Natuur en wetgeving

mei 2017

De gemeenteraad heeft op 6 april 2017 de gebiedsdekkende Groenstructuurkaart Apeldoorn vastgesteld als toetsingskader voor groene ruimtelijke kwaliteit bij ontwikkelingen en beheer van de leefomgeving.

De wijkvereniging heeft in het voortraject commentaar en kanttekeningen geleverd bij de samenstelling van die groenstructuurkaart waar het onze wijk betrof. Al onze opmerkingen zijn geaccepteerd en opgenomen in de uiteindelijke versie die nu is vastgesteld door de gemeenteraad. Het besluit kunt u inzien via de volgende link: Bekendmaking Gemeente

De Veluwe is definitief aangewezen als Natura 2000-gebied. Gelderland heeft daarmee al haar vijftien Natura 2000-gebieden toegewezen gekregen. Belanghebbenden kunnen nog wel in beroep bij de Raad van State. Half september worden de beheerplannen voor acht van die gebieden met de omgeving besproken.

Politiek Apeldoorn wil de stad graag als 'stad in het groen' aanprijzen.
Het is dan wel bijzonder zuur, dat het prachtige vernieuwde stadspark Berg en Bos, waarvan het grootste deel onderdeel is van gebied Natura 2000 Veluwe misbruikt wordt voor grootschalige evenementen waarbij enig respect voor de natuur ver is te zoeken.

Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden, dat door de lidstaten van de Europese Unie wordt opgezet. Voor projecten, evenementen in of nabij N2000 gebied gelden regels. Het doel van Natura 2000 is het behoud en herstel van biodiversiteit in Europa. In Nederland heeft Natura 2000 de wettelijke basis van de Vogelrichtlijn uit 1979 en de Habitatrichtlijn uit 1992.