Organisatie

De wijkvereniging Berg en Bos kent een lange en boeiende geschiedenis en is niet meer weg te denken als belangenvertegenwoordiger van de wijk Berg en Bos. U kunt hier lezen hoe de vereniging functioneert en  verslagen inzien van diverse  jaarvergaderingen.

 

Veiligheid

Vervolg Burgerparticipatie

20 februari 2019

Februari 2019

door Jan Wassink

Op 10 januari 2019 heeft op het gemeentehuis een “werkoverleg” plaatsgehad tussen dorps- en wijkraden en de gemeenteraad. Dit overleg verliep niet erg soepel. Op de simpele vraag, gesteld door woordvoerders van verschillende dorps- en wijkraden, wat nu de noodzaak en urgentie is van het snel afschaffen van de dorps- en wijkraden, wist geen enkele coalitiepartij, ook niet na herhaalde vraagstelling, antwoord te geven. Men ging gewoon niet op de vraag in.

Een gênante vertoning, vooral vanwege de opstelling van sommige coalitiepartijen (VVD, Lokaal Apeldoorn en D’66 in het bijzonder). Deze opstelling bestond eruit eerst heel stellig positie in te nemen en vervolgens daar geen enkele verantwoording over kunnen af te leggen op het moment dat er een kritische tegenvraag komt. Dit vinden we een kwalijke zaak, zeker tegen de achtergrond dat de dorps- en wijkraden in 1999 door de gemeente zelf in het leven zijn geroepen.

Burgerparticipatie..

30 december 2018
December 2018

Door Otto Verkerke en Jan Wassink

Nadat Apeldoorn een tiental jaar heeft gewerkt met de zogeheten Stadsdeelaanpak, is het College van B&W eind 2016 akkoord gegaan met een vernieuwende koersnotitie over gebiedsgericht werken met als titel ‘Helder in ambitie, flexibel in de uitvoering’. In de koersnotitie wordt het nodige geschreven over met name gebiedsgerichte burgerparticipatie. De koersnotitie leidde bij de raad tot de behoefte om zich voor de behandeling zelf eerst goed in het onderwerp burgerparticipatie te verdiepen.

De missie om adviezen te formuleren ten aanzien van burgerparticipatie werd meegegeven aan een raadswerkgroep (een commissie van gemeenteraadsleden). Deze werkgroep heeft in december 2017 een rapport uitgebracht onder de titel “Samen voor Apeldoorn”. De resultaten van dat onderzoek werden begin 2018 aan ons toegelicht in een presentatie door de tegenwoordige wethouder van Lokaal Apeldoorn, de heer Willems. (Zie:  Advies Raadswerkgroep Burgerparticipatie )

Eén van de adviezen is het intrekken van de Verordening op Dorps- en Wijkraden en meer input en initiatieven te zoeken bij individuele burgers in de wijken. Dit viel niet in goede aarde bij de wijk- en dorpsraden. Immers daarmee zal bijvoorbeeld het recht op voorinzage en inspraak bij gemeentelijke plannen verdwijnen.

GOEDE VOORNEMENS

24 december 2018

December 2018

Door Arjan Speelman, vz.

Allereerst prettige feestdagen en het beste voor 2019 toegewenst! Daar horen natuurlijk goede voornemens bij; die hebben wij ook. Zoals u misschien is opgevallen staan steeds vaker de zelfde auteurs bij de artikelen in ons mooie wijkblad en website. Alle lof voor hen maar we willen meer. Meer verhalen, meer auteurs, meer onderwerpen. En daar heeft u vast wel ideeën voor.

Wellicht kunt u ook goed schrijven of artikelen maken. Of interviewen of redigeren of goede foto’s maken; er is nog zo veel om over te schrijven….

Maar daar hebben we meer menskracht voor nodig met verschillende vaardigheden. Kortom, we zijn van plan een redactie voor het wijkblad te gaan vormen om er voor te zorgen dat het wijkblad nog mooier en beter wordt met nog meer interessante artikelen. Vindt u het leuk om samen met andere wijkbewoners er voor te zorgen dat het wijkblad nog mooier en interessanter wordt? Schroom dan niet en stuur een mailtje naar redactie@wijkbergenbos.nl en meldt u aan.
Niet uitstellen maar gelijk doen. Een heel goed voornemen voor het nieuwe jaar!

En daarvoor wens ik alle wijkbewoners het allerbeste toe.

Notulen extra jaarvergadering 2013

1 maart 2014

Notulen extra Jaarvergadering 2013 van wijkvereniging Berg en Bos. Gehouden op dinsdag 20 augustus 2013 in restaurant “de Boschvijver” in het park Berg en Bos.
 
Opening door de voorzitter
In zijn openingswoord verwelkomt Cees Kielstra, voorzitter van de wijkvereniging de +/- 70 wijkbewoners die op deze mooie zomeravond naar “de Boschvijver” zijn gekomen voor het bijwonen van deze extra jaarvergadering die hoofdzakelijk is bijeengeroepen voor het benoemen van enige nieuwe bestuursleden. Berichten van verhindering zijn binnengekomen van de heer Cees Hovius (bestuurslid), de heer Kussendrager, de heer van de Brand (kandidaat bestuurslid) en de familie Bruns.

Vaststelling notulen jaarvergadering gehouden op dinsdag 16 april 2013.
De notulen van de voorgaande jaarvergadering worden ongewijzigd vastgesteld.

Bestuurswisselingen
Als reeds vermeld in onze jaarvergadering van april jl. heeft het bestuur geconstateerd dat er behoefte is aan een forse uitbreiding van het bestuur. Enerzijds daar Mevr. Laetitia de Roy van Zuydewijn in het afgelopen jaar door zeer drukke werkzaamheden de keuze heeft moeten maken om haar bestuurstaak bij ons neer te leggen, en anderzijds daar volgend jaar de heren Cees Kielstra en Peter Essink eveneens zullen aftreden. Zij hebben er dan 9 jaar op zitten en achten de tijd rijp voor het overgeven van de verantwoordelijkheden aan een nieuwe generatie. Gezien hun betrokkenheid bij vele zaken in het bestuur is een ruime overgangsperiode gewenst om de continuïteit in de diverse dossiers te waarborgen.

Het bestuur is verheugd om als kandidaten de volgende personen aan de vergadering te mogen voorstellen.
·       Mevr. Elma Los, wonend aan de Berkenlaan, heeft zich bereid verklaard om voor het bestuur de secretariële ondersteuning te gaan leveren.
·       Mevr. Arianne Mönnink, wonend aan de JC Wilslaan is bereid toe te treden tot het bestuur.
·       Dhr. Otto Verkerke, wonend aan de Groene Kijkerweg is bereid toe te treden tot het bestuur.
·       Dhr. Guus van den Brand, wonend aan de Sparrenlaan is bereid toe te treden tot het bestuur.

De vergadering verwelkomt deze nieuwe leden en stemt van harte in met hun benoeming.


Uitreiking van de “warme douche”
Het is een traditie geworden om jaarlijks een “warme douche” uit te reiken aan een individu of organisatie die zich, naar het oordeel van het bestuur, op bijzondere wijze heeft ingespannen voor het belang en de bescherming van het woongenot van de bewoners van onze wijk. Op deze “extra jaarvergadering” heeft het bestuur dan ook gemeend een “extra mooie” warme douche uit te moeten reiken aan dhr. Bart Meyer. Hij is “de Bron” van Berg en Bos. In ons komende wijkblad zult u alweer aflevering 28 aantreffen van de rubriek “Bronnen van Berg en Bos” in ons wijkblad. Als redacteuren van het wijkblad loven Peter Essink en Henk Otto zijn bijdrage en belichten voor de vergadering alsnog hoezeer Bart Meyer deze trofee verdient heeft.


Stand van zaken Bestemmingsplannen.
In vogelvlucht worden de status van de verschillende bestemmingsplannen in en rond onze wijk door Cees Kielstra en Henk Otto toegelicht. Het plan Laan van Spitsbergen 2 (AGOVV), Berg en Bos, Julianatoren en Paleis ’t Loo dienen allen geactualiseerd te worden. Het college van B&W had beoogd dit even snel te regelen voor 1 juli, maar daar heeft de gemeenteraad een stokje voor gestoken, daar de zorgvuldigheid om de plannen te kunnen bestuderen meer tijd vergt als door het ambtelijk apparaat was ingeschat. Haast blijft geboden door de gemeente daar dit anders leges inning consequenties heeft voor de onderhavige gebieden.
Er wordt door de heren toegelicht dat voor het AGOVV terrein een voorbereidingsbesluit is genomen, zodat er absoluut geen bouwactiviteiten mogen plaatsvinden. E.e.a. om eventuele plannen van projectontwikkelaars de pas af te snijden.
Voor Berg en Bos heeft de wijkvereniging uitgebreid haar bezwaren ingediend tegen het kunnen ontwikkelen van allerlei festiviteiten in het park. Wij wensen een gewoon stadspark en geen evenementen terrein. Voor de Julianatoren zijn onze wensen ten aanzien van de grensbepaling rond het achterdeel van het park gehonoreerd, maar hier is nu weer bezwaar tegen aan getekend door Julianatoren. Die procedure loopt dus ook nog. Wat tevens nog loopt zijn de verzoeken om medewerking die de heer Ponstein, als eigenaar van “de kuil van Zevenhuizen”, aan de gemeente heeft gedaan voor het ontwikkelen van zijn gebied tot een camperplaats, alsmede een parkeerplaats. Cees Kielstra licht toe dat dhr. Ponstein verzocht heeft om zijn plannen te mogen toelichten op onze jaarvergadering, maar dat het bestuur heeft gemeend hiervoor eerst de behandeling van het verzoek aan de gemeente te willen afwachten. Voor Paleis ’t Loo dachten wij eruit te zijn. In het nieuwe bestemmingsplan waren 2 grote evenementen voorzien, maar daar is nu door het Paleis ’t Loo bezwaar tegenaan getekend, daar zij de mogelijkheid wil hebben om 4 grote evenementen te mogen organiseren. Er wordt betoogd dat dit noodzakelijk is geworden door de sterke vermindering van de subsidies voor hun organisatie. Een lichtpuntje daarbij is wel dat de directie van de Paleis organisatie duidelijk haar verantwoordelijkheid neemt met betrekking tot het maximaal beperken van parkeeroverlast voor de beurt. Het eerder “heilig verklaarde” grasveld voor het Paleis wordt daar nu in beperkte mate voor ingezet, zodat de beurt niet met de vervuiling wordt opgescheept.

Stand van zaken rapport beperking parkeeroverlast.
De huidige stand van zaken wordt toegelicht door Arjan Speelman. Het bestuur heeft gemeend het belang van de wijk zo goed mogelijk te dienen door een onderzoek te laten doen en een rapport te laten opstellen door 2 deskundigen (verkeersdeskundige en stedenbouwkundige). Dit rapport is tot stand gekomen met volledige medewerking van gemeente, Accres en Apenheul en aan alle partijen ter beschikking gesteld. Hierin zijn alle mogelijke alternatieve “overloop” situaties helder in beeld gebracht en voorzien van een route naar mogelijke verwezenlijking daarvan. Daarnaast is veel aandacht besteed aan de noodzaak van veel betere communicatie afstemming tussen alle partijen met betrekking tot “hoogtij dagen”. Het seizoen loopt inmiddels, Accres en Apenheul doen hun best, en de gemeente heeft aangekondigd te zullen zoeken naar een projectleider/deskundige die het rapport zal gaan beoordelen. Zo gaan die dingen!
Zeer onplezierig verrast waren wij uiteraard dat een projectleider van de gemeente gemeend heeft om werkzaamheden aan het riool op de Soerenseweg, waarvoor de kruising met de Roosmaele Nepveulaan moest worden afgesloten, te moeten plannen op topdagen voor Apenheul. Accres wist van niets, de wijkbeheerders wisten van niets, Veolia die de bus daarover heen laat rijden, wist van niets. Ook zo gaan die dingen, maar gelukkig kon na bijna 2 uur verkeerspuinhoop snel de nodige noodmaatregelen alsnog doorgevoerd worden met behulp van diezelfde gemeente. Wij houden ons hart vast met betrekking tot de geplande herasfaltering van de Soerenseweg.

Arjan Speelman licht vervolgens de onoverzichtelijkheid toe van het huidige parkeerzone beleid. De consequenties daarvan zijn toch zo verstrekkend voor wijkbewoners dat het bestuur heeft besloten hier eerst alle bewoners van het betreffende gebied over te zullen raadplegen (vermoedelijk per email) met dezelfde methode als gehanteerd voor de meningen inventarisatie van de herinrichting Sparrenlaan.

Peter Essink licht de stand van zaken toe met betrekking tot geluidsoverlast. De ervaring van vorig jaar met de Sounddivers staat ons nog helder voor de geest. De heer Kussendrager (betrokken wijkbewoner en deskundige) is lid van een gemeentelijke commissie die de normen voor Apeldoorn opnieuw vaststelt. In de discussie werd duidelijk dat het opnieuw tot leven gebrachte Lumido grote ergernis wekt bij heel veel wijkbewoners. Cees Kielstra licht toe dat in de vergunning staat dat er niets te horen mag zijn buiten de randen van het park en roept iedereen op zoveel mogelijk zijn klachten na constatering van overlast te deponeren bij de Buitenlijn van de gemeente met een kopie voor de wijkvereniging.

Rondvraag
Uit de zaal wordt gevraagd naar de plannen met de “theehuis bouwval” naast de “Boschvijver” Cees Kielstra licht toe dat het wachten is op de gemeente die de eigenaar is en hier iets mee moet. Wat ons betreft zou het afgebroken mogen worden, maar de Stichting Apeldoornse Monumenten schijnt hier anders over te denken.
De heer Bootsma uit de Sparrenlaan heeft schriftelijk een aantal zeer relevante vragen opgesteld, die zo goed mogelijk door Arjan Speelman worden beantwoord. De grote teleurstelling bij hem en bij de betrokken bewoners over de onbegrijpelijke opstelling van de gemeente rond de noodzakelijke kapvergunningen voor de Amerikaanse eiken klinkt hier overduidelijk in door. Dat de resultaten van een zo democratisch uitgevoerd proces uitgevoerd na voorafstemming met de gemeente door diezelfde gemeente ook weer getorpedeerd worden blijft niet te verteren. Arjan licht toe, dat er door de gemeente gewerkt wordt aan een brief naar de bewoners van de Sparrenlaan.
De heer Spanhaak doet een oproep aan het bestuur om niet verder te zoeken naar parkeer overloop mogelijkheden in de driehoek JC Wilslaan, Nepveulaan en Felualaan. Daar is het al druk genoeg, maar zich hiervoor te richten op het AGOVV gravelterrein, de gemeentewerf en de Asselsestraat. Daar zijn mogelijkheden genoeg en zou tot een evenwichtiger verdeling van “de pijn” kunnen leiden.  Arjan verwijst in zijn antwoord naar het voornemen om alle betrokken bewoners hierover met een nieuwe actie te zullen gaan raadplegen.
Mevr. Van Dijk vraagt aandacht voor de openingstijden van het park. Zij vertelde voor 9.00 uur het park niet in te kunnen komen. Mevr. Arianne Mönnink zei daarop vernomen te hebben van de projectleider dat dit nu om praktische redenen van 8 tot 8 gesteld is geworden. Dit is volgens Cees Kielstra in afwijking op de afspraak “van zonsopgang tot zonsondergang”. Hierop zal actie ondernomen worden.

Afsluiting.
Niets verder aan de orde zijnde, sluit Cees Kielstra namens het bestuur de vergadering en nodigt alle aanwezigen uit voor een afsluitend drankje.

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn