Skip to main content

Brief verminderen geluidsoverlast

Brief aan gemeente Apeldoorn om een einde te maken aan de onacceptabele vorm van geluidsoverlast bij evenementen. De wijkvereniging komt met een eigen voorstel om de huidige norm (Nota geluid en evenementen Apeldoorn) aan te passen voor stille woonwijken.

Aan: College van Burgemeester en Wethouders
T.a.v. Wethouder, de Weled. Hr. Olaf Prinsen
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn.

Apeldoorn, 3 maart 2013.

Geachte heer Prinsen,

De zomer van 2012 is een zomer die de wijkbewoners van Berg en Bos en omgeving zich zullen herinneren als een zomer van chaos en overlast ten gevolge van de evenementen in en rond het park Berg en Bos. Naast de chaos van verkeer ten gevolge van te weinig parkeerplekken werd de wijk letterlijk opgeschrikt door een nieuwe vorm van overlast in de vorm van een geluidsexplosie vanuit het Boschbad.

Daar wij ervaren hebben dat bezwaren tegen evenementen niets uitmaakten en de evenementen organisaties, ondanks de overlast die zij veroorzaakten steeds opnieuw van de gemeente een vergunning kregen, zijn de wijkraden namens de bewoners hun ongenoegen gaan aankaarten bij de gemeente. Daar werd gevolg aan gegeven, hetgeen leidde tot overleg en daarmee inzicht in de wijze waarop de gemeente evenementenvergunningen regelt.
Ook zijn binnen de wijkvereniging Berg en Bos besluiten genomen om te voorkomen dat de chaotische en overlast toestanden in 2013 niet opnieuw zullen voorkomen.

Naast het bij u bekende eigen onderzoek van onze wijkvereniging naar een oplossing voor het tekort aan parkeerplekken is onderzoek gestart naar een oplossing voor geluidsoverlast.
Immers de wijk Berg en Bos “wonen in het bos” is door de gemeente aangewezen als overgangszone tussen de daaraan aansluitende door natuurwetten beschermde natuur en de bedrijvige stad. Het mag duidelijk zijn dat in kader van geluidsbelasting daarvoor ook passende afspraken zijn voorzien.

Tijdens het onderzoek van de wijkvereniging is gebleken dat die passende afspraken ontbreken. In de ‘Notitie Geluid en Evenementen Apeldoorn’ van 28-5-2008 zijn geluidsafspraken in relatie met evenementen vastgelegd, maar die zijn beperkt tot de drukke stad. Helaas is de praktijk, dat bij gebrek aan alternatieven, deze geluidsafspraken ook als basis dienen voor vergunning van evenementen in en rond het park Berg en Bos. Daarmee is een situatie geschapen die afbreuk doet aan het groene imago van de stad Apeldoorn. En dat heeft er o.a. toe geleid dat een beschermd Natura 2000 gebied en een stille woonwijk het volle geluidsvermogen van een discodreun rechtstreeks te verwerken kregen.

De wijkvereniging heeft met daarom door technisch onderlegde bewoners zelf een realistische beleidsnotitie laten opstellen, waarin duidelijkheid wordt geschapen voor toepassing van geluid in en rond stille woonwijken en aan de grenzen van de beschermde natuurgebieden. In de notitie is tevens aangereikt hoe deze kan worden geïntegreerd in de huidige notitie van de gemeente.

Tijdens het evenementenoverleg tussen de gemeente en de wijkraden is dit document aangekondigd en aanwezige gemeenteambtenaren hebben ons laten weten dat zij er graag gebruik van willen maken. Reden is dat de heer Groot Nibbelink inmiddels is begonnen met het herzien van de geluidsnotitie van de gemeente.

De wijkvereniging verzoekt daarom de bijgaande notitie ‘voorstel regulering geluidshinder wijk Berg en Bos’ te accepteren en te integreren in de ‘Notitie Geluid en Evenementen Apeldoorn’.

Wij vertrouwen het college en u als verantwoordelijk wethouder hiermede opnieuw een constructieve bijdrage en handreiking te hebben gedaan om park en woonwijk een beter beheersbare entiteit te maken, waarin zij vredig naast elkaar kunnen functioneren.

met vriendelijke groet,

Peter Essink                  Cees Kielstra                  Henk Otto
Secretaris                     voorzitter                       bestuurslid

cc. Mevr. José Cvetanovic -Stadsdeelmanager
Dhr. Martin Staal – Stadsdeelbeheerder