2021
Steeds meer bezoekers van het Boschbad hebben een parkeerplekje gevonden in de straten vlakbij de ingang van het zwembad. Waar in het overgrote deel van onze wijk ten zuiden van de Soerenseweg een parkeerregime is ingesteld, is dit niet het geval in de straten rond het Boschbad. In deze straten is geen parkeerregeling van kracht omdat de aanwonenden in eerste instantie geen problemen hadden met parkerende badgasten. Daarmee is het vrij parkeren in die straten. De toegenomen parkeerdrukte leidde langzamerhand tot toegangsproblemen in de Magnolialaan en Hazelaarlaan: op warme dagen was het regelmatig zo druk dat de toegang compleet geblokkeerd werd. De overlast beperkt zich overigens tot de zomermaanden wanneer het Boschbad geopend is. Aanwonenden hebben daarom gemeente verzocht het parkeerregime wat geldt in de rest van de wijk ook van kracht te laten worden in de Hazelaarlaan en Magnolialaan, zij het alleen in de zomermaanden.

De bermen worden opgeruimd

3 februari 2021
Het nieuwe beheerplan voor onze wijk zoals dat gepubliceerd is in ons wijkblad editie 2-2020 wordt geïmplementeerd (zie ook:  Wijk Berg en Bos beheerplan ). Dit betekent dat de gemeente vanaf februari 2021 gaat controleren en inventariseren wat de huidige toestand van bermen, bomen, in- en uitritten is. De bedoeling is dat de wijk zoveel mogelijk volgens de richtlijnen van het beheerplan wordt ingericht. Na de controle zal de gemeente brieven sturen naar adressen waar obstakels zoals paaltjes, stenen en andere zaken worden aangetroffen die daar niet thuis horen. Daarin wordt aangegeven welk probleem is aangetroffen en wanneer een en ander door gemeente zal worden opgeruimd. Tot die tijd heeft de betreffende bewoner de kans het zelf op te lossen mochten het eigendommen betreffen die hij wenst te bewaren. Indien er na de opruimactie opnieuw paaltjes of andere obstakels in de berm worden aangetroffen, dan zal de gemeente die direct verwijderen zonder u daarover te informeren.

Voorgaande edities

25 oktober 2020
Vier keer per jaar verschijnt uw wijkblad Berg en Bos “informatie over uw wijk” De redactie doet een oproep aan u, om ook een bijdrage te leveren. In het wijkblad vindt u de laatste informatie over zaken in en rondom uw wijk. De praktijk heeft geleerd, dat het vaak zaken betreft die een directe invloed kunnen hebben op het leefklimaat in de wijk. Dus is het verstandig uw wijkblad goed te lezen.We geven u de mogelijkheid via uw computer ook de reeds verschenen wijkbladen te downloaden en nog eens in te zien. Een moderne methode is het wijkblad hieronder te downloaden in bijv. een iPad, waar het wijkblad in iBook kan worden bewaard en gelezen. Bij het lezen van de digitale edities van het wijkblad openen deze niet altijd in zijn geheel op apparaten als iPads en iPhones. Klik op de link en kies dan in het pop-up keuzemenu hoe u het document wilt bekijken. (bijvoorbeeld openen in een nieuwe tab of download de versie naar uw apparaat). Te beginnen met de voorlaatste editie volgt onderstaand een lijst van voorgaande edities die u kunt inzien en/of downloaden door het de betreffende link aan te klikken: Wijkblad 2021-4  De editie van december 2021 Wijkblad 2021-3 De editie van september 2021 Wijkblad 2021-2 De editie van juni 2021 Wijkblad 2021-1 De editie van maart 2021 Wijkblad 2020-4 De editie van december 2020. Wijkblad 2020-3 De editie van september 2020. Wijkblad 2020-3  De editie van oktober 2020: Ook in deze editie wordt aandacht besteed aan de gevolgen van het coronavirus. De huidige voorzitter heeft een gesprek met Jan Willem Karmiggelt, oud-voorzitter van de wijkvereniging van 1986-1992. Onze wijkagent geeft een inkijkje op oorzaken en gevolgen van WhatsApp fraude en het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Verder haalt Gustaaf van de Brand herinneringen op met Eduard Verhoeff, oud-notaris, over de verijdelde vestiging van een bijzondere business in onze wijk.. Wijkblad 2020-2 :  de editie van juni 2020., Covid-19 en Noaberschap , herstelbestemmingsplan Apeldoorn Noord-West, boek Vilapark Berg en Bos, beheerplan wijk Berg en Bos. Wijkblad 2020-1 :  de editie van maart 2020: jaarverslag 2019, nieuwe wethouder Maarten van Vierssen, Thomashuis in Berge en Bos, nieuw gebied in de Apenheul, Mannen die Apeldoorn kleuren. Wijkblad 2019-4: de editie van december 2019: Oprichten stichting ‘Vrienden van de begraafplaats Soerenseweg’, de donkere dagen, de toekomst van ‘De Paddestoel’, Bronnen van Berg en Bos, in gesprek met…De Berg en Bosgarage, op naar een veilig 2020!, feest!, koffie en thee in de Berg en Bosschool. Wijkblad 2019-3: de editie van september 2019 :Deze editie bevat onder andere informatie over wijzigingen in het ophalen van restafval en PMD, hulpverlening in de wijk, aanloop tot jubileum, ontwikkelingen rond verkeer en parkeren, bronnen van Berg en Bos, BSO, Sporten naast de deur, van oude tot jong helpen en bijdragen van gemeentelijke medewerkers informatie over infrastructuur, veiligheid en burgerparticipatie. Wijkblad 2019-2 : de editie van juli 2019: notulen Jaarvergadering 2019, begraafplaats Soerenseweg, Bereikbaarheid ouderen, wegenwerken, Harpiste Regina Ederveen, Wat voor ouderen en jongeren op de Berg en Bos School, gezinsstad Apeldoorn, Glasvezel netwerk, Bronnen van Berg en Bos, Peuterspeelzaal Berg en Bos. Wijkblad 2019-1 : de editie van maart 2019 : Jaarverslag 2018, Bronnen van Berg en Bos, Burgerparticipatie, Scottie, Paleis het Loo, R`redactie wijkblad, Wildrooster Soerenseweg, koffie en thee in de Berg en Bos School. Wijkblad 2018-4 : de editie van december 2018. Deze bevat onder andere artikelen over Chalet Gentiana, winterpaleis het Loo, huiselijk geweld, zorgwebsite gemeente Apeldoorn, lijst met hulpinstellingen, strooien maar.., AVG, koningsdag 2018, Bronnen Berg en Bos. Wijkblad 2018-3 : de editie van september 2018:  Renovatie Paleis Het Loo, Smeltend asfalt, “Onbegrensd”,  Drukte in Apenheul, zomer in Berg en Bos, Japanse duizendknop, erepenning ALTV Daisy, renovatie vijver park Berg en Bos, zonneceldaken, lustrum rest. de Boschvijver, drukte bij Juianatoren, Evert, en andere zwijnen in de wijk, Whats’sup, Boschbad in 2018, info avond zonnepanelen, verdroogde rododendrons. Wijkblad 2018-2 : In de editie van juli 2018 : 30km stickers, Zorg voor uw gevel, Energieloket, Notulen Jaarvergadering 2018, Bronnen Berg en Bos, Bunker Seys Inquart, Ik zie ze vliegen, “U rijdt te hard” , Fietsgilde, Lijst Hulpinstanties, AED apparaten in de wijk, Minder brievenbussen van PostNL in de wijk, Help de natuur een handje. Wijkblad 2018-1 : In de editie van maart 2018 : ALTV Daisy 125 jaar, Storm in de wijk, Van de voorzitter, Jaarverslag 2017, Bronnen van Berg en Bos, Sharon Koenders, Oproep nieuwe leden, Ontmoeting Baptisten Gemeente, Grenzen aan Naboarschap, Christelijk Lyceum wint scholierendebat, Lijst hulpinstanties, Winterverblijfplaats vleermuizen, Wijkbelangen in de politiek: kleur bekennen. Wijkblad 2017-4 : In de editie van december 2017: Werk in uitvoering, aanpassing rotonde Jachtlaan, Vigilant: drukte en gezelligheid, Kerst op Paleis Het Loo, Hout stoken, Van de voorzitter, Herdenking vliegtuigcrash 1944, Bronnen van Berg en Bos, Soerenseweg, 30km stickers, Museum Paleis Het Loo, Wijkagent, Stadsdeelmanager, Noaborschap, AED, Energiek wonen, Buslijn 16. Wijkblad 2017-3 : In de editie van september 2017: De geschiedenis van het Boschbad, Asfalteringswerkzaamheden, Bronnen van Berg en Bos (44), Vliegroutes Lelystad Airport, Sharon Koenders – wijkagent, Wim Bergink – Stadsdeelmanager, Vigilat, Noaberschap, Overvarende Bosdraken, Rechtswinkel, Meer kleur in de stad. Wijkblad 2017-2 : In de editie van juni 2017: Dag van het Park, Theehuis heropend, Notulen Algemene Jaarvergadering 2017, Het Departement van Justitie aan de Soerenseweg, Bronnen van Berg en Bos (43), Wildernispark (2), Wim Bergink – Stadsdeelmanager Noordwest, Vigilat – Vakantie, Sharon Koenders – wijkagent, Fietsgilde Apeldoorn, Noaberschap, Splitsing Berg en Bos Alert, Nextdoor brengt buren bij elkaar, Juniperbos/Wildernispark, Koningsdag. Wijkblad 2017-1 : De editie van maart 2017: Nieuwe laag asfalt, Van de Voorzitter, Jaarverslag 2016, Wijkagent bij evenementen, Bronnen van Berg en Bos, Wildernispark, Renovatie Theehuis, Stadsdeelmanager “Rock’n’Roll”, Vigilat terugblijk 2016, Noaborschap handige lijst, Berg en Bos Alert, Geef de pen door, Facebook: Berg en Bos sociaal, Museum Paleis het Loo, Juniperbos. Wijkblad 2016-4 : De editie van december 2016: Stadscamping, Jaarvergadering, Kelly Scott Smith herdacht, ‘Ik huil de tranen van mijn moeder’, Voorlichtingsavond inbraakpreventie, Apenheul 2016,  Viglat-wintertijd,  Wijkagent Sharon Koenders, Stadsdeelmanager Wim Bergink, Bronnen van Berg en Bos, Bescherming van het bomenbestand, Stichting Behoud Juniperbos, Geen wilde zwijnen meer in de wijk, Noaberschap, Berg en Bos Alert, Wegwijs in zorg en welzijn: Stimenz, Naastenliefde 2.0, Berichten uit Vonderlaan. Wijkblad 2016-3 : Onzekerheid over asbest, Geef de pen door: Vonderlaan, Nieuwe ontwikkelingen bij Vigilat, Voortgang renovatie Sprengenvallei, Wijkagent Sharon Koenders, Bronnen van Berg en Bos, Groene blaadjes, Wat mag wel of niet in Stadspark Berg en Bos? Geen klinkers maar wel 30km zone? Noaberschap, Vrijwilligerswerk bij de Kap, Renovatie Paleis Het Loo . Wijkblad 2016-2 : Apeldoorn en de vrijetijds- economie, Noaberschap,  Notulen jaarvergadering,  Werkstuk over de wijk Berg en Bos,  Bronnen van Berg en Bos, Parkflat Arendsburght,  Even voorstellen: Wijkboa,  Contributies wijkvereniging, Een fijne en veilige zomer,  Overval Berg en Bos garage, Beter een goede buur.. ,  Sterren bij Bakkerij Maassen,  Veilig op vakantie. Wijkblad 2016-1 : Agenda Jaarvergadering 2016, Jaarverslag 2015, Bronnen van Berg en Bos, Berg en Bos Alert, Renovatie Paleis Het Loo, Berg en Bos bibliotheek, Even Voostellen, Rommel in de wijk, Wandelroutes, Giro d’Italia, jeugd BOA, De laatste Marathonloper. Wijkblad 2015-4 : Oudste foto Berg en Bos, Geef de pen door, Vigilat, Wijkagent, Bronnen van Berg en Bos Naoberschap, WeHelpen, Rode Kruis, Wethouder verkent de wijk, Toekomstscenario’s, Exclusief voor wijkbewoners, Taartenactie blijvend succes. Wijkblad 2015-3 : Nieuw bestemmingsplan Berg en Bos?, Beste bewoners, ATK finales, Buurtpicknick, van de Voorzitter, Bronnen van Berg en Bos, Stokje overdragen, Mark Sandmann wethouder, Geef de pen door, Voorkomen is beter dan genezen, Gif?, Beelden in de wijk, Oud worden in eigen huis, Lid worden via internet, vakantieperiode in Berg en Bos, Oproep Koningsdag. Wijkblad 2015-2 : Notulen ALV 2015, Van de Voorzitter, Waterpolotoernooi, Picknick in Stadspark, Met veilig gevoel op vakantie, Vakantie en woninginbraken, Bronnen van Berg en Bos, Geef de pen door, Beelden in de wijk, Parkeerbeheer Berg & Bos, Stadsdeelaanpak, Drie is teveel, Ontwikkelingen Julianatoren, BuurtApp, ATK. Wijkblad 2015-1 : Oproep Jaarvergadering, Jaarverslag 2014, Van de voorzitter, Babbeltrucs, Bronnen van Berg en Bos, Glascontainer Callunalaan, Pas op met “urgente” reparaties, E ven voorstellen, Vigilat, Noaberschap, Terugdenken. Wijkblad 2014-4 : Noaberschap 2.0?, Bronnen (33) – Ritme van een notenraper, Excelsalaan, Drukte in de dierentuin, Donkere dagen, Christelijk Lyceum, Buurtpicknick (terugblik), Verandering in de zorg, De vinger aan de pols, Inloopavond Julianatoren, Beelden van de wijk(5), Van het bestuur,: BB-bunker, parkeren, Julianatoren, Amersfoortseweg., Even voorstellen – Jan Wassink, De ander kant van Apenheul (2) Wijkblad 2014-3 : Buurtpicknick in onze ’achtertuin’, Stadspark Berg en Bos, Ahornlaan, Voorwoord voorzitter, Rondom het Christelijk Lyceum, Onze kinderen gaan naar school, Op de fiets, Beelden in de wijk (4), Bronnen van Berg en Bos (32), Bunkerterrein Seringenlaan, Nu moet het toch niet gekker worden, Vigilat, Het Reintje, De Kap, Van het bestuur, De ander kant van Apenheul (1) wijkblad 2014-2 Koningsdag 2014, Notulen jaarvergadering april 2014, Van de voorzitter “Verandering van tijden?”, Geef de pen door …Dennenlaan, Uitkomsten online enquête, Bronnen (31) –De kleine wereldkampioen, introductie Wim Bergink, Tuinieren in Berg en Bos, Helikopter boven mijn huis, Werk aan onze wegen, Beelden in de wijk (3), Van het bestuur, Surprise barbecue wijkblad 2014 – 1 Website en wijkblad komen samen, Geef de pen door …Sparrenlaan, Beelden in de wijk (2), Oproep Jaarvergadering, Jaarverslag 2013, Bronnen (30) – De Enkhuizer in het bos, Wisseling stadsdeelmanagers, Het is mooi geweest, Nieuwe ronde, nieuwe kansen, Ronald de Man – wijkagent, Juridische procedures, Meten is weten, Parkeren in en rond Berg en Bos (3), WOZ actie van makelaar Goos wijkblad 2013-4 Ooit woeste grond, de pen Soerenseweg, afsluiting dweilen.., beelden in de wijk, parkeerverordening, kozakken, hondenleven, glasvezel, zakkenrollers, moeder op het dak, schakelpunt wijkblad 2013-3 Pronkjuweel, notulen extra ledenvergadering, nieuwe bestuursleden, bronnen, de pen Bosweg, paddestoelhuis, bestemmingsplannen, etc. wijkblad 2013-2 Koninginnedag 2013, het alziend oog, oproep extra jaarvergadering, notulen jaarvergadering 16 april, resultaat ‘dweilen met de kraan open’, rapport parkeren rond Berg en Bos; de pen Zwarte Kijkerweg; Stadsdeelplan; vervolg!! ‘Sparrenlaan online!! ..’ wijkblad 2013-1 Sparrenlaan online, agenda jaarvergadering 2013, jaarverslag 2012, Bronnen, Galgenberg, geef de pen door (J.C.Wilslaan), volgens Robert, autosleutels, AGOVV hoe verder, parkeren!!, vervolg project thermografische fotografie wijkblad 2012-4 Oproep voor duurzame wijk, Wolf aarzelt, geef de pen door (Berkenlaan), villa’s van voor 1900, bestemmingsplannen, vigilat, wijkblad 2012-3 Lido, de pen ‘Felualaan’, (parkeer)overlast, BP park Berg en Bos, BSO, nieuwe bewoners wijkblad 2012-2 BP AGOVV en Park, notulen jaarvergadering 2012, de pen ‘Burg. Roosmale Nepveulaan’ wijkblad 2012-1  agenda jaarvergadering, bewoners enquete, jaarverslag 2011, de pen ‘2e Beukenlaan’ wijkblad 2011-4  Wonen i/hgroen, enquete, BSO, UMTS , AGOVV, geef de pen door, Park wijkblad 2011-3  Park-architect, camping, UMTS, piloot, toekomstagenda, folly, BSO wijkblad 2011-2 UMTS-mast Callunalaan, jaarvergadering 2011, openluchttheater, BSO wijkblad 2011-1 Maarten v Rossum pad, jaarvergadering, jaarverslag 2010, Echoput wijkblad 2010-4 Vliegtuigwrak, Chr.Lyceum-2, veilige wijk, bezoek wethouders, zendmast wijkblad 2010-3 AGOVV, Chr.Lyceum-1,100 jr.Julianatoren, wijkwethouder, oorlogsvondst wijkblad 2010-2 Galerie Montana, Jaarvergadering, Fietsgilde, Onderduiken, recreatie 2009 wijkblad 2010-1 Voorplein Park B&B, jaarverslag 2009, Apenheul, Thomashuis, Rita Staller wijkblad 2009-4 Voortgang Park B&B, Vigilat, Thomashuis, FijnStof, zwijnenhek, schouwen wijkblad 2009-3 Arendsburgh, Theo van Gogh, Verkeersvisie?, Badhuisspreng, Schouwen wijkblad 2009-2 Koninginnedag, verslag ledenvergadering, Badhuispreng,recreatie 2008 wijkblad 2009-1 Jaarvergadering 2009; verslag 2008; Frederik van Eeden; BB-bunker wijkblad 2008 – 4 Beleid techniek afd.Groen; Fabeltjeswijk; Klimbos, AGOVV; wijkagent. wijkblad 2008-3 Duurzaam Julianatoren; interview Bert de Boer; bladruimen. wijkblad 2008-2 Verslag ledenvergadering 2008; Boswachter Henk Bonekamp, wijkblad 2008-1 Ledenvergadering; verslag 2007; interview wethouder Boddeke; st. Veluwe wijkblad 2007-4  AGOVV nu&vroeger; inspreken? Stadspark; interview directeur Tactus wijkblad 2007-3  interview Hr. Krekel Julianatoren; wijkregels; natuur in de wijk? wijkblad 2007 – 2  Triënnale; hondenfestival; Koninginnedag viering 2007 wijkblad 2007-1  Paleis Het Loo; Triënnale in Park Berg en Bos wijkblad 2006-4 Thema nummer Stadspark Berg en Bos wijkblad 2006-3  Waterwingebied; Klimbos; bronnen van Berg en Bos wijkblad 2006-2 Geschenk 25 jr. wijkvereniging; interview Kristalbad wijkblad 2006-1  interview directeur Berg en Bosschool; rond de wijk: bezoekers, verkeer. wijkblad 2005-3 Erelid, verslag jaarvergadering 2005, viering 25 jaar wijkblad 2005-2  Uitnodiging jaarvergadering 2005

Wijk-Wetens-Waardigheden Berg en Bos

13 december 2019

December 2019

Door redactie RTV Apeldoorn/Otto Verkerke

Voor de radio uitzendingen van RTV Apeldoorn vanuit de wijken worden korte introducties gecompileerd over de wijk en onderwerpen die aan de orde komen in de uitzending. Voor de uitzending van RTV Apeldoorn van 7 december 2019 zijn een aantal leuke introducties gemaakt die wij u niet willen onthouden!

Geschiedenis van de wijk:
Berg en Bos is een villawijk op een voormalig landgoed in de Nederlandse stad Apeldoorn. In dit deel liggen Park Berg en Bos met Apenheul en Sportpark Berg en Bos.
Het stadsdeel Berg en Bos ligt in het westelijk gedeelte van Apeldoorn en is 163 hectare groot, inclusief bosgebied ruim 300 ha. Het wordt begrensd door de N344 (Amersfoortseweg), Jachtlaan en Asselsestraat. De J.C. Wilslaan deelt het gebied diagonaal in tweeën en vormt de zuid-westgrens van het woongebied. Dit telt ongeveer 2.100 inwoners en stamt grotendeels uit de jaren dertig van de 20e eeuw. Kenmerkend is de ruime opzet met ‘meanderende’ lanen, een bijzondere constellatie van de bebouwing en de nog alom aanwezige bebossing. De wijk wordt vaak vergeleken met de villawijken in Blaricum en Laren in het Gooi.

Berg en Bos aan de CODA Verhalentafel

13 december 2019

December 2019

Door CODA

Luistert u ook graag naar verhalen en herinneringen van vroeger? Praat dan mee aan de CODA Verhalentafel: de plek om samen in informele sfeer herinneringen over Apeldoorn op te halen, te delen en vast te leggen! Deze keer staat de Verhalentafel in het teken van de wijk Berg en Bos. Woont u nu in Berg en Bos of heeft u er als kind gewoond en ging u naar de Berg en Bosschool? Of bent u gewoon nieuwsgierig naar de Verhalentafel en wilt u eens een kijkje komen nemen? Kom donderdag 19 december tussen 10.15 – 12.15 uur naar CODA Centrale Bibliotheek (1e verdieping bij het historisch paviljoen) en deel uw herinneringen aan Berg en Bos of kom luisteren naar de verhalen van anderen. Heeft u nog foto’s dan kunt u die uiteraard meenemen om aan anderen te laten zien. Deelname aan de Verhalentafel is gratis; aanmelden is niet nodig. Zie ook bijgaande brochure:  Flyer Verhalentafel Berg en Bos

U bent van harte welkom!

Buslijn 16 blijft door de wijk rijden!

5 december 2019

December 2019

Door Keolis/Otto Verkerke

Op zondag 15 december 2019 gaat de nieuwe dienstregeling van trein en bus van start in Apeldoorn. De provincie heeft het vervoer gegund aan Keolis die in Apeldoorn opereert onder de naam Syntus. Vanaf december 2020 mag Keolis nog eens 10 jaar lang het busvervoer in Apeldoorn en omstreken blijven uitvoeren. Dat zal gebeuren met in ieder geval nieuwe elektrische witte bussen onder de naam RRREIS.

Tot december 2020 blijven de groene en blauwe bussen in het Apeldoornse straatbeeld. Voor de dienstregeling die 15 december 2019 van start gaat zijn er slechts een paar kleine veranderingen. Vaak wijzigen de vertrek- en aankomsttijden met een minuut of twee. In de bijlage Syntus busdienst Apeldoorn 2020 staat de hele dienstregeling voor de gemeente Apeldoorn.

Belangrijk voor onze wijk : lijn 16 blijft voorlopig gewoon zijn rondje door de wijk rijden!

cookiebeleid

4 november 2019

cookiesCookies en wat doen we ermee….

Iedereen heeft er wel eens van gehoord…. cookies, heerlijk toch?

Op deze website maken we geen gebruik van cookies waarvoor toestemming van de bezoeker noodzakelijk is. Toch willen we u, als bezoeker wel wijzen op ons gebruik van ‘sessie-cookies’ . Dit zijn functionele cookies waarbij geen persoonlijke gegevens worden gebruikt of opgeslagen.

Desondanks treft u ook op onze website een ’toestemmingsbalk’ aan waarop u op ‘Akkoord’ dient te klikken voor u verder komt.
De reden van vraagstelling is slechts uit oogpunt van bewustmaking. 

meer informatie over cookies in het algemeen

Deze website maakt dus alleen gebruik van zogenaamde functionele cookies.

Daarmee wordt de functionaliteit verbeterd voor het gebruik van deze website tijdens uw bezoek en wij verwachten dat u daar prijs op stelt.

 

Vrijwaring (disclaimer) voor gebruik van deze website

Privacy reglement Wijkvereniging Berg en Bos

 

Geen hek rond sportveld Lyceum

8 juli 2019
Het sportveld naast de tennisbanen van Daisy ligt er inmiddels groen en glanzend bij. Het terrein is eigendom van de gemeente en al jarenlang in gebruik bij het Christelijk Lyceum als sportveld. Met het verwijderen van het oude hekwerk is het veld voor iedereen vrij toegankelijk geworden. Daar misbruik en vernieling van het veld blijkt mee te vallen wordt er vooralsnog geen nieuw hek rond het veld gelaatst. Gemeente en Lyceum willen echter wel een aantal gebruiksafspraken maken met gebruikers. Voor de school is het van belang dat van 1 maart tot 31 oktober het veld gebruikt kan worden als sportveld.  Voor overige gebruikers geldt dat iedereen verzocht wordt geen afval achter te laten. Ook is het beslist niet de bedoeling is dat het een hondenuitlaatplaats wordt waar bezoekers en leerlingen uitglijden over hondenpoep. De gemeente heeft haar wensen rond gebruik van het sportveld via bijgaand schrijven aan buurtbewoners kenbaar gemaakt: Bewonersbrief sportveld Felualaan

Werkgroep vrachtverkeer NW opgeheven

13 maart 2019

Maart 2019

Door Otto Verkerke

Zo’n 7 jaar geleden reageerde Marja de Reus op een oproep van de wijkvereniging Berg en Bos voor vertegenwoordigers in een gemeentelijke verkeerswerkgroep. Als bewoner van de Amersfoortseweg hoopte zij tot een handhaving van de toegestane snelheid te komen en een terugdringing van zwaar vrachtverkeer.
Datzelfde doel hadden ook de afgevaardigden van de andere wijken, waarbij iedereen zich realiseerde dat afname bij de een, tot toename van overlast voor de ander kon leiden.
De gemeente heeft op 15 januari 2019 deze werkgroep eenzijdig opgeheven en om een reactie gevraagd. Deze is te vinden via de link: Reactie opheffing van werkgroep en gestuurd naar de gemeente (Wim Bergink, wethouder, betreffende ambtenaren).

Vervolg Burgerparticipatie

20 februari 2019

Februari 2019

door Jan Wassink

Op 10 januari 2019 heeft op het gemeentehuis een “werkoverleg” plaatsgehad tussen dorps- en wijkraden en de gemeenteraad. Dit overleg verliep niet erg soepel. Op de simpele vraag, gesteld door woordvoerders van verschillende dorps- en wijkraden, wat nu de noodzaak en urgentie is van het snel afschaffen van de dorps- en wijkraden, wist geen enkele coalitiepartij, ook niet na herhaalde vraagstelling, antwoord te geven. Men ging gewoon niet op de vraag in.

Een gênante vertoning, vooral vanwege de opstelling van sommige coalitiepartijen (VVD, Lokaal Apeldoorn en D’66 in het bijzonder). Deze opstelling bestond eruit eerst heel stellig positie in te nemen en vervolgens daar geen enkele verantwoording over kunnen af te leggen op het moment dat er een kritische tegenvraag komt. Dit vinden we een kwalijke zaak, zeker tegen de achtergrond dat de dorps- en wijkraden in 1999 door de gemeente zelf in het leven zijn geroepen.

Privacy reglement

18 februari 2019

Privacy- Reglement Wijkvereniging Berg en Bos

1 Kader
Binnen de doelstelling van de Wijkvereniging Berg en Bos, gevestigd te Apeldoorn, hierna aangeduid als ‘WVBB’, past het verwerken van bepaalde persoonsgegevens. In dit reglement informeert het bestuur van de WVBB omtrent de wijze waarop in dat kader gevolg wordt gegeven aan wettelijke- en contractuele regelingen inzake privacybescherming.

Aldus wordt antwoord gegeven op vragen over de –wijze van- verwerking van persoons-gegevens. Zowel voor wat betreft leden van de WVBB en overige wijkbewoners, alsook in relatie tot de Gemeente Apeldoorn en derden.

2 Wat zijn persoonsgegevens?
Dit zijn gegevens die belangrijke informatie over natuurlijke personen behelzen. Bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en/of emailadres. Met name wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een bepaald persoon herleid kunnen worden wordt hierbij gesproken van persoonsgegevens. De WVBB gaat zo zorgvuldig mogelijk om met dergelijke persoonsgegevens. Beeldmateriaal wordt in dit kader aangemerkt als een gegeven dat een bepaald persoon kan betreffen, en waar zo nodig toestemming voor publicatie voor wordt gevraagd.

3 Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Met name persoonsgegevens van huidige, voormalige en toekomstige (bestuurs-) leden van de WVBB, hierna aangeduid als ‘Leden’, kunnen worden verwerkt.

Ook kan dit verwerken personen betreffen gelieerd aan de Gemeentelijke organisatie, wijk- en buurtverenigingen (of – raden), amusementsparken en attracties, politieke partijen, bank, dienstverleners en instanties, scholen, adverteerders, ondernemers, verzekeraars etc.: met wie de WVBB -in lijn met haar activiteiten- een bepaalde relatie heeft, wil krijgen of heeft gehad.

Verwerking kan met name zien op de navolgende aan de WVBB verstrekte persoonsgegevens:

  1. Leden- adres, naam, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer. Administratieve verwerking van persoonsgegevens vindt plaats bij aanmelding, wijziging, uitschrijving, contributie- inning (door middel van een digitaal Leden- bestand) en overige informatievoorziening;
  2. Contactpersonen van derden- Organisatie, naam, e-mailadres en telefoonnummer. Verwerking van persoonsgegevens kan plaats vinden bij diverse contactmomenten, wijziging, beëindiging (een en ander door middel van digitale contactbestanden) en overige informatie- uitwisseling.

4 Wie is belast met de verwerking van verstrekte persoonsgegevens?

Binnen het WVBB bestuur is de voorzitteraanspreekbaar voor de verwerking van persoonsgegevens. Afhankelijk van het doel van persoonsgegevens zijn, of kunnen door het bestuur, ter zake verschillende functionarissen (worden) aangesteld:

Algemeen: De communicatie betreffende het karakter van de wijk Berg en Bos, het stadsdeel Noord West en de verkeers- en parkeerproblematiek daarbinnen wordt met name gevoerd en beheerd door de voorzitter, evenals de communicatie met de andere burgervertegenwoordigingen;

Leden: De Leden- administratie wordt gevoerd en beheerd door de penningmeester, tevens zijnde ledenadministrateur. Het betreft een gedeeltelijk digitaal en gedeeltelijk een papieren Leden- administratie;

Financiën: de financiële administratie wordt door de penningmeester gevoerd en beheerd, waaronder het boeken en verwerken van bank- en kasmutaties, het innen van de Leden- contributie, het aanvragen en conform de afsluiting afwikkelen van subsidiegelden, het opstellen en toelichten van financiële (jaar-) overzichten, het betalen van rekeningen en (bestuurs-) declaraties en meer algemeen het beheer van de financiële middelen van de WVBB. De penningmeester presenteert de concept jaarcijfers aan de, uit actuele Leden bestaande, kascommissie van de WVBB en beantwoordt hun eventuele vragen naar aanleiding van ter inzage beschikbaar te stellen onderleggers;

Secretariaat: Het secretariaat van de WVBB wordt –met behulp van ondersteuning binnen het bestuur- beheerd en gevoerd door de secretaris, waaronder met name activiteiten vallen met betrekking tot bestuurs-vergaderingen, ALV’s en algemene verenigingszaken. Het secretariaat en de voorzitter hebben zo nodig overleg omtrent dergelijke zaken;
Een lid van het bestuur (of meerdere leden van het bestuur individueel of gezamenlijk) kan worden belast met het voeren en beheren van communicatie ten behoeve van de WVBB, zoals voor wat betreft:

Attracties: Apenheul, Koningin Julianatoren, Paleis het Loo, AGOVV, Park Berg en Bos etc.;

Groen, grijs en bebouwing: Ten aanzien van de wijk Berg en Bos, maar ook de directe omgeving daarvan, de natuur en de bomen, de wegen en de bermen, het bouwen en het wonen (alsook de openbare ruimte);

Bestemmingsplannen, vergunningen etc.: de regelgeving en aanverwante documentatie ten aanzien van de wijk Berg en Bos (als onderdeel van Noord West); 

Sport, cultuur, zorg, welzijn, recreatie en jeugd: Zaken als noaberschap, en diverse wijkactiviteiten, meer algemeen al datgene wat het leven van alle bewoners van Berg en Bos plezierig (-er) kan maken;

Veiligheid, politie en brandweer: Zaken als wijkpreventie, de wijkagent etc., welke het leven van alle wijkbewoners van Berg en Bos zekerder kunnen maken;

PR- de website, het wijkblad, de social media etc.: zaken waaraan de nodige aandacht ten behoeve van alle bewoners van de wijk Berg en Bos wordt besteed. 

5  Hoe is de digitale beveiliging geregeld ten aanzien van verwerkte persoonsgegevens?

  1. De door bestuursleden voor de WVBB beheerde administratie bevindt zich op een -met een wachtwoord beveiligde- stand alone mobiele computer. Regelmatig worden daarop beveiligingsupdates doorgevoerd. De computer is tevens van antivirussoftware voorzien. Bij mutaties wordt (op een separate en beveiligde harddrive) regelmatig een back-up gemaakt.
  2. Communicatie via overige mobiele apparaten, zoals telefoons, door bestuursleden ten behoeve van de WVBB geschiedt op basis van daarbij algemeen gehanteerde standaarden ten aanzien van de digitale beveiliging van (persoons-) gegevens.

6 Waarvoor worden persoonsgegevens verwerkt?
De te verwerken persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  1. Leden: Voor de incasso van de verschuldigde contributie, alsook de interactie met hen voor zover in lijn met het doel en wezen van de WVBB;
  2. Communicatie: Met name informatievoorziening en –uitwisseling voor zover geboden in lijn met de rol van de WVBB als Wijkraad en intermediair voor alle bewoners van de wijk Berg en Bos;
  3. Derden:Ten einde met hen in contact te kunnen (blijven) treden gezien het doel en het wezen van de WVBB.

7 Worden ook bijzondere persoonsgegevens verwerkt?
Bijzondere persoonsgegevens zijn potentieel gevoelige gegevens; bijvoorbeeld over inkomen, vermogen, gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens, seksuele oriëntatie of gegevens betreffende ras. De WVBB verzamelt en/of verwerkt dergelijke gegevens niet.

8 Hoe wordt met verwerkte persoonsgegevens omgegaan?
Persoonsgegevens worden zorgvuldig en niet langer bewaard dan noodzakelijk voor normaal gebruik door de WVBB binnen haar doelstelling en wezen. In geval daarbij derden worden ingeschakeld worden met hen verwerkersovereenkomsten gesloten, met name ter bescherming van persoonsgegevens van Leden.

9 Wie van het bestuur kan er bij verwerkte persoonsgegevens?
Afhankelijk van het doel geldt hiervoor:

  1. Leden: Bestuursleden kunnen de Leden- administrateur schriftelijk verzoeken om inzage in de gevoerde Leden- administratie;
  2. Derden / communicatie: Bestuursleden kunnen de secretaris en/of het aangewezen bestuurslid (of –leden) schriftelijk verzoeken om inzage in de gevoerde administratie.

10 Hoelang worden verwerkte persoonsgegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan het (voormalige) lidmaatschap worden, zo mogelijk in beperkte vorm, tot het verliezen van hun relevantie voor de WVBB bewaard. Bijvoorbeeld om statistische informatie, zoals ledenaantallen over de jaren heen, te kunnen genereren. De WVBB hanteert een bewaartermijn van maximaal 7 jaar.

11 Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is de WVBB gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving, alsmede is zij gebonden aan contractuele afspraken. 

12 Kan ik zien welke persoonsgegevens van mij worden verwerkt?
Leden en belanghebbenden kunnen een verzoek indienen bij de secretaris van de WVBB om hun gegevens in te zien. Het bestuur van de WVBB is bereikbaar via het e-mailadres bestuur@wijkbergenbos.nl.

13 Waar kan ik terecht met een vraag, klacht of een verzoek tot correctie of wissen van mijn persoonsgegevens?
Voor deze zaken kunnen Leden en belanghebbenden zich eveneens richten tot het bestuur van de WVBB.
Het bestuur zal deze verzoeken behandelen zoals is beschreven in de geldende wet- en regelgeving. Mocht uw vraag, klacht of verzoek niet naar wens zijn afgehandeld, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

14 Datalek
|Het bestuur dan wel een lid daarvan is verplicht een (mogelijk) datalek, waarbij persoonsgegevens verloren kunnen gaan of waarbij onrechtmatige verwerking aan de orde kan zijn, schriftelijk aan de voorzitter te melden. Deze beoordeelt het schade- risico, welke beperkende maatregelen eventueel genomen dienen te worden en of het datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of betrokkene dient te worden gemeld. Tevens houdt de voorzitter het dossier datalekken bij.

15 Wijzigingen
De WVBB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit reglement. Het reglement wordt integraal gepubliceerd op de website https://wijkbergenbos.nl.

 

November 2018

Wegenonderhoud gaat weer verder

17 februari 2019

februari 2019

Door Otto Verkerke

KWS Infra voert in opdracht van de gemeente Apeldoorn, werkzaamheden uit in de wijk Berg en Bos. Deze werkzaamheden zijn een voortzetting van de werkzaamheden die KWS Infra in het najaar van 2017 en 2018 in de wijk heeft verricht.

Wanneer en waar
De werkzaamheden starten op maandag 18 maart 2019 en zijn verdeeld in 2 fases.
18-22 maart Exelsalaan en Cederlaan
25-29 maart Seringenlaan en Montanalaan.

Inloop informatieavond
Op donderdag 7 maart tussen 18:30 en 20:30 organiseert KWS inloop-informatieavond in het Fletcher Hotel Apeldoorn aan de Soerenseweg 73. Daar kunt u geïnformeerd worden over de werkzaamheden en planning en vragen stellen.

Voor verdere details zie  Informatie KWS  wat door KWS onder aanwonenden wordt verspreid.

 

Midwintermarathon 2019

22 januari 2019

Januari 2019

tekst : Stichting Marathon Apeldoorn

Op zondag 3 februari 2019 wordt voor de 46ste keer de Centraal Beheer Midwinter Marathon gehouden.

Start en finish zijn ook dit jaar op de Loolaan nabij de Bosweg. Het bestuur van de Midwinter Marathon informeert u, na overleg met de gemeente, over de verkeersmaatregelen die voor een goed en veilig verloop van dit evenement noodzakelijk zijn. Op 3 februari worden diverse wegen en kruispunten voor bepaalde tijd voor alle verkeer afgesloten of geldt een in- of uitrijverbod. Er worden omleidingsroutes ingesteld.

Zie kaartje met de marathon routes : Mid Winter Marathon routes 2019

Kaartje met ontsluitingsroute wijk Berg en Bos :  Berg en Bos ontsluitingsroute 2019

 Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van de MWM organisatie: www.midwintermarathon.nl 

Burgerparticipatie..

30 december 2018
December 2018

Door Otto Verkerke en Jan Wassink

Nadat Apeldoorn een tiental jaar heeft gewerkt met de zogeheten Stadsdeelaanpak, is het College van B&W eind 2016 akkoord gegaan met een vernieuwende koersnotitie over gebiedsgericht werken met als titel ‘Helder in ambitie, flexibel in de uitvoering’. In de koersnotitie wordt het nodige geschreven over met name gebiedsgerichte burgerparticipatie. De koersnotitie leidde bij de raad tot de behoefte om zich voor de behandeling zelf eerst goed in het onderwerp burgerparticipatie te verdiepen.

De missie om adviezen te formuleren ten aanzien van burgerparticipatie werd meegegeven aan een raadswerkgroep (een commissie van gemeenteraadsleden). Deze werkgroep heeft in december 2017 een rapport uitgebracht onder de titel “Samen voor Apeldoorn”. De resultaten van dat onderzoek werden begin 2018 aan ons toegelicht in een presentatie door de tegenwoordige wethouder van Lokaal Apeldoorn, de heer Willems. (Zie:  Advies Raadswerkgroep Burgerparticipatie )

Eén van de adviezen is het intrekken van de Verordening op Dorps- en Wijkraden en meer input en initiatieven te zoeken bij individuele burgers in de wijken. Dit viel niet in goede aarde bij de wijk- en dorpsraden. Immers daarmee zal bijvoorbeeld het recht op voorinzage en inspraak bij gemeentelijke plannen verdwijnen.

GOEDE VOORNEMENS

24 december 2018

December 2018

Door Arjan Speelman, vz.

Allereerst prettige feestdagen en het beste voor 2019 toegewenst! Daar horen natuurlijk goede voornemens bij; die hebben wij ook. Zoals u misschien is opgevallen staan steeds vaker de zelfde auteurs bij de artikelen in ons mooie wijkblad en website. Alle lof voor hen maar we willen meer. Meer verhalen, meer auteurs, meer onderwerpen. En daar heeft u vast wel ideeën voor.

Wellicht kunt u ook goed schrijven of artikelen maken. Of interviewen of redigeren of goede foto’s maken; er is nog zo veel om over te schrijven….

Maar daar hebben we meer menskracht voor nodig met verschillende vaardigheden. Kortom, we zijn van plan een redactie voor het wijkblad te gaan vormen om er voor te zorgen dat het wijkblad nog mooier en beter wordt met nog meer interessante artikelen. Vindt u het leuk om samen met andere wijkbewoners er voor te zorgen dat het wijkblad nog mooier en interessanter wordt? Schroom dan niet en stuur een mailtje naar redactie@wijkbergenbos.nl en meldt u aan.
Niet uitstellen maar gelijk doen. Een heel goed voornemen voor het nieuwe jaar!

En daarvoor wens ik alle wijkbewoners het allerbeste toe.

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn